Gå til indhold

Højesteretsdom

Arbejdsgiver var medansvarlig for vold

De fysiske rammer, sikre arbejdsforhold og høj faglighed. De tre elementer spiller en afgørende rolle i en principiel dom, hvor Højesteret pålægger botilbud at betale 2/3 af den samlede erstatning i en sag om vold mod medarbejder

25. september 2018

Artikel
retten-er-sat.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Colourbox

Højesteret har i en ny dom pålagt en arbejdsgiver at betale to tredjedele af den samlede erstatning, som en borger med autisme var blevet dømt til at betale efter at have udøvet vold mod en medarbejder. I byretten var borgeren tidligere blevet kendt ansvarlig for et erstatningskrav på 500.000 kr. - men Højesteret har nu slået fast, at arbejdspladsen også er medansvarlig.

Af dommen fremgår bl.a., at Højesteret har vurderet, at arbejdsgiver ikke i tilstrækkelig grad har sørget for, at arbejdsforholdene var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlige, at botilbuddet var etableret i sikkerhedsmæssigt problematiske lokaler - og at to mindre erfarne medarbejdere var alene på arbejde på skadestidspunktet på trods af, at det var velkendt, at den pågældende borger var meget udadreagerende.

Læs hele Højesterets dom: 

Det handler sagen om:
Ganske kort fortalt handler sagen om en voldsom episode i 2009, hvor en pædagogmedhjælper blev overfaldet af en 34-årig borger, som er diagnosticeret som infantil voksenautist. Hændelsen blev anmeldt som en arbejdsskade, og den pågældende medarbejder blev siden sygemeldt og tilkendt førtidspension.

Jeg er meget tilfreds med, at Højesteret klart har meldt ud, at når man arbejder med borgere, hvor der er en risiko for konfliktfyldt adfærd, så er der nogle rammer og vilkår, der skal være i orden

Marie Sonne, næstformand Socialpædagogerne

Efter et langt forløb, hvor sagen først blev behandlet i Byretten og siden i Landsretten, blev skadevolder - den autistiske borger - dømt ansvarlig overfor medarbejderen. Men siden valgte skadevolder at medsagsøge arbejdsgiveren for erstatningsansvar, og sagen i Højesteret handlede derfor alene om, hvorvidt bostedet også var ansvarlig for erstatningskravet.

Rammerne skal være i orden
I Socialpædagogerne er næstformand Marie Sonne glad for, at Højesteretsdommen slår fast, at arbejdsgiveren også bærer et ansvar for, at rammer og arbejdsvilkår er i orden.

– Jeg er meget tilfreds med, at Højesteret klart har meldt ud, at når man arbejder med borgere, hvor der er en risiko for konfliktfyldt adfærd, så er der nogle rammer og vilkår, der skal være i orden. Hvis det ikke er tilfældet, kan arbejdsgiveren blive draget til ansvar for vold begået mod den enkelte medarbejder, siger hun og henviser til, at det i den konkrete sag bl.a. handler om, at de fysiske forhold ikke var i orden.

– Bygningerne var ikke egnet til målgruppen, hvor der var risiko for vold. Det bør give stof til eftertanke til kommuner, regioner og private aktører, som driver botilbud.  Det kræver løbende investeringer og vedligeholdelse, når de fysiske rammer skal matche den målgruppe, som bor på tilbuddet.

De medarbejdere, som er på job, skal have den nødvendige faglighed for at yde den støtte, der er brug for i forhold til borgerne, som bor på tilbuddet

Marie Sonne, næstformand Socialpædagogerne

God planlægning nødvendig
Derudover betyder dommen, at god planlægning og tilrettelæggelse er vigtigt for at sikre, at der er de nødvendige kompetencer på arbejde, lyder det fra Marie Sonne.

– De medarbejdere, som er på job, skal have den nødvendige faglighed for at yde den støtte, der er brug for i forhold til borgerne, som bor på tilbuddet. Hvis medarbejderne ikke har den tilstrækkelige faglighed, kan det være medvirkende til unødvendige konflikter og episoder med vold, som desværre blev udfaldet i denne konkrete sag. Der skal være ressourcer til at ansætte kvalificerede medarbejdere, og der skal i forbindelse med planlægning af arbejdet tages højde for, at uerfarne medarbejdere ikke skal være alene om borgere, hvor der er en kendt risiko for konfliktfyldt adfærd.

Bliv medlem