Gå til indhold

Arbejdsmiljø

AMR’erne skal mere på banen

En stærk arbejdsmiljørepræsentant skaber balance i arbejdsmiljøet. Derfor har Socialpædagogernes Kreds Østjylland udpeget 20 arbejdsmiljø-repræsentanter som ambassadører. De skal styrke TRIO-samarbejdet lokalt – og være kredsens stemme ude på arbejdspladsen

28. juni 2017

Artikel
KMH_AMRer_B.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Kissen Møller Hansen

Vi har brug for jer. I skal være vores stemme ude på arbejdspladsen, for det er jer, der har fingeren på pulsen, når det handler om arbejdsmiljø. Sådan lød opfordringen fra Socialpædagogerne Østjylland i efteråret 2016, da kredsen skød et stort arbejdsmiljøprojekt i gang.

I dag – godt et halvt år efter – er der udpeget 20 nye arbejdsmiljøambassadører, som alle til daglig er arbejdsmiljørepræsentanter rundt om på østjyske socialpædagogiske arbejdspladser. Og tirsdag den 6. juni stod de i spidsen for en stor konference i Aarhus, hvor i alt 175 ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter var samlet for at sætte fokus på arbejdsmiljøet og TRIO-samarbejdet.

– Vi tror på, at en god arbejdsmiljørepræsentant skaber balance i arbejdsmiljøet. Derfor har vi i forbindelse med vores store satsning her i foråret 2017, arbejdsmiljøprojektet AMbassadørR, valgt at lade de 20 ambassadører samarbejde med kredsen om at arrangere den arbejdsmiljøkonference, vi holder i dag. Og jeg er da stolt over at se, at 175 deltagere er mødt op – det svarer til næsten en tredjedel af alle de TRIO’er, som Kreds Østjylland har registreret rundt om på kredsens arbejdspladser, lød det fra kredsformand Gert Landergren Due, da han åbnede konferencen.

Open Space gav livlig debat

Med arbejdsmiljøprojektet og de nye ambassadører ønsker kredsen at udvikle arbejdsmiljørepræsentanternes faglighed og styrke deres kompetencer – og så er håbet også, at man fra kredskontorets side får lettere adgang til den viden og indsigt, som netop AMR’erne har.

– Det er jo i høj grad arbejdsmiljørepræsentanterne, der har stor indflydelse og betydning i forhold til at definere arbejdsmiljøindsatsen på den enkelte arbejdsplads. Og vi vil rigtig gerne have en tættere kontakt til alle vores dygtige AMR’er, som vi jo ellers typisk kun ser, når de er nyvalgte og skal introduceres til arbejdet, sagde Gert Landergren Due.

Konferencen, der blev holdt på Koldkærgård Konferencecenter i det nordlige Aarhus, bød på en blanding af humoristiske oplæg om bøvl og arbejdsglæde, input til, hvordan man tænker etik ind i arbejdsmiljøarbejdet – og en masse drøftelser på kryds og tværs mellem deltagerne. Ikke mindst da de 20 arbejdsmiljøambassadører bød op til snak og debat i en såkaldt Open Space-seance, hvor deltagerne bevægede sig rundt på kryds og tværs i konferencelokalet for at dele viden og erfaringer med hinanden.

– Hvor er det fedt at høre så mange gode pointer. Det er virkelig noget, man kan bruge i sit eget arbejde, hvad enten man er leder, TR eller AMR, fordi man får en masse input, viden og erfaringer fra folk, der har fingeren på pulsen og ved, hvad det handler om. Super måde at mødes på, lød det undervejs fra flere af de ambassadører, som stod for at afvikle Open Space seancen. 

Det er jo i høj grad arbejdsmiljørepræsentanterne, der har stor indflydelse og betydning i forhold til at definere arbejdsmiljøindsatsen på den enkelte arbejdsplads. Og vi vil rigtig gerne have en tættere kontakt til alle vores dygtige AMR’er

Gert Landergren Due, formand, Socialpædagogerne Østjylland

God dynamik i rummet

Ambassadørerne stod fordelt rundt i lokalet med ansvar for debatten – og det tog afsæt i 13 forskellige temaer med overskrifter som fx ‘En fælles forståelse af kerneopgaven’, ‘Plads til en dårlig dag’, ‘Sygdom rammer hele personalegruppen – ikke kun de syge’ og ‘Det gode arbejdsmiljø kræver tydelig ledelse’.

– Jeg oplevede, at folk var meget interesserede i at mødes og debattere, og de gik målrettet efter emner, der interesserede dem. Der var en god dynamik i rummet, hvor man fornemmede, at det for nogle handlede om at gå i dybden med et enkelt emne eller to, mens andre kredsede rundt og forsøgte at drøfte samtlige temaer. En spændende oplevelse, lød det fra Lars Stüker, som er arbejdsmiljørepræsentant i Bofællesskabet Hasselager – og en af de 20 arbejdsmiljøambassadører.

For Jill Enoch, som er afdelingsleder på Miniinstitutionen Sølyst, gav det rigtig god mening at fordybe sig i et emne, som hun kender fra hverdagen. Så hun valgte i Open Space at gå i dybden med tema 12, der handlede om, hvordan man får TRIO-samarbejdet til at flytte noget i praksis.

– Det var interessant at høre, hvordan andre strukturerer TRIO-samarbejdet, for det var helt tydeligt, at mange er et helt andet sted, end vi fx er. Hos os har vi en stor enhed med rigtig mange medarbejdere og flere forskellige typer tilbud, så vi er meget afhængige af et tæt samarbejde i vores lokale trio, hvor vi kan fokusere på den målgruppe og de arbejdsmiljøproblematikker, vi har inde på livet. Det samarbejde har vi valgt at strukturere ud fra et arbejdsmiljø-årshjul, hvor vi så mødes fast fire gange om året, sagde hun.

Alle tre ben repræsenteret

For mange af de fremmødte gav det særlig god mening, at de var afsted sammen – alle tre parter i TRIO’en.

– Som samlet TRIO var det godt at opleve, at der på konferencen helt overordnet blev sat fokus på, at det i hverdagen netop er TRIO’en, der skal være faciliterende og motiverende i forhold til at tage arbejdsmiljøspørgsmål op, lave temamøder, dialogfora og i det hele taget inddrage kollegerne i arbejdsmiljøarbejdet. Det er jo et fælles ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø, og vi fik for alvor slået fast, at det er os – TRIO’en – der skal være med til at skabe de nødvendige rammer for, at alle kan spille ind på det her felt, lød det fra Jette Merete Axelsen, arbejdsmiljøambassadør – og til daglig AMR i Det Specialiserede Socialområde i Odder.

Hun havde sin leder Birgit Hansen med, og for hende er TRIO-samarbejdet er en forholdsvis ny ting. Så hun var glad for at blive introduceret til, hvad en TRIO er for en størrelse.

– Jeg synes, at det giver en fin smidighed, at man kan mødes i TRIO’en – især hvis den kun består af tre personer. Når man som jeg kommer fra en større enhed, hvor man kun mødes til de store formelle møder med AMR og TR, så er det her lidt en ny måde at tænke på, sagde Birgit Hansen, som dog godt kan få øje på et par udfordringer i forhold til TRIO-samarbejdet.

– Hos os har jeg som leder rigtig mange andre faggrupper end socialpædagoger – og jeg ser en udfordring i at sikre, at de også er repræsenteret i det mere uformelle samarbejde i en TRIO. Samtidig vil jeg gerne involvere mine mellemledere i det samarbejde, fordi det jo er dem, der er tættest på arbejdsmiljøopgaverne i det daglige. Og den viden risikerer at gå tabt i TRIO’en, hvis det kun er mig som øverste leder, der deltager.

Op til konferencen har Kreds Østjylland afholdt tre workshops for arbejdsmiljørepræsentanterne i kredsen, og det har været budskaberne fra de tre arrangementer, der har dannet det faglige fundament for indholdet på konferencen. Hele arbejdsmiljøprojektet skal nu evalueres – og resultaterne bruges til at udstikke retningen på kredsens indsats på arbejdsmiljøområdet i de kommende år.

Lettere at bære ansvar

Det har været godt at få ny relevant viden – og møde kolleger, som klæder mig bedre på med deres erfaringer, siger Jette Merete Axelsen, arbejdsmiljøambassadør og AMR i Det Specialiserede Socialområde i Odder.

– Jeg er forholdsvis ny i rollen som AMR, så arbejdsmiljøprojektet har både givet mig ny viden og et stærkt netværk. Jeg har lært meget af de erfaringer, vi som AMR-kolleger har delt med hinanden undervejs, så jeg synes bestemt, at jeg nu har fået lidt mere fod på rollen. Det gør det lettere at bære det ansvar, jeg føler, at jeg har i hverdagen for at sætte arbejdsmiljø på dagsordenen over for mine kolleger.

Sidste år var Jette Merete Axelsen med på Socialpædagogernes temadag i Herning om den toneangivende trio, hvor deltagerne bl.a. blev kastet ud i et såkaldt øvelsesterræn med masser af forskellige opgaver og dialogstationer. Netop den model valgte ambassadørerne at tage afsæt i, da de arrangerede arbejdsmiljøkonferencen i Aarhus.

– Det er på den måde, vi endte med at sætte Open Space på programmet, hvor deltagerne også bevæger sig rundt og debatterer og snakker med hinanden. Det fungerer rigtig godt – og faktisk er det også en tilgang, som vi har brugt på min arbejdsplads, siger Jette Merete Axelsen.

Det skete bl.a., da alle medarbejdere i forbindelse med en større omstrukturering var tre dage på Tunø.

– Som AMR var jeg og de øvrige i TRIO’en med til at lave dialogstationer og på den måde sende kollegerne ud på en slags skattejagt rundt på øen, hvor de fik talt en hel masse om bekymringer, muligheder og udfordringer. Det er en super god måde at arbejde med arbejdsmiljø og trivsel på, fordi man får en mere fri dialog med god levende snak.

Et vigtigt initiativ

Vi skal mere på banen som AMR’er. Så jeg bakker op om det her fine initiativ, siger Lars Stüker – arbejdsmiljøambassadør og AMR på Bofællesskabet Hasselager

– Kredsen giver udtryk for, at de tror, de kan få et mere nuanceret billede af dagligdagen ude på arbejdspladserne ved at inddrage og styrke arbejdsmiljørepræsentanterne – og det initiativ vil jeg meget gerne støtte op om. Derfor meldte jeg mig til ambassadørkorpset, fortæller Lars Stüker.

Han kan sagtens genkende billedet af, at AMR’erne godt må komme meget mere på banen – ikke mindst i TRIO-samarbejdet.

– I takt med, at mange enheder bliver større og større, sker der ofte det, at tillidsrepræsentanten kommer til at sidde langt væk fra medarbejderne. Men som AMR er man jo stadig midt i det hele og har god føling med hverdagen og udfordringerne på arbejdsmiljøområdet, så vi skal da inddrages meget mere i det løbende samarbejde. De tider, hvor arbejdsmiljørepræsentanten bare var med, når der skulle laves APV hvert tredje år, er for længst forbi.

Lars Stüker er især glad for det netværk, han nu har fået med andre AMR’er i kredsen på tværs af arbejdsområder.

– I løbet af det her projekt har mødet med andre AMR’er givet mig et mere nuanceret billede af de problematikker, der er inden for vores felt – ikke bare på min egen arbejdsplads. Den viden kan jeg fx bruge til at klæde min egen TR på, ligesom jeg i TRIO-samarbejdet lettere kan være med til at pege på de rigtige løsninger, uden at vi hver gang skal opfinde den dybe tallerken.

Det er lettere at være synlig

Jeg oplever, at mit arbejde som AMR er blevet mere synligt for mine kolleger – at de stoler på, at jeg er der for dem, siger arbejdsmiljøambassadør Kathrine Mikkelsen, AMR i Specialbørnehaven Lucernevej

– Jeg er blevet en del klogere i løbet af det her projekt. Klogere på, hvordan hele organisationen i Socialpædagogerne er bygget op, hvilke retningslinjer og politikker der er – og klogere på den rolle, jeg har som AMR. Så jeg er glad for, at man fra forbundets side gerne vil synliggøre arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde noget mere.

– Hos os er det forholdsvis nyt med TRIO-tankegangen, så det har været super godt at få inspiration fra andre og høre, hvordan de griber det an. For selvom vi har et tæt samarbejde i dagligdagen mellem leder, AMR og TR, så har vi da talt om at gøre det mere struktureret og etablere flere fastlagte møder, hvor vi får diskuteret nogle af de emner, der er relevante for arbejdsmiljøet.

Kathrine Mikkelsen har især været glad for at møde andre arbejdsmiljørepræsentanter fra Randers Kommune, hvor hun arbejder.

– Når man bliver valgt som AMR, så får man jo ikke lige en liste med navne på dem, der sidder med samme kasket på andre arbejdspladser. Men sagen er jo, at det ofte er de samme udfordringer, opgaver og problemstillinger, vi møder i hverdagen. Og med konferencen og de workshops, vi har holdt, er det nu blevet meget lettere at trække på et netværk af AMR’er. Jeg kan mærke, at vi begynder at kende hinanden, at vi kan snakke om arbejdet på en anden og mere åben måde – så det da helt oplagt at bevare kontakten os AMR’er imellem også fremover.

Bliv medlem