Gå til indhold

Pædagoguddannelsen

Uddannelsesordførere: Mange argumenter for en specialisering

Pædagoguddannelsen står i 2020 overfor sin første evaluering siden reformen i 2013. Socialpædagogen har spurgt en række uddannelsesordførere på Christiansborg om, hvordan de forholder sig til en særskilt socialpædagogisk uddannelse

17. januar 2020

Artikel
Untitled-1.jpg (2)

Forfatter: Sara Marie Dynesen

Jens Henrik Thulesen Dahl, Uddannelsesordfører for Dansk Folkeparti

Hvad skal evalueringen give svar på?
Den skal gerne give svar på, om uddannelsen lever op til det, vi håbede på, da man lavede den om tilbage i 2013. Da var intentionen netop at styrke fagligheden, og vi havde diskussioner om, hvor meget man som studerende skal specialisere sig og hvor meget, der skal være grundlæggende. Vi forsøgte at finde en balance. På baggrund af den undersøgelse der er lavet (Epinion, red.), kan jeg godt have mine bekymringer om det.

Hvad er jeres holdning til en særskilt socialpædagoguddannelse?
Det er absolut en af de veje, vi skal se på, for det giver nogle muligheder, vi ikke har nu. Men det betyder også, at vi mister den bredde, uddannelsen har i dag, og det er den afvejning, vi skal lave. Det kan godt være den nødvendige vej for at sikre den faglighed, som er det helt centrale, når det handler om de her uddannelser.

Hvordan vil I sikre bedre faglighed for nyuddannede socialpædagoger?
Det ved vi ikke endnu. Jeg kan godt forstå, at man skal have noget specialviden, for at kunne begå sig. Men jeg vil gerne se evalueringen, før jeg lægger mig fast på, om vi kan fylde det ind i én uddannelse, eller om der er behov for to.  

Hvilke ændringer mener I, der skal laves på pædagoguddannelsen?
Uddannelsen skal kvalificeres, så der også kommer det ud af praktikkerne, som der skal i forhold til uddannelsen. I den sammenhæng er der nogle diskussioner om, hvad det er for nogle praktikker, man skal ud i. Der ser jeg frem til at få en evaluering, så vi ved, hvad vi kan holde det op imod. Dernæst skal vi lytte til de ønsker og erfaringer, der måtte være og arbejde os frem til den rigtige måde at gøre det på ud fra det. Pædagoguddannelsen er en meget praksisnær uddannelse og derfor er det også vigtigt at der er en rigtig god sammenhæng mellem skoleperioder og praktikperioder.

Kasper Sand Kjær, Uddannelsesordfører for Socialdemokratiet.

Hvad skal evalueringen give svar på?
Evalueringen af pædagoguddannelsen handler for os om at blive klogere på, hvordan den seneste reform af uddannelsen har virket, og om der er brug for at foretage justeringer i lovgivningen eller bekendtgørelsen for uddannelsen som helhed. Og så er der nogle særlige opmærksomhedspunkter, som fylder i debatten i dag, i forhold til pædagoguddannelsen. Er fagligheden høj nok? Er der undervisningstimer nok? Vi vil også gerne have svar på, hvordan kvaliteten af praktikken ser ud.

Hvad er jeres holdning til en særskilt socialpædagoguddannelse?
Det har vi ikke taget stilling til endnu. Men jeg lytter både til, hvad SL siger og argumenterne mod at gøre det. Jeg lytter også til de undersøgelser, der viser, at man ikke oplever, at dem der kommer ud efter pædagoguddannelsen har den nødvendige faglighed til at løfte arbejdsopgaverne. Der er ingen tvivl om, at der er enormt stor forskel på at skulle ud og arbejde med senhjerneskadede voksne og så 0-3 års området. Så skal det være én uddannelse, så skal det nok være en uddannelse, der bedre kan rumme begge fagligheder end i dag.

Hvordan vil I sikre bedre faglighed hos nyuddannede socialpædagoger?
Nu skal vi jo igangsætte en evaluering, så det skal vi nok blive mere konkrete på. Men lige nu anerkender jeg i hvert fald nødvendigheden af, at vi ser på fagligheden på den socialpædagogiske del af pædagoguddannelsen. Det kommer til at være et fokuspunkt for os. 

Hvilke ændringer mener I, der skal laves på pædagoguddannelsen?
Vi har mange idéer og bliver også løbende præsenteret for idéer, tanker og input. Vi er i en afsøgende fase for at få alle de nødvendige input til at lave de klogeste beslutninger.

I har lige afsat penge til pædagoguddannelsen i finansloven. Hvad skal pengene gå til?  
Pædagoguddannelsen har i vores øjne været en underprioriteret uddannelse i alt for mange år. Vi giver et løft, som gerne skulle bevirke mere kvalitet i uddannelsen. Det kunne være gennem flere undervisningstimer eller mere vejledning og feedback.

Uffe Elbæk, Uddannelsesordfører for Alternativet.

Hvad skal evalueringen give svar på?
Forhåbentlig sætter evalueringen fokus på, hvordan kvaliteten af uddannelsen er undervejs i studiet, og hvordan brobygningen mellem studie og arbejde er. Det betyder jo også, at vi får noget viden, omkring hvorvidt pædagogerne føler sig godt nok klædt på til den arbejdsvirkelighed, der nu engang bliver deres. Jeg kan jo ikke konkludere noget før evalueringen er lavet, men vi skal sikre en ordentlig balance mellem teori og praksis. For der er rigtig mange nyuddannede, der får et realitetschok, når de skal ud og møde virkeligheden. Det er det, vi hører fra studerende igen og igen, når vi diskuterer uddannelse.

Hvad er jeres holdning til en særskilt socialpædagoguddannelse?
Jeg er selv uddannet socialpædagog fra dengang uddannelsen var specialiseret, så når jeg hører om kritikpunkter fra arbejdsgivere, der ansætter nyuddannede og nyuddannedes egen oplevelse, så kan jeg fuldstændig sætte mig ind i problemstillingen. Der er pokkers til forskel på at blive uddannet som pædagog, der skal varetage opgaver i en vuggestue og på at være socialpædagog på et behandlingshjem eller arbejde med socialt udsatte børn og unge. Så der er rigtig, rigtig mange argumenter for, at der skal laves en specialisering. Og hvis man fortsætter med den model man har i dag, så kræver det en eller anden form for overbygning på den generelle pædagogiske uddannelse, for det er altså noget andet at være børnehavepædagog end at være socialpædagog.

Hvilke ændringer mener I, der skal laves på pædagoguddannelsen?
Man kan lave en egentlig overbygning, men jeg skal ikke låse mig fast på, hvilken model der er bedst. Jeg kan bare sige, at der er nogle andre faglige udfordringer forbundet med det socialpædagogiske arbejde.

Regeringen har i finansloven sat penge af til pædagoguddannelsen. Hvad skal de penge bruges til?
Der skal laves et løft i forhold til normeringerne. Og for at vi kan følge med det normeringsløft, så skal der også uddannes nogle flere pædagoger.

Ulla Tørnæs, Uddannelsesordfører for Venstre.

Hvad skal evalueringen give svar på?
Jeg håber, at evalueringen giver os svar på, hvordan vi kan klæde pædagoger bedre på til at kunne tackle de udfordringer, de står overfor i fremtidens samfund. Vi så jo senest i TV2 dokumentarerne med børnehavepædagogerne, at noget af personalet manglede kompetencer til at tackle specifikke situationer.

Hvad er Venstres holdning til en særskilt socialpædagoguddannelse?
Vi afventer evalueringen af pædagoguddannelsen, så vi har ikke taget stilling til, hvordan en fremtidig pædagoguddannelse skal udforme sig. Men to ting er i hvert fald vigtige for os, og det er, at de studerende får mere undervisningstid, og at de får mere og bedre feedback på det, de laver.

Hvordan vil I sikre bedre faglighed for nyuddannede socialpædagoger?
Vi har ikke taget stilling til en fremtidig uddannelsesstruktur, men vi har allerede, inden vi går i gang to vigtige krav, og det er at de studerende får mere undervisning og bedre feedback. Så må vi se, hvad evalueringen peger på omkring struktur af uddannelsen. Men vi vil gerne have lov til at blive klogere, inden vi lægger os fast på noget.

Signe Munk, Uddannelsesordfører for SF.

Hvad skal evalueringen give svar på?
Evalueringen skal give os en vurdering af, om uddannelsen matcher fremtidens behov på det pædagogiske arbejdsmarked.

Hvad er jeres holdning til en særskilt socialpædagoguddannelse?
Når jeg læser Epinions undersøgelse, så tænker jeg, at der er flere af ledernes punkter med forbedringspotentialer, som jeg tror på kan styrkes inden for den nuværende pædagoguddannelse. Og vi vil meget gerne gå i dialog om, hvordan det kan gøres. Eksempelvis synes jeg, det er interessant, at over halvdelen af lederne mener, at socialpædagogernes kompetencer inden for dokumentation og skriftlighed skal styrkes. Det får i hvert fald mig til at tænke, om det behov nødvendigvis kalder på en særskilt uddannelse. 

Lederne peger også på, at socialpædagogerne mangler viden og kompetencer, bl.a. kendskab til lovgivningen. Det er et eksempel på et forbedringspotentiale, jeg tænker, professionshøjskolerne godt kan løfte indenfor den nuværende pædagoguddannelse.

Lederne har også peget på, at flere nyuddannede stopper eller bliver sygemeldt efter kort tid, fordi de ikke ved, hvad de går ind til. Den udfordring mener jeg, vi skal forsøge at løse ved netop at styrke koblingen mellem praktikken og undervisningen. Og så er det en generel udfordring for vores velfærdsuddannelser, at mange nyuddannede oplever et praksischok.

Hvordan vil I sikre bedre faglighed for nyuddannede socialpædagoger?
Praktikken og selve koblingen mellem praktikken og undervisningen skal styrkes. Og så vil vi gerne se på pædagoguddannelsens opbygning og specialiseringen i social- og specialpædagogik, for netop at se på, hvordan vi kan sikre, at nyuddannede socialpædagoger kommer ud i praksis med en styrket faglighed.

Hvilke ændringer mener I, der skal laves på pædagoguddannelsen?
Jeg vil gerne løfte praktikken i pædagoguddannelsen, og især koblingen mellem den teoretiske del af uddannelsen og praktikken. Det er en stor del af uddannelsen, der foregår i praktikken, og derfor er det helt afgørende at vi får styrket den, da det vil bidrage til et kvalitetsløft af pædagoguddannelsen. Og så skal undervisningen på pædagoguddannelsen også bringes tættere på praksis. 

Mai Villadsen, Uddannelsesordfører for Enhedslisten.

Hvad skal evalueringen give svar på?
Jeg synes ikke, at der kan herske tvivl om, at er er behov for at styrke pædagoguddannelsen helt generelt. Vi har behov for at evalueringen peger på, hvor det er, vi skal sætte ind. Jeg er overbevist om, at man ikke kan løfte uddannelsen uden også at give nogle ressourcer, hvilket jo vil føre til mere undervisning og mere tid ude i praksis, og det er der simpelthen behov for, for at man bliver rustet godt nok til jobbet som pædagog såvel som socialpædagog.

Hvad er jeres holdning til en særskilt socialpædagoguddannelse?
Vi diskuterede det sidst, der blev reformeret på pædagoguddannelsen. Dengang var vi ikke tilhængere af en særskilt uddannelse. Vi tror, det er rigtig vigtigt, at man har et fælles udgangspunkt og faglighed, også fordi arbejdslivet jo kan skifte. Man kan godt arbejde med én pædagogisk faglighed ét sted i nogle år og så skifte til et andet. Derfor tror vi på, at det skal være et fælles udgangspunkt. Men vi kan jo ændre holdning, hvis evalueringen viser det stik modsatte – det tvivler jeg dog på.

Hvordan vil I sikre bedre faglighed for nyuddannede socialpædagoger?
Der er ingen tvivl om, at praksisfagligheden skal styrkes. Det betyder, at der skal meget mere tid i undervisningen til at vende alt det, der sker ude i den hverdag de kommer ud i. I dag er uddannelserne blevet en kende akademiserede og handler rigtig meget om teori i stedet for den faglighed man kommer ud i. Det er i hvert fald det vi hører fra de studerende, og som vi gerne vil bringe til bordet, men vi vil som sagt gerne vente på evalueringen.

Hvilke ændringer mener I, der skal laves på pædagoguddannelsen?
I Enhedslisten synes vi, at den struktur man har i dag, hvor man har en basisdel og herefter en specialisering, egentlig er fin.  Det betyder, at alle bliver sikret en kernefaglighed, og at man har et fælles udgangspunkt, hvorefter man specialiserer sig. Men det er klart, at der er nogle store udfordringer, særligt med socialpædagogikken, fordi der ikke er nok praktikpladser. Det er jo faktisk det mest søgte speciale, men der er ikke pladser nok, og det arbejder vi for at sikre. Men vi vil ikke drage konklusionerne, før vi har set evalueringen.

Socialpædagogen har forsøgt at få interviews med Radikale Venstre, Liberal Alliance og Nye Borgerlige uden held. Konservativ ønskede ikke at svare på spørgsmålene.

Bliv medlem