Gå til indhold

Kompetenceløft

Fagligt løft med skræddersyet diplommodul

Med støtte fra kompetencefonden har 21 medarbejdere på Center for Netværk gennemført en uddannelse skruet sammen ud fra deres behov og ønsker. Forløbet har givet kollegerne både ny energi, et fælles fagligt sprog - og bedre tilbud til borgerne

20. november 2019

Artikel
Gentofte-web2.gif
Fem af de 21 kolleger på Center for Netværk, som har været på fælles efteruddannelse. Her ses fra venstre Marlene Ludvig, Dorthe Thorup, Miki Marker Munck Rasmussen, Marianne Asp og Henrik Christiansen.

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Alle borgere skal have et tilbud om at deltage i netværksskabende aktiviteter, NET, som støtter dem i at indgå i sociale sammenhænge i lokalsamfundet.

En væsentlig del af Gentofte Kommunes Center for Netværks kerneopgave er nemlig at støtte borgerne i at indgå i inkluderende fællesskaber - og Center for Netværk yder støtte til borgere i to bofællesskaber, et botræningstilbud, en klub og borgere i egen bolig.

Men hvordan knækker man koden til at motivere borgere med autisme, psykisk sårbarhed eller forskellige former for funktionsnedsættelser til at deltage i netværksskabende aktiviteter? Det har 21 medarbejdere, heraf langt de fleste socialpædagoger, været på skolebænken for at lære.

Det har løftet vores faglige stolthed, det har givet et fælles sprog - og en større forståelse for, hvad der får netværksaktiviteter til at fungere

Marianne Asp, leder Center for Netværk

Med et skræddersyet modul i ’Samskabelse’ har de alle gennemført et målrettet kompetenceløft på Københavns Professionshøjskole.

– Det har været et fantastisk forløb. Det har løftet vores faglige stolthed, det har givet et fælles sprog - og en større forståelse for, hvad der får netværksaktiviteter til at fungere. Og vi er lykkelige over, at det lykkedes os at få tildelt kompetencemidler fra den kommunale kompetencefond. For uden den støtte havde vi haft svært ved at gennemføre så omfattende et uddannelsesforløb, fortæller leder i Center for Netværk Marianne Asp.

Læs mere om kompetencefonden og mulighederne for at søge støtte til efteruddannelse

Når borgerne tager ejerskab
Når socialpædagogerne i Center for Netværk kaster sig ud i at tilbyde netværksskabende aktiviteter, er det i høj grad for at forebygge ensomhed og støtte udsatte borgere i at styrke deres sociale relationer.

– Vi laver jo en masse gode aktiviteter for borgerne, men vi har savnet et fælles vidensgrundlag. Meget har været baseret på synsninger og personlige erfaringer, og selvom vi har arbejdet med NET i mange år, lykkes vi ikke hver gang med at tiltrække nok borgere til aktiviteterne. Der var brug for ny inspiration, lyder det fra socialpædagog Dorthe Thorup.

Og det har medarbejderne fået på de otte undervisningsforløb i ’Samskabelse’. For ud over, at det har rystet kolleger sammen på tværs af huset og skabt en ny fælles faglig bevidsthed, har det også styrket netværksaktiviteterne.

– Fx har vi haft en del udfordringer med borgere med autismespektrumforstyrrelser. Selv dem, der lever meget isoleret, har oftest sagt blankt nej til at deltage i fælles aktiviteter. Men vi er nu blevet klogere på, hvordan vi bedst som socialpædagoger faciliterer netværksskabende aktiviteter. Det betyder bl.a., at vi er blevet bedre til at få borgerne til selv at tage ejerskab for gruppen og byde ind med, hvad der fx skal laves af mad, eller hvilke spil der skal spilles, fortæller socialpædagog Miki Marker Munck Rasmussen.

Vi har bl.a. lært, at man gennem en fælles interesse kan samle mennesker, som ellers aldrig ville have sat sig sammen

Henrik Christiansen, socialpædagog og AMR

Mødes om samarbejdsspil
Et helt konkret resultat af uddannelsesforløbet er en ny spilleklub. Her hedder brætspillene fx ’Kingdom Dead Monster’, ‘Castle Panic’ eller ‘Dead of Winther’ - brætspil som nu samler flere borgere i en spilleklub faciliteret af Center for Netværk.

Det er to socialpædagoger, der selv er passionerede inden for brætspil, som har banet vejen for den fælles aktivitet, hvor borgere med autisme mødes omkring samarbejdsspil.

– Flere af vores borgere er interesserede i den her form for spil. Og i det uddannelsesforløb, vi har været igennem, har vi bl.a. lært, at man gennem en fælles interesse kan samle mennesker, som ellers aldrig ville have sat sig sammen. Det sker, når vi indser, at interessefællesskabet nogle gange er vigtigere end en fælles diagnose, fortæller Henrik Christiansen, socialpædagog og arbejdsmiljørepræsentant.

Afdækning af behov
Lige nu er en arbejdsgruppe på Center for Netværk i gang med at følge op på det fælles kompetenceløft ved bl.a. at interviewe medarbejdere og borgere om, hvad de ser som gode netværksaktiviteter, og hvad der skal til for, at det lykkes.

– Vi er i fuld gang med at afdække, hvilken type samskabelse vi fremadrettet skal arbejde med - og hvorfor. Hele processen er med til at gøre os alle langt mere bevidste om, hvornår man gør hvad, og hvad der fungerer og ikke fungerer. Det er et langt sejt træk, men vi er enige om, at det et vigtigt at tage sig den nødvendige tid til at finde en fælles vej, så de gode netværksaktiviteter ikke hænger på den enkelte socialpædagog eller det enkelte team, fortæller socialpædagog og tillidsrepræsentant Marlene Ludvig.

Hjælp i lokalsamfundet
Blandt de mange netværksaktiviteter, der tilbydes borgere af Center for Netværk, er bl.a. lørdagsbrunch, onsdags mad- og spilleklub - og et eventteam, som arbejder som frivillige ved forskellige arrangementer som fx de årlige Kultur og Festdage.

Mange af vores netværksaktiviteter handler ikke kun om at styrke fællesskaber og hjælpe udsatte borgere ud af ensomhed, men om at føle sig betydningsfuld

Marianne Asp, leder Center for Netværk

Borgerne får også tilbud om at deltage i traditioner som fx Kulturnat og julefrokost, ligesom eventteamet også været aktive i forbindelse med både et børnemarathonløb og et ’Ren by’ arrangement.

– Mange af vores netværksaktiviteter handler ikke kun om at styrke fællesskaber og hjælpe udsatte borgere ud af ensomhed. Det handler også om, at man som udsat borger føler sig betydningsfuld, når man får mulighed for at sætte sine interesser i spil og hjælpe andre mennesker fx ved lokale arrangementer. Og med uddannelsesforløbet at vi blevet bedre til at ramme skiven med de aktiviteter, vi tilbyder, siger centerleder Marianne Asp.

Fra idé til handling

  • Center for Netværk i Gentofte har sendt alle medarbejdere på samme uddannelse. Et diplommodul, der blev skruet sammen, så det passede til arbejdspladsens behov og ønsker.

  • Formålet med uddannelsesforløbet var at styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til at arbejde med samskabelsesprocesser - og sikre et fælles vidensgrundlag.

  • For at finansiere forløbet ansøgte Center for Netværk om tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond – og fik tildelt sammenlagt 280.000 kr. Herudover brugte arbejdspladsen sit fulde kompetencebudget.

  • I uddannelsesforløbet, der blev udbudt af Københavns Professionshøjskole, blev alle medarbejdere undervist hver anden onsdag. Det blev aftalt i MED-gruppen, at der ikke blev bevilget ferie på undervisnings- og eksamensdage. Deltagerne blev herudover bevilget to timer ugentligt til at læse.

  • I alt 21 medarbejdere og ledere fra Center for Netværk gennemførte uddannelsen i perioden september 2018 til januar 2019.

Kort om arbejdspladsen

Center for Netværk består af fem forskellige tilbud, der ligger spredt udover hele kommunen - og yder støtte til både borgere, som bor i egen bolig - og borgere, som bor på et af kommunens bofællesskaber eller botræningstilbud.

En vigtig del af kerneopgaven er, at alle borgere skal have et tilbud om at deltage i NET, som er netværksskabende aktiviteter, der støtter borgeren i at indgå i aktiviteter og netværk i lokalsamfundet.

 

Bliv medlem