Gå til indhold

Socialpolitik

Store roser til satspuljeaftalen

Den har en lang række markante socialpædagogiske fingeraftryk, og den vil gavne både de udsatte borgere og styrke fagligheden i indsatsen, lyder det fra Socialpædagogernes formand, der er begejstret for satspuljeaftalen på det sociale område

10. november 2017

Artikel
RM_benny-andersenB.jpg

Forfatter: Jens Nielsen

Foto: Ricky John Molloy

– Det er ret fantastisk.

Sådan lyder det fra en særdeles tilfreds formand for Socialpædagogerne, Benny Andersen, oven på indgåelsen af årets satspuljeaftale på det sociale område.

– Det er virkelig en aftale, hvor der er lyttet til input fra eksperter og fagfolk. Den er visionær og ambitiøs, og det er helt rigtigt prioriteret, at man på mange af indsatserne nu tænker i at forebygge, og at der er fokus på at styrke indsatserne over for nogle af de mest udsatte, siger han.

Benny Andersen noterer sig, at ’store dele af aftalen er som talt ud af vores mund’. Det gælder bl.a. på børn og unge-området, på hjemløse-området og i forhold til strategien for styrkelse af udsatte og handicappede borgeres deltagelse og inddragelse i samfundets fællesskaber.

Hvad for en pulje?

Satspuljen er først og fremmest en pulje, der skal hjælpe samfundets udsatte. Det er derfor, man kalder satspuljen for socialområdets finanslov. 

Puljens størrelse varierer fra år til år. Pengene i satspuljen er nemlig en procentdel af den samlede stigning på det pågældende års samlede overførselsindkomster.

Overførselsindkomsterne bliver hvert år reguleret, så de følger lønudviklingen på arbejdsmarkedet. Men 0,3 pct. af den sum bliver overført til satspuljen. 

Satspuljen har eksisteret siden 1990, og hvert efterår forhandler regeringen og satspuljepartierne om, hvordan satspuljen skal fordeles til social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet.

På børn og unge-området er Socialpædagogerne begejstrede for, at der lægges op til det, Benny Andersen betegner som ’et massivt løft til børn anbragt hos plejefamilier’:

– Det er så også på tide. Vi skal sikre alle anbragte børn og unge de samme vilkår – deres vilkår må ikke afhænge af, hvilket postnummer de bor i. Den ensartethed vil komme nu, hvor der indføres styrket kontrol og tilsyn og ens grundkursus for alle familieplejere.

Samtidig laves en forsøgsordning om styrkelse af samarbejde mellem døgninstitutioner og plejefamilier – noget, der ligger ganske tæt på Socialpædagogernes forslag om oprettelse af ressourcecentre, der kan give familieplejerne et fagligt stærkt bagland:

– Det har vi kaldt på i mange år, fordi vi tror på, at faglige stærke miljøer er gode for børnenes udvikling og livschancer. Vi har erfaringer med det, og det virker for børnene, siger Benny Andersen.

Det politiske ansvar for den socialpolitiske indsats og prioritering skal ikke udvandes. Det er – og skal fortsat være – politikerne i folketing, regering, kommuner og regioner, der sammen med fagfolk afgør indholdet og hvilke indsatser, der skal sættes i gang af hvem

Benny Andersen, formand, Socialpædagogerne

Det lange lys

Han kalder desuden den del af aftalen, der handler om hjemløse-indsatsen for ambitiøs og rigtigt vinklet – særligt på grund af dens fokus på unge hjemløse og på metoder, der har bevist deres værd:

– Vi har tusindevis af unge hjemløse, som vitterligt ikke har noget sted at gå hen. Her har vi virkelig ikke brug for, at de læres op og får ’karriererådgivning’ hos de ældre hjemløse. Og Housing First-tilgangen, som der satses på, er ikke kun god for den hjemløse. Den er også omkostningseffektiv – og er på den måde en rigtig god investering for kommunerne, konstaterer Benny Andersen.

Han glæder sig også over, at satspuljepartierne har sat det lange lys på ved at aftale etableringen af Den Sociale Investeringsfond – men fremhæver, at der fortsat er et politisk ansvar for indsatserne:

– Vi har selv skubbet på, og vi ser meget gerne, at pensionskasser eller fonde leverer økonomiske saltvandsindsprøjtninger til sociale projekter. Men det politiske ansvar for den socialpolitiske indsats og prioritering skal ikke udvandes. Det er – og skal fortsat være – politikerne i folketing, regering, kommuner og regioner, der sammen med fagfolk afgør indholdet og hvilke indsatser, der skal sættes i gang af hvem, siger Benny Andersen.

Boost til sociale projekter

Hvordan bliver vi endnu bedre til at sætte tidligere og mere forebyggende ind over for mennesker på kanten af samfundet? Det skal en ny investeringsfond give svar på.  

Satspuljepartierne har afsat 50 mio. kr. i 2018 til Den Sociale Investeringsfond. Desuden bliver det muligt for private investorer som fx pensionsselskaber at skyde penge i fonden. 

Deres penge og pengene fra satspuljen kan investeres i indsatser, som forebygger eller løser problemer, der går på tværs af fx sundheds-, social, beskæftigelses- og uddannelsesområdet. 

Mere fokus på anbringelser

Socialpædagogerne er desuden meget tilfredse med den nye civilsamfundsstrategi, aftalen lægger op til, og dens fokus på retssikkerheden på handicapområdet.

Partierne bag aftalen har endvidere aftalt, at anbringelsesområdet som sådan skal diskuteres videre til foråret. I aftalen hedder det, at det ’bl.a. skal omhandle aflønning af plejefamilier’, hvortil der i parentes tilføjes et ’i respekt for arbejdsmarkedets parter’.

Det er et godt signal om, at der er behov at få klare aftaler på området, mener Benny Andersen:

– Og det ligger jo fint i tråd med, at vi i forbindelse med overenskomstforhandlingerne har rejst et selvstændigt krav om at få indgået en aftale på familieplejeområdet.


Se hele aftalen om satspuljen her

Sådan er resten af pengene fordelt på det sociale område

Nye indsatser målrettet børn og unge med handicap: 43,9 mio. kr.

Udvidet varslingsordning som led i revisionen af servicelovens voksenbestemmelser: 230,0 mio. kr.

Individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede: 85,5 mio. kr.

Forhøjelse af Handicappuljen: 17,2 mio. kr.

Socialt frikort: 45,0 mio. kr.

Børnerettighedspakke til forebyggelse af mistrivsel og overgreb: 24,0 mio. kr.

Ramme til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer: 25,0 mio. kr.

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel: 63,0 mio. kr.

Støtte til julehjælp: 4,0 mio. kr.

Støtte til sommerferiehjælp: 5,0 mio. kr.

Videreudvikling af den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM): 10,0 mio. kr.

Forebyggelse af gråzoneprostitution: 10,0 mio. kr.

Indsatser ift. komplekse sager, konflikthåndtering og støtte af børn inden for ét samlet familieretligt system: 60,0 mio. kr.

Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv.: 10,0 mio. kr.

Støtte til eksisterende indsatser: 

  • BrugerForeningen af Aktive Stofbrugere: 4,8 mio. kr.
  • Tilgængelighedsrådgivning ved Statens Byggeforskningsinstitut (SBi): 14,0 mio. kr.
  • Baglandet Vejle: 6,0 mio. kr.
  • Peer-Netværket: 3,8 mio. kr.
  • Bedre Psykiatri: 9,6 mio. kr. 
  • Fundamentet: 1,2 mio. kr. 
  • Krisecenter for mænd i Fredericia: 0,4 mio. kr.
  • Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD): 8,0 mio. kr.

Administration: 21,0 mio. kr.

Kilde: Socialministeriet

Bliv medlem