Gå til indhold

Voldsforebyggelse

Blandet modtagelse af udspil

Der er gode takter – men forslaget om et nyt mellembotilbud er uspiseligt, mener både Socialpædagogerne og en række forstandere

23. september 2016

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk og Tina Løvbom Petersen

– Hvis man har en 3. klasse i skolen, der ikke fungerer, så skynder man sig da ikke at oprette en ny parallelklasse for at løse problemet. Nej, så kigger man da på, hvad det er, der ikke fungerer i klassen. Det samme burde regeringen gøre med psykiatriområdet. Frem for at lave et parallelspor med en helt ny type institution, så kunne man jo starte med at udnytte og udbygge de muligheder, vi allerede har.

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra Niels Henrik Jensen, som er forstander på opgangsfællesskabet Finsenshave – et socialpsykiatrisk botilbud under Frederiksberg Kommune.

Regeringen gik 1. september ud med otte konkrete indsatser til forebyggelse af vold på botilbud på baggrund af anbefalingerne fra en arbejdsgruppe med fem ministerier, KL og Danske Regioner – og et af forslagene handler om, at man vil etablere en helt ny tilbudsform for en mindre gruppe af borgere med svær psykisk lidelse, udadreagerende adfærd og særligt komplekse problemstillinger.

I Socialpædagogerne er næstformand Verne Pedersen kritisk over for forslaget om en ny boform, hvor der bl.a. lægges op til, at det skal være muligt at låse dørene, kontrollere posten, foretage kropsvisitationer og undersøge beboernes opholdsrum og ejendele.

– Det kan lyde som en snuptagsløsning; Nu gør vi noget nyt. Men der er egentlig ikke brug for noget nyt – der er brug for at gøre det, vi gør, bedre. I stedet for at etablere et helt nyt botilbud med mere tvang, bør der bruges ressourcer på at forbedre de eksisterende tilbud og fx sikre den rette visitering, let adgang til misbrugsbehandling og let adgang til nødvendige indlæggelser i hospitalspsykiatrien, siger Verne Pedersen.

Styrk det, der virker i dag

Også forstander på det socialpsykiatriske tilbud Solvang i Lejre Kommune, Anne Røder, er uforstående over for de politiske udmeldinger om at etablere nye mellemboformer.

– Løsningen er at styrke de tilbud, vi har, og hvor fagligheden er til stede. Og så skal man etablere flere sengepladser i behandlingspsykiatrien, så vi undgår problemerne med, at borgerne udskrives for tidligt. Det stemmer jo fint med det, regeringen også foreslår i sit udspil – men hvorfor ikke sætte kræfterne ind dér og styrke den samlede indsats, så vi alle løfter med et fælles ansvar?, siger hun.

Bedre sammenhæng

I regeringens udspil indgår også flere anbefalinger til, hvordan man på landets botilbud kan styrke kompetencerne, skabe sammenhæng i indsatsen mellem den regionale psykiatri og botilbud, sikre lettere adgang til psykiatrisk udregning og styrke indsatsen for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug.

Og disse forslag hilser man velkommen i Socialpædagogerne.

– Langt hen ad vejen er forslagene noget, vi selv har peget på. Men det springende punkt er naturligvis, om der følger penge med. Uden penge bliver det bare til ord og hensigts­erklæringer, og så batter det jo ingenting, siger Verne Pedersen.

Forslaget er for øjeblikket under politisk behandling, hvor netop spørgsmålet om finansiering spiller ind.

Forsorgshjemmene

Men selvom der nu lægges op til at skabe større sammenhæng i indsatsen, så undrer man sig på flere forsorgshjem over, at netop § 110-tilbuddene, forsorgshjemmene, slet ikke er nævnt i de otte anbefalinger.

– Jeg synes ikke, at vi er tænkt godt nok ind – på trods af, at vi også arbejder med den her målgruppe. Borgerne kommer til os, enten når de lige er sluppet ud af psykiatrien, eller hvis de ikke optages på et af de eksisterende tilbud – og vi må som udgangspunkt ikke afvise folk, der banker på døren hos os og siger, at de er hjemløse. Netop borgere med store vanskeligheder kan jo godt afvises på de etablerede botilbud – og alligevel havne hos os på forsorgshjemmene, hvor vi optager i døren på hjemløshed. Men vi har ikke samme adgang til journaler og handleplaner for borgeren som de kommunale botilbud, og vi tilbyder ingen form for behandling, forklarer Jette Sølvhøj, forstander på forsorgshjemmet Tre Ege i Aarhus Kommune.

Hun bakkes op af forstander på forsorgshjemmet Toften i Slagelse, John Eriksen.

– Det er glimrende, at politikerne vil styrke samarbejdet mellem den regionale psykiatri og botilbuddene – men hvor stiller det os? Vi er jo et midlertidigt tag over hovedet til borgere, der ofte kommer lige fra behandlingspsykiatrien. Men på forsorgshjemmene ser vi stort set aldrig et udskrivningsbrev eller en handleplan – og vi får ikke at vide fra psykiatrien, at her er altså en borger med svære udfordringer, siger han og opfordrer regeringen til også tænke forsorgshjemmene ind i anbefalingerne.

– Mit største ønske er, at behandlingspsykiatrien havde volumen til at beholde disse mennesker, indtil de er raske nok til at blive udskrevet. For vi står med en reel udfordring, når en borger banker på vores dør, og vi så efter et par dage finder ud af, at manden er dybt psykotisk, har en dobbeltdiagnose og kommer lige fra behandlingspsykiatrien. Og vi oplever ofte, at selv meget behandlingskrævende borgere udskrives og havner hos os, siger John Eriksen.

Læs regeringens udspil til forebyggelse af vold på botilbud via www.kortlink.dk/n8c8

Bliv medlem