Gå til indhold

Udsatte unge

Blandet effekt af "Lige muligheder"

Initiativer som efterværn, samtalegrupper og ambulante tilbud giver udsatte børn og unge et frirum – men har begrænset effekt på uddannelse og beskæftigelse, viser SFI-evaluering.

24. august 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Når man spørger de udsatte børn og unge selv, så lyder svaret, at de har fundet et tiltrængt frirum, at de har fået styr på deres følelser og er blevet mere afklarede. Til gengæld kan der ikke samlet set måles en forbedring i forhold til uddannelse og arbejde for de børn og unge, der har delta­get i 39 forskellige forsøgspro­jekter under programmet ‘Lige muligheder’. Det fremgår af en rapport fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Projekterne er alle blevet gen­nemført i årene fra 2009 til 2014 med det formål at give udsatte børn og unge de samme mulig­heder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. De fem overord­nede initiativer i programmet er: Efterværn til tidligere anbragte unge, ambulante tilbud til unge, enlige og sårbare mødre, netværk og samtalegrupper for sårbare børn og unge, sociale viceværter i ungdomsboliger – og 24-timers kontaktordning.

SFI har evalueret indsatserne både kvalitativt og kvantitativt og også kigget på, hvordan indsatserne er blevet forankret i kommunerne efter, at projek­terne udløb i 2014.

Glade for efterværn

Når man kigger på efterværn, som er et af de fem initiativer, så har i alt 451 unge deltaget i efterværnsinitiativer fordelt på ti forskellige projekter, hvoraf nogle var individuelle tilbud og andre gruppebaserede tilbud. De unge, der er blevet interviewet i forbindelse med evalu­eringen, vurderer efterværnsprojekterne aldeles positivt. De oplever den følelsesmæssige og praktiske støtte, de har fået gen­nem efterværn, som afgørende for deres selvværd, selvtillid, evne til at indgå i netværk og mod på livet generelt.

Men selvom efterværnsprojekterne har opfyldt et stort behov hos de tidligere anbragte unge, så er det ifølge evaluerin­gen ikke muligt at se de positive virkninger i den kvantitative analyse, der ikke viser nogen effekt af efterværn for de unges beskæftigelse, kriminalitet eller psykiske tilstand sammenlignet med tilsvarende unge, der ikke har været med i projektet.

Effekt ved netværk

Blandt de projekter, der gennem netværk og samtalegrupper skulle styrke sårbare og udsatte børn og unge, kan der som det eneste sted måles en forbedring. Her viser før- og eftermålingen forbedringer både i forhold til de unges kriminalitetsrate, ven­skabsrelationer, adfærdspro­blemer og de unges oplevelse af fagligt niveau i skolen.

Fælles for de 39 projekter, SFI har evalueret, er, at de har haft fokus på at udvikle og styrke den enkeltes personlige ressourcer gennem en tidlig indsats. Akti­viteterne har favnet bredt lige fra gruppesamtaleforløb, hjælp til at komme i misbrugsbehand­ling, undervisning i studieteknik eller hjælp til at håndtre sociale, praktiske eller personlige udfordringer på bo- eller ud­dannelsesstedet. Og selvom indsatserne under handlings­programmet ‘Lige muligheder’ sluttede i 2014, er en stor del af projekterne efterfølgende blevet videreført i kommunerne.

Læs rapporten ‘Lige mulighe­der – udsatte børn og unge’ via www.kortlink.dk/mt8b

Bliv medlem