Gå til indhold

Socialpolitik

Satspulje: Første spadestik til en ny psykiatri

Socialpsykiatrien er for første gang tænkt ind i en delaftale af satspuljen, der kan ses som første spadestik til en omlægning af hele indsatsen til sindslidende, mener forbundsnæstformand Verne Pedersen

5. november 2018

Artikel
RM_verneB.jpg

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Foto: Ricky John Molloy

En strategisk omlægning af indsatsen i den kommunale socialpsykiatri og kompetenceløft af ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien. Det udgør sammen med en række andre initiativer den delaftale af satsuljen, som handler om psykiatri og sundhed, der er blevet indgået.

Læs mere: Satspulje-aftale på børne- og ungeområdet

Forbundsnæstformand Verne Pedersen ser flere gode takter i aftalen. Fx at socialpsykiatrien overhovedet er med i en satspulje-aftale, hvilket Socialpædagogerne har kæmpet for længe - og det er værd at fejre, slår hun fast.

̶  Og helt overordnet peger aftalen på nogle af de udfordringer, der er vigtige at løse i psykiatrien. Og analysen er rigtig, men det svarer bare overhovedet ikke til de store udfordringer, der er. Så skal der gøres en forskel, skal der helt andre penge på bordet, siger Verne Pedersen.

Mere socialpædagogisk arbejde
Som en vigtig del af aftalen afsættes der 22 mio. kr. til ”en strategisk omlægning af udvikling af indsatsen i socialpsykiatrien”. Konkret oprettes der et partnerskab med op til fire kommuner, hvor en ny model for socialpsykiatrien skal udvikles og afprøves. Samtidig afsættes der penge til en investeringspulje, hvor kommunerne kan søge penge til en mere recovery-orienteret indsats – altså mere socialpædagogisk arbejde, lyder vurderingen fra Verne Pedersen.

̶  Man skaber et grundlag til et helt nyt fundament for psykiatrien. Men desværre synes jeg, at fundamentet bliver for lille – der skal mere volumen til, hvis vi skal have en grundlæggende strategisk omlægning. Jeg havde gerne set, at flere kommuner kunne deltage, så grundlaget for omlægningen blev mere sikkert, siger hun og peger på, at kun to til fire kommuner skal være med i udviklingsarbejdet.

̶  Vi må virkelig håbe, at det her er første spadestik, som så følges op af flere initiativer, lyder ønsket fra Verne Pedersen.

Der er dog også roser til aftalen, for der er afsat midler til efteruddannelse af bl.a. socialpædagoger og ledere.

̶   Det er vigtigt med et øget fokus på øget faglighed og et kompetenceløft hos personalet, for vi ved, at borgernes problemer og behov har udviklet sig, og at de er blevet mere komplekse, siger hun.

Psykiatri i satspuljen

Styrkelse af den tidlige, forebyggende indsats i kommunerne for psykisk sårbare unge (60,2 mio. kr.)
Udvikling af forebyggende kommunale tilbud målrettet psykisk sårbare unge fra 13-25 år samt forældre til psykisk sårbare unge, der kan have gavn af et forebyggende tilbud.

Strategisk omlægning og udvikling af indsatsen i socialpsykiatrien (21,8 mio. kr.)
Satspuljepartierne vil afsætte midler til et partnerskab med to til fire kommuner, som skal udvikle og afprøve en samlet model for omstillingen i kommuner og tilbud. Modellen kvalificeres i samarbejde med et større antal interesserede referencekommuner, så det samlede partnerskabsinitiativ vil kunne omfatte op til en tredjedel af landets kommuner. Arbejdet skal understøttes af en investeringspulje, som kommunerne kan søge til strategisk omlægning af indsatsen til at være mere recovery- og progressionsorienteret, så omlægningen understøttes og fremskyndes. Op til fire kommuner forventes at modtage støtte fra puljen.

Sikre kvaliteten på socialpsykiatriens største ydelsesområder (11,1 mio. kr.)
Der udarbejdes to sæt nationale anbefalinger for socialpsykiatriens to største ydelsesområder – botilbud og bostøtte. Anbefalingerne skal være med til at danne grundlag for det overfor beskrevne arbejde med omlægning og udvikling af indsatserne, udbredelse af viden om virksomme indsatser samt kompetenceudviklingsindsatsen. Dette skal understøtte en mere kvalificeret og ensartet praksis på tværs af landets kommuner og tilbud.

Videns- og kompetenceløft af ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien (67,1 mio. kr.)
Man vil iværksætte en omfattende og varig kompetenceudviklingsindsats i landets kommuner og tilbud for at understøtte en bedre kvalitet og en mere effektiv anvendelse af ressourcerne i socialpsykiatrien. Der udvikles og udbydes derfor kompetenceudviklingstilbud til ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien. Ligeledes udarbejdes guidelines til god faglig ledelse i socialpsykiatrien, og der etableres et ledernetværk.
For at understøtte en effektiv udbredelse af den erhvervede viden afsættes midler til et udgående indsatsteam, der tilbyder landets kommuner og tilbud konkrete og målrettede rådgivningsforløb med afsæt i resultaterne fra de øvrige initiativer til styrkelse af socialpsykiatrien samt øvrig forsknings- og praksisnær viden.
I de enkelte indsatsforløb vil der også indgå målrettet kompetenceudvikling, og indsatsteamet vil således spille sammen med ovenstående kompetenceudviklingsinitiativ. Som led i det samlede løft af socialpsykiatrien afholdes en national konference om kvalitet i den socialpsykiatriske indsats for medarbejdere og ledere i den kommunale socialpsykiatri.

Styrke udbredelsen af de regionale akutte udrykningsteams i psykiatrien (20 mio. kr.)
Der afsættes midler til en større udbredelse af de regionale, akutte udrykningsteams med henblik på at sikre bedre geografisk dækning.

Bedre overgang fra behandlingspsykiatrien til socialpsykiatrien (49 mio. kr.)
Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner gøres obligatoriske for alle voksne indlagte psykiatriske patienter, som modtager støtte i regi af servicelovens bestemmelser. Forslaget vil kræve en ændring af psykiatriloven.

Bliv medlem