Gå til indhold

Voldsforebyggelse

Nationale retningslinjer på vej

Socialpædagogerne er med i en følgegruppe, der skal arbejde med nationale retningslinjer for forebyggelse af vold på botilbud og forsorgs¬hjem. Det første møde i følgegruppen blev af¬holdt i juni, og retnings¬linjerne skal efter planen ligge klar i 2017.

24. august 2016

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Hvad skal der til for at fore­bygge vold på botilbud og forsorgshjem? Det skal Socialstyrelsen komme med konkrete anbefalinger til i form af nogle nationale retningslinjer, der efter planen skal være klar i 2017. Socialpædagogerne er sammen med række andre fag­foreninger og bruger- og inte­resseorganisationer repræsente­ret i en såkaldt følgegruppe, der skal hjælpe med udarbejdelsen. En følgegruppe, der afholdt sit første møde i slutningen af juni.

– Det er et langstrakt arbejde, der først lige er begyndt, men vi håber meget, at retningslinjerne kan blive en konkret hjælp på arbejdspladserne og bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet og medføre færre voldsepisoder. Både internt mellem bebo­erne og mellem beboere og fx socialpædagoger, siger Social­pædagogernes næstformand Marie Sonne.

Formålet med de nationale retningslinjer er at mindske volden på botilbud, og der er fire undermål:

  1. Retningslinjerne skal bygge på den aktuelt bedst do­kumenterede viden og de bedste praksiserfaringer i forhold til voldsforebyggelse.
  2. Retningslinjerne skal under­støtte, at det voldsforebyg­gende arbejde på botilbud og forsorgshjem har fokus på både forebyggelse, håndtering og læring af voldsepisoder.
  3. Retningslinjerne skal understøtte, at borgeren og eventuelt borgernes pårø­rende eller øvrige netværk inddrages i det voldsforebyg­gende arbejde.
  4. Det voldsforebyggende ar­bejde skal bygge på ressource-og mestringsperspektiver.

Grundig udredning

I oplægget til følgegruppens arbejde med de nationale ret­ningslinjer pointeres det endvi­dere, at det kan nedbringe fore­komsten af vold, når man skifter fokus fra restriktiv magtanven­delse og sanktioner til forebyg­gelse og konflikthåndtering.

For Socialpædagogerne får det højeste prioritet at arbejde for øget fokus på kvalifikationer, faglighed og ressourcer. Marie Sonne siger:

– Der skal meget forskelligt til for at løse problemerne, men det handler bl.a. om grundig udredning, så de rette social­pædagogiske kompetencer er til stede.

Bliv medlem