Gå til indhold

Psykiatri

Organisationer: Vi har brug for langsigtede løsninger

Styrk psykiatrien og opgrader de tilbud, vi allerede har. Sådan lyder forslaget fra Socialpædagogerne og andre faglige organisationer som modsvar til regeringens planer om et nyt tilbud i psykiatrien til borgere med særligt komplekse problemer

2. september 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Flere specialiserede bosteder, bedre kapacitet i psykiatrien- eller nye mellemboformer og udvidede magtbeføjelser. De seneste måneder har politikere, fagforbund, interesseorganisationer og medarbejdere ført en heftig debat om, hvordan man bedst løser problemerne med vold, overfald og drab på bosteder for psykisk syge borgere.

Netop nu afventer regeringen at få konkrete forslag fra den arbejdsgruppe, der er nedsat med bl.a. KL og Danske Regioner for at se på forholdene på bostederne. Men allerede tirsdag den 23. august meddelte social- og indenrigsminister Karen Ellemann, at regeringen ønsker at oprette et helt nyt behandlingstilbud til de patienter, der er for raske til psykiatrisk behandling – men for syge til bosteder.

- Tilbuddet skal målrettes nogle af de personer, der oplever gentagne indlæggelser. Vi taler om personer med fx dobbeltdiagnoser, misbrugsproblemer eller udadreagerende adfærd, som gør det meget komplekst for de nuværende botilbud at håndtere. Det skal være mellemboformen mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien, lød det fra ministeren.

De foreløbige meldinger fra Karen Ellemann lyder på, at det er satspuljemidler, der skal bruges til at oprette de nye botilbud i psykiatrien, og at regeringen vil afsætte et trecifret millionbeløb over fire år til at finansiere den nye institutionsform samt andre initiativer.

Tidligere på sommeren har også Danske Regioner og KL været fremme med forslag om at etablere en ny type bosted til de borgere, der er for syge og farlige til de kommunale bosteder.Kun få ønsker nye tilbud

Men ud over disse to parter er det svært at finde opbakning til idéen blandt de faggrupper og organisationer, der har problemstillingen tæt inde på livet.

- Tag socialpædagogerne, sygeplejerskerne, lægerne, ergoterapeuterne, psykiaterne og en lang række organisationer, der er helt tæt på området - der er ingen af os, der har efterspurgt disse nye tilbud.  Mellemboformer er og bliver symptombehandling, der ikke løser de helt grundlæggende problemer inden for psykiatrien, siger Socialpædagogernes næstformand, Verne Pedersen. Hun opfordrer i stedet regeringen til at sætte ind på andre fronter.

- Der skal være bedre kapacitet i behandlingspsykiatrien, så psykisk syge mennesker ikke bliver udskrevet for tidligt – og kan blive indlagt, når de har brug for det. Så skal man se på ressourcerne på de eksisterende bosteder og sikre, at der er den rette balance mellem de socialpædagogiske og de sundhedsfaglige kompetencer. Det er afgørende for, at man i tide formår at nedtrappe konflikterne. Endelig skal der sikres en bedre visitation, så psykisk syge mennesker får det rette tilbud, der er målrettet dem.Styrk psykiatrien

Også Danske Patienter og landsforeningen Sind afviser, at der overhovedet er behov for at oprette nye institutionsformer. I Jyllandsposten giver næstformand i Danske Patienter, Ebbe Henningsen udtryk for, at der først og fremmest er brug for en ordentlig behandling af psykisk syge patienter på de psykiatriske afdelinger – og kalder det en menneskelig tragedie, at man ikke har formået at give patienterne det, de har brug for. Fra Knud Kristensen, formand for Sind, lyder det tilsvarende, at en ny type institution ikke vil gøre en forskel.

- Så snart de er fyldt op, vil der lynhurtigt komme 150- 200 nye dårlige misbrugende beboere på de bosteder, vi kender. Det er et miljø med vold og stoffer, og det skal der gøres noget ved. Ellers bliver det aldrig anderledes, siger han til Politiken.

Heller ikke på Christiansborg er der ubetinget opbakning til en ny type botilbud til de særligt farlige patienter. Psykiatriordfører fra Dansk Folkeparti, Liselott Blixt, efterlyser flere sengepladser i psykiatrien, så man kan blive behandlet og indlagt den tid, det kræver – og SF’s psykiatriordfører Trine Torp efterspørger på sin facebook side politisk mod og handlekraft til at styrke en udsultet psykiatri.

- Vi har patienter i psykiatrien, der udskrives for tidligt. Vi har bosteder, hvor normeringen er så skrabet, at man risikerer, at konflikterne eskalerer, fordi der ikke er tid til den nødvendige kontakt mellem medarbejdere og beboere. Og vi har en socialpsykiatri, hvor der ikke er tid nok til den bostøtte og sociale indsats, der skal til, for at folk kan leve i egen bolig. Hvorfor ikke sætte ind med forbedringer her?, skriver hun.Tvang er ikke løsningen

Som udgangspunkt er Socialpædagogerne glade for, at regeringen nu endelig tager initiativ til at løse problemerne med vold på bosteder. Men selvom det endnu ikke står helt klart, hvordan en ny mellemboform skal skrues sammen, og hvor vidt det bliver under serviceloven eller sundhedslovgivningen, så advarer Verne Pedersen mod at tro, at øgede magtbeføjelser, mere medicin og tvang er den rette løsning.

- Hvis formålet med de nye mellemboformer er øget adgang til tvang, magt og medicinering for en bestemt gruppe borgere, så er det en forkert vej at gå. Vi risikerer jo, at hvis fysisk tvang og medicinering bliver udgangspunktet i arbejdet, så bliver de nye institutioner bare en form for opbevaring for mennesker, som vi på en måde har opgivet.

Fra et fagligt synspunkt vil det være en langt bedre løsning at opgradere de tilbud, vi har i forvejen, siger hun. Et synspunkt der bakkes op af bl.a. Bedre Psykiatri og Dansk Psykiatrisk Selskab, hvis formand, Torsten Bjørn Jacobsen i Politiken udtrykker bekymring over, at magtbeføjelserne udvides på de nye mellemboformer.

- Det er problematisk, hvis der skal bruges tvang på de nye institutioner, når målet er at bruge mindre tvang. Samtidig er jeg bekymret over udsigten til endnu behandlingssektor, når erfaringen viser, at det netop er, når patienten går fra en sektor til en anden, at problemerne opstår. Jeg forstår ikke, hvordan svaret på vold, misbrug og utilstrækkelig behandling på bostederne er at etablere endnu behandlingssektor.


Flere specialiserede tilbud

 Et er, hvad fagforbund, politikere og foreninger har af tanker om udfordringen inden for psykiatrien - noget andet er, hvordan man forholder sig til det ude på de bosteder, der allerede i dag arbejder med målgruppen. Tidligere på sommeren, hvor der blev holdt en høring på Christiansborg om behandlings og botilbud i psykiatrien, talte Socialpædagogen med flere forstandere om deres bud på en løsning. Fra forstander på § 108 botilbuddet Pilekrogen, Nille Jensen, lød det bl.a., at der er brug for flere små specialiserede tilbud, hvor kerneopgaven er målrettet netop disse borgere.

- Det dur ikke med store centrale institutioner, hvor man blander målgrupperne for meget, for så går det galt, når man pludselig står med de her borgere. I stedet skal man oprette flere små botilbud med gode fysiske rammer og dele borgerne op i mindre, overskuelige grupper – og så skal man selvfølgelig have de rigtige faglige kompetencer og normeringer. Det har vi gjort i 18 år – og det går rigtig godt, sagde Nille Jensen.Det er ikke værdigt


Hendes forstanderkollega på det socialpsykiatriske tilbud Solvang, Anne Røder, opfordrer til, at man frem for at oprette et helt nyt tilbud i stedet arbejder målrettet med at styrke netværket omkring den enkelte psykisk syge borger.

- Vi har et tilbud, der fungerer – og nogle rammer, som borgeren kender og er tryg ved. Men desværre føles det ofte som om, det alene er bostedets ansvar at sikre, at borgeren får den nødvendige hjælp. Og jeg må være ærlig og tilstå, at vi mange gange oplever, at der er kø ved håndvasken, når det for alvor brænder på, siger hun med henvisning til de situationer, hvor der er behov for fx en akut hjælp til en psykotisk borger.

- Så er det, vi oplever, at der ikke er plads i behandlingspsykiatrien, fordi lægen ikke har tid til at rykke ud her og nu – og at vi skal vente i lang tid på en samtale i distriktspsykiatrien eller på, at der gives tilsagn til misbrugsbehandling, siger Anne Røder.

Hun gør samtidig opmærksom på, at man ved at oprette et helt nyt tilbud risikerer at skabe større usikkerhed hos de borgere, der i forvejen har det svært.

- Vi flytter frem og tilbage med mennesker, der virkelig har det dårligt – og hver gang vi flytter et menneske, skal vedkommende bruge ressourcer på at tilpasse sig. Det synes jeg hverken er rimeligt, fornuftigt eller værdigt. Tidligere på året præsenterede Socialpædagogerne sammen med Dansk Sygeplejeråd, FOA og Dansk Socialrådgiverforening en fælles national handleplan mod vold på arbejdet – den kan du læse her: kortlink.dk/mzfb

Bliv medlem