Gå til indhold

Demens

Udsigt til styrket indsats

Tidlig opsporing, kvalitet i udredning og behandling og sammenhængende forløb er blandt Sundhedsstyrelsens 17 anbefalinger til en national demenshandlingsplan.

24. august 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

I løbet af efteråret forventes sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) at præ­sentere regeringens nationale demenshandlingsplan 2025. Lige før sommerferien fik mini­steren overleveret et fagligt oplæg fra Sundhedsstyrelsen med 17 konkrete anbefalinger til, hvordan indsatserne over for mennesker med demens kan forbedres. Og der er mange gode anbefalinger i oplægget, mener hun.

– Jeg har de seneste mange måneder rejst rundt i hele lan­det og suget til mig af viden og erfaringer fra mennesker, som har demens tæt inde på livet. Det har givet mig en enormt god og solid ballast at arbejde videre ud fra. Og med Sundhedsstyrel­sens faglige bidrag er vi ved at have de rette brikker til at kunne færdiggøre den kommende nationale demenshandlingsplan 2025, siger Sophie Løhde i en pressemeddelelse.

I Sundhedsstyrelsens anbe­falinger lægges der bl.a. vægt på en koordineret indsats, der skal målrettes den enkelte demente borger – og at der skal sikres sammenhængende forløb med relevante tilbud i alle faser af sygdommen. Det fremgår også, at den rette indsats omfatter både sundhedsfaglige og social­faglige metoder og indsatser, og at hjælpen til demente borgere bl.a. kan omfatte socialpædago­gisk bistand.

Ønske om ensartet kvalitet

I Danmark har mere end 35.000 mennesker over 65 år fået diag­nosen demens, og antallet af borgere med demens forven­tes at stige de kommende år i takt med stigningen i antal­let af ældre. Med den ventede demenshandlingsplan skal Dan­mark gøres til et mere demensvenligt land, hvor mennesker med demens kan leve en værdig tilværelse – og hvor de pårø­rende i højere grad inddrages og får mere støtte i hverdagen.

I Sundhedsstyrelsens faglige oplæg lyder en af anbefalingerne bl.a., at der skal være færre udrednings- og behandlingsste­der, så udredning og behandling af mennesker med demens fremover samles på færre steder end de 30 enheder, der i dag er fordelt over hele landet.

– En ting, der går igennem de mange temaer og anbefa­linger, er ønsket om en mere ensartet høj kvalitet. Og dét er helt centralt og noget af det, som jeg helt sikkert også har tænkt mig at gå videre med. For i dag er der grundlæggende for stor forskel på, hvad man som demenspatient og pårørende kan forvente inden for alt fra udredning, aktivitetstilbud, rådgivning og aflastning, siger Sophie Løhde.

Syv indsatsområder
Sundhedsstyrelsens 17 anbefalinger fordeler sig på syv overordnede indsatsområder:
  • Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling.
  • Kvalitet i psykosociale indsatser, rehabilitering, pleje og omsorg.
  • Støtte til borgere med demens og pårørende.
  • Demensvenlige boliger og samfund.
  • Styrkede kompetencer.
  • Sammenhængende forløb og gode overgange.
  • Viden og forskning.


Bliv medlem