Gå til indhold

Arbejdstid

Tvunget på deltid

Det socialpædagogiske arbejdsmarked er gennemsyret af en deltidskultur – 40 pct. af socialpædagogerne arbejder på deltid. Mange ufrivilligt. Deltidsjobbet betyder lavere løn og mindre i pension til medarbejderne

3. januar 2018

Artikel
Ny-deltids-tegning2.jpg

Forfattere: Malene Dreyer og Kit Lindhardt

Foto: Helle Scheffmann

En månedsløn på 23.025 kr. før skat. Det er, hvad en socialpædagog på deltid tjener i gennemsnit. Og dem er der mange af: Fire ud af ti socialpædagoger arbejder på deltid.

Og der bliver længere og længere mellem fuldtidsstillingerne. De seneste ni år er antallet af deltidsbeskæftigede socialpædagoger steget fra 34,5 pct. til 39,6 pct. trods ihærdige indsatser for at få udviklingen til at gå den anden vej.

For nogle er deltidsjobbet et frit valg, men for andre er det en nødvendighed, fordi udbuddet af fuldtidsstillinger er meget begrænset. Hos Socialpædagogerne er oplevelsen, at rigtig mange medlemmer ønsker fuldtid, men ikke får muligheden.

Lotte Anhøj er fællestillidsrepræsentant i Slagelse Kommune, hvor hun oplever, at langt de fleste socialpædagogiske job bliver slået op som deltidsstillinger. På det center, hvor hun arbejder sammen med omkring 200 andre socialpædagoger, er ca. 80 pct. af medarbejderne på deltid. I de fem år, hun har arbejdet der, har der ikke været slået en fuldtidsstilling op.

– Det er voldsomt. De få, der er på fuldtid, har været ansat i rigtig mange år, eller også er de ledere. Ingen nye socialpædagoger bliver ansat på fuld tid– 

Lotte Anhøj, FTR, Slagelse Kommune

Hendes fornemmelse er, at mange – og især de yngre kolleger – gerne vil op i tid. Men når de spørger lederen, får de at vide, at det ikke kan lade sig gøre i øjeblikket, hvis vagtplanen skal gå op. Og så løber det ud i sandet.

Nødt til at arbejde ekstra

Deltidsansættelserne har konsekvenser for medarbejderne, for det lave timetal betyder mindre i løn og mindre i pension. Det kan være svært at få enderne til at mødes økonomisk, når indtægtsgrundlaget er baseret på en deltidsstilling på 25 timer. For nogle kan det betyde, at de må tage flere job for at få det til at hænge sammen.

– Temmelig mange deltidsansatte har en meget stor andel vikartimer ved siden af, fordi det jo er svært at leve for en pædagogløn på 30 timer. Det er altså et alvorligt problem, at socialpædagoger stort set ikke kan få en fuldtidsstilling. Som udgangspunkt har vi i Danmark en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Det burde også være muligt i vores fag, siger Lotte Kirk, som er fællestillidsrepræsentant i Odense Kommune.

– De mange deltidsansættelser på vores område er en del af grunden til, at kvinder tjener mindre end mænd. Så hvis vi skal have ligeløn, skal vi også have gjort op med deltidskulturen

Benny Andersen, forbundsformand

Hun konstaterer også, at der bliver længere og længere mellem fuldtidsstillingerne i jobannoncerne.

– Der er meget få stillinger på fuld tid, og det er helt almindeligt, at fuldtidsstillinger bliver til deltidsstillinger i forbindelse med besparelser. Hvis en fuldtidsstilling bliver ledig, forsøger man at få enderne til at mødes ved at barbere nogle timer af stillingen, før den bliver slået op igen, siger Lotte Kirk.

Arbejdets vilkår har betydning

Når man kigger på timetallet, er der stor forskel på, hvor meget de deltidsbeskæftigede arbejder. Det svinger fra godt 30 timer om ugen og helt ned til syv timer om ugen. I gennemsnit arbejder eksempelvis de deltidsansatte pædagog- og omsorgsmedhjælpere 25,5 timer om ugen, mens hele 18 pct. arbejder under 19 timer om ugen.

Arbejdsmarkedsforsker Helle Holt fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd mener, at deltidsproblematikken grundlæggende handler om udbud og efterspørgsel. Nogle medarbejdere vil gerne arbejde på nedsat tid for at få balance mellem arbejdsliv og familieliv. Samtidig er der fra arbejdsgivers side et ønske om at minimere de ubekvemme arbejdstider, have fleksibilitet og flest mulige hænder pr. vagt.

Endelig vurderer arbejdsmarkedsforskeren også, at arbejdets vilkår har stor betydning:

– Vi har nogle store områder på det offentlige arbejdsmarked, som altid har været kvindedominerede, og hvor antallet af hænder er helt afgørende. Ofte er der tale om et belastende arbejde. Et synspunkt, man kan møde hos ledere, er, at medarbejdere på deltid er langt mere effektive, de bliver mindre belastede – og måske medfører den nedsatte tid lavere sygefravær. Omvendt oplever ledere også, at medarbejdere kan komme til at bruge en forholdsmæssig stor andel af arbejdstiden på møder og koordinering, siger hun.

Helle Holt peger samtidig på, at der er nogle negative konsekvenser for den enkelte ved at være ansat på deltid:

– Det er et problem, at man i princippet ikke kan leve af en deltidsindtægt – man er ikke selvforsørgende. Desuden har det konsekvenser for pensionsopsparingen og dermed også tilværelsen efter arbejdslivet. Der er således ligestillingsmæssige konsekvenser ved deltidsarbejdet, siger hun.

Går ud over fagligheden

Socialpædagogernes formand, Benny Andersen, møder mange medlemmer, der rejser spørgsmålet om deltid.

– Dels er det svært at få økonomien til at hænge sammen i en deltidsstilling. Og dels er det simpelthen sværere at lave et kvalificeret socialpædagogisk arbejde på deltid

Benny Andersen, forbundsformand

Det handler jo meget om kontinuitet i borgernes liv. Det handler om relationsarbejde, og hvis der er alt for mange unødvendige skift, så bliver det bare sværere. Derfor bør arbejdsgiverne jo også være interesserede i flest mulige på fuld tid, for så lykkes vi bedre med vores arbejde til gavn for borgerne, siger Benny Andersen.

Gennem en årrække har Socialpædagogerne og en række andre fagforbund forsøgt at gøre noget ved problemet. Det er sågar aftalt i overenskomsten, at kommunen har pligt til at tilbyde deltidsansatte flere timer – og gerne fuld tid – hver gang, der er ledige timer, når en stilling bliver ledig.

Danske Regioner har besluttet, at regionerne aktivt skal ændre i balancen mellem fuldtidsansatte og deltidsansatte og har det formulerede mål, at andelen af deltidsansatte skal ned på 20 pct. i 2020.

Svært at komme til livs

Men på trods af de mange gode tiltag og hensigter er der ikke sket ret meget på området. Argumentet fra arbejdsgivers side lyder ofte, at der på arbejdspladserne er behov for ekstra mandskab på særligt belastede tidspunkter. Kommunerne vil nødig give køb på den fleksibilitet, der ligger i at have deltidsmedarbejdere til at dække ind i spidsbelastningssituationer, mens man på andre tidspunkter af dagen ikke har brug for nær så meget personale.

Ved at ansætte folk på deltid kan man spare lønkroner, Og når der så er brug for det, kan arbejdsgiveren give de deltidsansatte merarbejde uden, at det koster overarbejde.

Argumentet om vagtplanen, der ikke kan gå op, bider dog ikke på forbundsformanden.

– Det er et spørgsmål om at planlægge arbejdstiden smartere fx ved at benytte den ekstra arbejdskraft, der kommer ud af overlap mellem tjenesterne. På store arbejdspladser med flere afdelinger og funktioner er der rig mulighed for, at personalet gør tjeneste på flere afdelinger, siger Benny Andersen.

Til de kommende overenskomstforhandlinger har Socialpædagogerne fremsat krav om, at deltidsansattes ret til at få flere timer og gå på fuld tid skal håndhæves. For selvom retten eksisterer i dag, oplever Benny Andersen, at den ikke virker efter hensigten.

Handler også om ligeløn

Når man taler om deltid blandt socialpædagoger, handler det dog ikke kun om kroner og øre – og den faglige kvalitet i arbejdet. Deltidsproblematikken er nemlig også en køns- og ligelønsproblematik. Det hænger sammen på den måde, at fordi den offentlige sektor i høj grad er et kvindedomineret arbejdsområde, så rammer de mange deltidsansættelser i højere grad kvinder en mænd.

Inden for det socialpædagogiske område er forskellene mellem kønnene markante, når det handler om deltid. Således er der dobbelt så mange kvindelige socialpædagoger (48 pct.) som mandlige (23 pct.) på deltid.

– De mange deltidsansættelser på vores område er en del af grunden til, at kvinder tjener mindre end mænd. Så hvis vi skal have ligeløn, skal vi også have gjort op med deltidskulturen, siger Benny Andersen.

Socialpædagogerne har i selskab med en række andre fagforbund netop fremsat krav om ligeløn til de kommende overenskomstforhandlinger.

Er du også dømt til deltid?

Socialpædagogen vil i den kommende tid sætte fokus på at være ufrivilligt på deltid. Det er et emne med mange gråzoner og forskellige perspektiver – og vi vil derfor forsøge at komme hele vejen rundt om problematikken ved at blive klogere på omfanget, årsagerne, konsekvenserne og løsningerne.

En vigtig brik i puslespillet er medlemmernes egne oplevelser og erfaringer. Så hvis du selv er ufrivilligt på deltid, eller har været det, så hører vi meget gerne fra dig. Du kan skrive til os på nyhedsrum@sl.dk

Bliv medlem