Gå til indhold

Familiebehandling

FIT fanger problemerne i opløbet

I Silkeborg Kommunes Familiecenter har man gode erfaringer med evaluerings- og dialogværktøjet, FIT, som netop er blevet evalueret af SFI.

24. august 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Fordelen ved at bruge FIT, Feedback-Informed-Treatment, er, at man lettere fanger problemer i opløbet – og kan justere behandlings­forløbet løbende. Sådan lyder en af de erfaringer, man har gjort sig i Silkeborg Kommu­nes Familiecenter, der gennem de seneste fire år har arbej­det målrettet med dialog- og evalueringsværktøjet.

Indtil nu er FIT kun blevet undersøgt i amerikansk sam­menhæng, men i en ny rapport har SFI – Det Nationale Forsk­ningscenter for Velfærd evalu­eret det midtjyske familiecen­ters erfaringer. Rapporten slår fast, at der også herhjemme er gevinster at hente ved at arbejde med FIT.

– Vi synes, at FIT er en meget spændende metode, som er umiddelbart let at anvende, og som samtidig dokumenterer og systematiserer viden, der kan bruges direkte i det relationelle arbejde, hvilket er et stort aktiv, siger Helle Hansen, som er seniorforsker ved SFI og hoved­forfatter på rapporten.

Familiecentret er et ambulant forebyggende tilbud til børnefa­milier, der har et særligt behov for støtte, og med FIT-værktøjet har familiekonsulenterne i den daglige praksis arbejdet med to skemaer med fokus på effekt og samarbejde. Formålet med FIT er, at behandlerne under selve behandlingsforløbet bliver i stand til at opfange problemer, behov eller mistrivsel, så de kan håndtere og tale om det, mens det står på.

Bruger feedback aktivt

I Familiecentret oplever man ifølge SFI’s evaluering netop, at værktøjet gør det lettere at opfange problemer hos fami­lierne i opløbet og justere behandlingen løbende.

– Med FIT har vi hele tiden fokus på behov, ressourcer og motivation hos den enkelte. Og det betyder, at de børn og familier, der går hos os, får mere ud af behandlingsforløbene, udtaler leder af Familiecentret i Silkeborg Kommune, Connie Dyrlund.

Evalueringen af familiecen­trets erfaringer med FIT viser, at metoden giver værdi, fordi medarbejderne kan bruge den feedback, familierne giver, til at forbedre den indsats de tilbyder. Men selvom FIT er et relativt enkelt redskab at ar­bejde med, så understreges det også i evalueringsrapporten, at det tager tid at implementere, fordi det kræver både øvelse og forståelse at bruge den feed­back, man får.

Læs om FIT på SFI’s hjemmeside

Bliv medlem