Gå til indhold

Fagbøger

Bogomtaler 28. april 2017

28. april 2017

Artikel

Forfatter: Redigeret af Jens Nielsen

Narrativ dokumentation i velfærdsprofessionerne

Af Janne Hedegaard Hansen

Der findes dokumentation, og der findes dokumentation. Den meningsløse, kontrol- og regnearksfikserede. Og så den, der giver fagligt god mening og kan bruges til at kvalificere både egen og andres indsats og er til gavn for den eller de borgere, det hele handler om. Narrativ dokumentation har sidstnævnte kvaliteter, er budskabet i denne bog, hvor forfatteren, der er lektor på DPU, plæderer for at kaste sig over ‘dokumentations- og udviklingsarbejdet i loyalitet og respekt over for velfærdsprofessionernes særlige vilkår og kendetegn’. For det den narrative dokumentationsmetode kan er – via fortællinger om hverdagens praksis – både at rumme det komplekse, der fx ligger i relationsarbejdet med en borger, og samtidig gøre dokumentationsarbejdet til en meningsfuld og udviklende del af det professionelle arbejde. Men, noterer forfatteren, metoden lægger også distance til den i mange år så dominerende New Public Mangament-tilgang, som har gjort dokumentationsarbejdet generelt set til en noget forkætret størrelse. Men her kan den narrative tilgang altså gøre det til en meningsfuld del af arbejdet med børn, brugere og borgere, konkluderer bogen.


Akademisk Forlag. 184 sider. 249,95 kr.

Social intervention

Af Jo Krøjer og Katia Dupret (red.)

Meningsfuld indgriben i menneskers liv – sådan lyder undertitlen på denne bog, der zoomer ind på, hvordan staten, det offentlige, kommunen, rådhuset osv. ‘blander sig bedst’ – til den enkeltes bedste og til det fælles bedste. Og det handler i allerhøjeste grad om inddragelse. Udgangspunktet i bogen er, at interventionen nemlig først kan siges at være social, når de borgere – de mennesker – det hele handler om, bliver inddraget. For interventioner virker – men kun hvis de ‘opleves som meningsfulde af de mennesker, som interventionerne omfatter’, skriver de to redaktører. Og bogens tre dele viser, hvordan man så kan arbejde med interventioner på måder, der aktivt involverer de berørte parter, og den bliver dermed et værktøj, et ‘interventionskompas’, som både de professionelle, borgerne selv og deres pårørende kan navigere efter i balancen mellem velfærdsstat, viden og deltagelse. Blandt eksemplerne er aktuelle tilgange som tidlig indsats og Barnets Reform. De 12 bidragydere er alle tilknyttet Roskilde Universitets institutter for henholdsvis Mennesker og Teknologi og Samfundsvidenskab og Erhverv.


Forlaget Frydenlund. 240 sider. 299 kr.

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber

Af Anne Breumlund, Inger Bruun Hansen og Grit Niklasson

Hvordan bliver unge med vidtgående handicap inkluderet i lokale fællesskaber? Det var det enkle og samtidig komplicerede spørgsmål bag det forsknings- og udviklingsprojekt, som Region Sjælland satte i gang, og som bl.a. har ført til denne bog. Den beskriver resultaterne fra undersøgelser på tre botilbud for unge beboere med henholdsvis synshandicap, sindslidelser og udviklingshæmning. Overordnet set viser undersøgelsen, der er lavet af forskere fra Aalborg Universitets Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, at det ikke er på selve botilbuddene, de største forhindringer for inklusion findes, men derimod uden for det daglige liv på botilbuddene. Den socialpædagogiske indsats på botilbuddene har tilført de unge både social og kulturel kapital. Men kommunernes økonomiske rammer og ikke mindst beboernes privatøkonomi spiller en afgørende rolle for udviklingen af beboernes kompetencer til at deltage i de lokale fællesskaber. Derfor er det afgørende, at indsatsen for inklusion af de unge er rettet mod lokalområdet og de (lokale) samfundsmæssige forhold. I alle de tre målgrupper er der, konkluderer forfatterne, en accept af, at ‘alle beboere livslangt må modtage en eller anden grad socialpædagogisk støtte og omsorg […], hvilket ikke må forhindre et indsatsperspektiv rettet mod inklusion i lokale fællesskaber’.


Aalborg Universitetsforlag. 214 sider. 250 kr.

Ny professionalisme

Samarbejde på tværs af sektorer og på tværs af professionerne og fag – det er det, der skal til for at få skabt de rigtige og holdbare velfærdsløsninger. Ullrich Zeitler er uddannelsesleder på professionshøjskolen VIA og forsker først og fremmest i etik, diakoni og socialpædagogik og det tværprofessionelle arbejde. Han plæderer i bogen for samskabelse som en metode, som via netop det, at parterne deltager i samarbejde, kan ændre, hvor de har deres opmærksomhed og på den måde åbne for nye, fælles løsninger. Tilgangen sætter de professionelle til på tværs af deres faggrænser og sammen med civilsamfundet og den private sektor at skabe bæredygtige løsninger. Men det kræver et opgør med den traditionelle professionstænkning – et opgør med erfarings- og evidensbaseret praksis og en bevægelse mod en ny professionalisme, der sigter mod bæredygtighed – de socialt holdbare løsninger, der har en balance mellem rammer, ressourcer og værdier.


Akademisk Forlag. 240 sider. 249,95 kr.

Bliv medlem