Gå til indhold

Familiepleje

Guide til familieplejere: Det skal du huske i din kontrakt

Få styr på de grundlæggende regler og forbehold, som er vigtige at have styr på, inden du tegner kontrakt eller aftale med kommunen om at være familieplejer.

1. januar 2017

Artikel

I Socialpædagogernes ’Håndbog til Familieplejere’ gennemgås alle de elementer, som bør behandles i din individuelle kontrakt samt aftale med kommunen – men da alle sager er forskellige, er det svært at komme med et kort svar. Det er dog vigtigt, at denne gennemgang ikke erstatter den støtte, du som medlem af Socialpædagogerne kan få på dit lokale kredskontor, inden du underskriver en individuel kontrakt med en kommune. Skal du derfor til at indgå en aftale med en kommune, anbefaler vi, at du tager fat i din kreds.

Aftale og kontrakt

Socialministeriet anbefaler, at der udarbejdes en skriftlig aftale mellem den anbringende kommune og plejefamilien, der klart definerer, hvilken indsats plejefamilien skal yde overfor barnet og dets familie, herunder anbefalinger af hvad der efter ministeriets opfattelse bør indgå i denne. Socialministeriet skelner ikke klart mellem begreberne aftale og kontrakt – men det gør Socialpædagogerne.

Ifølge Socialpædagogerne omhandler kontrakten de rent retlige aspekter af plejeforholdet (vederlag, supervision, opsigelsesvarsel m.v.), altså plejefamiliens rettigheder. Kontrakten vedlægges ikke børnesagen, og de biologiske forældre har ikke automatisk ret til at se denne – her skal de søge aktindsigt via offentlighedsloven.
Den skriftlige aftale er det papir, der fastlægger anbringelsens forventede varighed, plejefamiliens indsats og de særlige forhold vedrørende barnets eller den unges pleje, behandling, uddannelse m.v., der er angivet i handleplanen. Aftalen bør med andre ord handle om, hvilken indsats, der skal iværksættes over for plejebarnet i forlængelse af § 50-undersøgelsen og handleplanen, og hvordan plejefamilien skal forholde sig til plejebarnet, dennes familie og øvrige behandlingsplaner. Den skriftlige aftale vedlægges børnesagen, og den har plejebarnets forældre dermed automatisk ret til at se.
I det følgende vil vi skille de kontraktlige forhold fra de forhold omkring børnesagen, der bør fremgå af en (skriftlig) aftale mellem familieplejeren og kommunen.

Aftalen om opgaven

Socialpædagogerne mener, at du – før du skriver under på en ansættelseskontrakt - skal få en aftale på plads med kommunen om, hvad der skal ske med plejebarnet, mens det er anbragt hos jer, og hvad din og din families rolle er under plejeanbringelsen. Det er nemlig en sådan aftale, der gør, at du kan danne dig et indtryk af opgavens omfang. Socialpædagogerne anbefaler, at aftalen er så udførlig som muligt. Derved kan den også bruges som udgangspunkt for en egentlig samarbejdsaftale mellem kommunen, familieplejeren, plejebarnets egne forældre og eventuelt andre parter.

En række punkter, det vil være godt af få med i aftalen, er:

 •  Samarbejdet mellem plejefamilien og kommunen, herunder rollefordeling ved orientering af forældre om plejebarnets hverdag.
 • Samarbejdet mellem forældre og plejeforældre i hverdagen – så konkret som muligt.
 • Plejebarnets samvær med egne forældre og andre fra netværket (søskende, bedsteforældre m.fl.) - og plejefamiliens rolle i dette, også ift. højtider og andet.
 • Aflastning.
 • Fritidsaktiviteter for plejebarnet – herunder kørsel.
 • Dækning af øvrige udgifter til plejebarnet, herunder medicin, briller, it-udstyr m.m.
 • Ferie med eller uden plejebarnet, herunder økonomi og rejsetilladelser.
 • Behandlingsplaner, herunder plejefamiliens rolle ift. behandlingen og samarbejdet med øvrige parter, fx psykologer og PPR.
 • Skolegang og lektier, herunder plejefamiliens rolle ift. inddragelse af forældre og samarbejde med skole og daginstitutioner.
 • Øvrige mål for anbringelsen.
 • Plejeforholdets afslutning – herunder efterværn.
 • Behovet for supervision og efteruddannelse, herunder fordeling af udgift hertil hvis flere kommuner har anbragt børn hos plejefamilien.

Kontrakten

Socialpædagogerne og Kommunernes Landsforening (KL) er ikke enige om familieplejernes ansættelsesretlige status. Socialpædagogerne er af den opfattelse, at en familieplejer, der har børn i familiepleje for en eller flere kommuner, er at betragte som ansat i den eller disse kommuner med de rettigheder, der følger med en status som ansat. KL har heroverfor den opfattelse, at familieplejerne som udgangspunkt ikke er ansatte, men alene kontraktligt knyttet til den eller de kommuner, der har børn i pleje hos familieplejeren. Denne uenighed har blandt andet ført til, at der ingen overenskomst er på området. Og den betyder, at der eksisterer en løbende tvist med KL om de ansættelsesretlige vilkår, samtidig med at styrelser, ministerier og andre offentlige instanser samt tilsynsmyndigheder løbende har forholdt sig til dette spørgsmål. En række retssager har gennem årene også behandlet temaet. Alt sammen uden en endelig afklaring.
Folketinget har med vedtagelsen af Barnets Reform direkte i lovgivningen nævnt muligheden for, at kommunerne ansætter nogle af deres plejefamilier – nemlig den nye type plejefamilier, de kalder kommunale plejefamilier. KL og Socialpædagogerne er i forbindelse med overenskomstforhandlingerne blevet enige om, at de vil sætte sig sammen og se på, “i hvilket omfang ansættelse på overenskomst- eller overenskomstlignende vilkår kan give anledning til problemer i forhold til gældende lovgivning og retspraksis”. (Uddrag af forhandlingsprotokollen).

For langt de fleste plejefamilier vil det vigtigste dokument dog indtil videre være den individuelle kontrakt, der indgås med den anbringende kommune for hvert enkelt plejebarn.
KL har udarbejdet en standardkontrakt om formidlet døgnophold, når en kommune skal indgå en kontrakt med en familieplejer.
Det er vores opfattelse, at denne ikke er fyldestgørende. Socialpædagogerne anbefaler derfor, at familieplejerne i kontraktfasen er ekstra omhyggelige med at få alle ansættelsesretlige aspekter behandlet skriftligt.

I denne pdf vil vi gennemgå alle de elementer, som bør behandles i din individuelle kontrakt. Husk, at denne gennemgang ikke kan erstatte den støtte, du som medlem af Socialpædagogerne kan få på dit lokale kredskontor, inden du underskriver en individuel kontrakt med en kommune. Skal du derfor til at indgå en aftale med en kommune, anbefaler vi, at du tager fat i din kreds.

Find kontaktoplysninger på din kreds

Materialer

Artiklen er et uddrag fra Familieplejernes håndbog - Værd at vide
Du kan også finde alt det bagvedliggende lovmateriale her:
Serviceloven
Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier
Familieplejebekendtgørelsen

Bliv medlem