Gå til indhold

Familiepleje

Hvornår må du bruge magt?

Ved årsskiftet trådte den nye lov om voksenansvar i kraft. Familieplejere er (med undtagelse af kommunale plejefamilier) helt undtaget fra reglerne om magtanvendelse på andre anbringelsessteder. I stedet antages det, at ’plejefamilier kan foretage de samme omsorgshandlinger og indgreb over for barnet eller den unge, som forældre kan over for deres egne børn.’

1. januar 2017

Artikel

Forfatter: Maria Rørbæk

Da nytårsklokkerne ringede ved indgangen til 2017, trådte en ny lov om magtanvendelse overfor anbragte børn kaldet ’Lov om voksenansvar’ i kraft.

Loven har været længe undervejs, og det er blevet diskuteret om, familieplejere skulle underlægges de samme regler som fx gælder på døgninstitutioner og opholdssteder – men sådan er det ikke blevet.

Bortset fra kommunale familieplejere er familieplejere helt undtaget fra de generelle regler om magtanvendelse over for anbragte børn. Dette begrundes i vejledningen til loven med ’at der netop er tale om forhold i en familie og et privat hjem,’ og at ’det antages at plejefamilier kan foretage de samme omsorgshandlinger og indgreb over for barnet eller den unge, som forældre kan over for deres egne børn.’

Som eksempel på et indgreb nævner vejledningen en situation, hvor en forælder eller familieplejer lægger en arm om skulderen på barnet eller den unge for at angive, at man ønsker at vedkommende skal følge med.

Sluk mobiltelefonen
I vejledningen præciseres det også, at plejefamilier har adgang til at fastsætte og opretholde regler i deres eget hjem i lighed med, hvad der gælder i almindelige familier.

- Plejeforældrene kan fx stoppe og irettesætte børn, der kaster med mad, løber rundt med mudrede sko osv. De kan også opstille regler for brug af mobiltelefon, herunder at denne fx ikke må benyttes under måltider eller om natten, står der.

Vejledningen slår også fast, at alle typer plejefamilier – i lighed med personale på de øvrige anbringelsessteder – i medfør af regler om nødværge efter straffeloven under visse omstændigheder ’straffrit kan afværge et uretmæssigt påbegyndt eller overhængende angreb på sig selv eller andres liv, legeme eller i helt særlige tilfælde ejendom, når handlingen er nødvendig og forsvarlig.’

Kommunale plejefamilier
Kommunale plejefamilier er godkendt til at pleje børn og unge med mere vidtgående støttebehov end børn i plejefamilier ellers normalt har, og de er også underlagt nogle af de paragraffer, der gælder på andre anbringelsessteder. Det drejer sig om såkaldt ’fysisk guidning’ og ’afværgehjælp,’ hvor man kortvarigt fastholder et barn fysisk for at forhindre skade på materielle ting. ’Afværgehjælp’ skal indberettes.

De paragraffer, der ikke omfatter nogen familieplejere, handler fx om ’fysisk magtanvendelse’, ’tilbageførsel ved rømning’ og ’tilbageholdelse i forbindelse med eller under en anbringelse.’

Bliv medlem