Gå til indhold

Psykiatri

Jagten på de rigtige løsninger

Et tættere samarbejde mellem bosteder og psykiatrien, flere små specialiserede tilbud med den rette faglighed – og et bedre akutberedskab. Sådan lød nogle af forslagene, da behandlings- og botilbud i psykiatrien blev sat til debat på Christiansborg

17. juni 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

– Jeg bliver lige lidt rørt. De her ti minutter er så vigtige for mig.

Sådan lød det indledningsvis fra Mia Kristina Hansen, socialpædagog på Center Lindegården, da hun indtog talerstolen på Christiansborg tirsdag den 7. juni på en åben høring om behandlings- og botilbud i psykiatrien.

– Mine kolleger og jeg vil rigtig gerne hjælpe de her psykisk syge mennesker og sikre dem et værdigt liv og en tryg hverdag. Men som vilkårene er nu, så føler vi ikke, at det er muligt. Vi oplever en hverdag præget af vold og trusler, kriminalitet, misbrug og overgreb – med for få hænder og ressourcer samt et haltende samarbejde mellem social- og behandlingspsykiatrien, sagde Mia Kristina Hansen.

Hun har siden drabet på en sosuassistent på Lindegården i april ageret som talsmand for medarbejderne på det socialpsykiatriske bosted og forsøgt at råbe politikerne op med budskabet om, at der skal handles – og det skal være nu.

– Det er fire år siden, vi oplevede det første drab på Ringbo, og der er stort set ikke sket noget siden bortset fra en masse snak – og så den ene nedskæring efter den anden. Derfor kan vi godt være bange for, at det vil gå galt igen, hvis ikke der snart handles, lød det.

Tema ved økonomiforhandlinger

Målet med høringen var da også at komme lidt nærmere på, hvilke knapper der skal skrues på for at løse de problemer, der opstår, når gabet mellem psykiatrien og de sociale tilbud bliver for stort. På første række sad Folketingets sundhedsudvalg og socialudvalg klar til at lytte og stille spørgsmål – og på talerstolen fik både politikere, fagforbund og interesseorganisationer lov til at præsentere deres bud på, hvordan man bedst hjælper de borgere, der nogle gange oplever at blive sendt frem og tilbage mellem akutpsykiatrien, behandlingspsykiatrien og de bosteder eller forsorgshjem, de bor på.

– Der er tale om et område, som vi alle er enige om, at der skal gøres noget ved. Vi kan ikke som samfund være bekendt, at der er medarbejdere, som er utrygge ved at gå på arbejde, og vi har et stort fælles ansvar for at sikre trygge og gode rammer for de beboere, der har det rigtig svært. Derfor ser vi lige nu på flere forskellige mulige løsninger, sagde social- og indenrigsminister Karen Ellemann med henvisning til, at hun i tæt parløb med sundhedsminister Sofie Løhde har holdt en række møder med forskellige aktører, herunder Socialpædagogerne, for at få konkrete løsningsforslag på bordet.

– Og så sidder regeringen og KL jo i disse dage sammen ved forhandlingsbordet omkring de årlige økonomiforhandlinger, og jeg kan da godt afsløre, at forebyggelse af vold på bosteder er et væsentligt tema ved de forhandlinger, sagde Karen Ellemann.

Forslag om ny institution

Baggrunden for høringen er alvorlig – det blev understreget igen og igen i Landstingssalen. De sidste fire år er der sket fem drab på medarbejdere på socialpsykiatriske bosteder – og derfor var der også generel enighed i panelet om, at der skal findes en løsning på problemet hurtigt.

Et af de forslag, der blev diskuteret ved høringen, kommer fra Danske Regioner. Som et af redskaberne til at løse problemet med de psykisk syge borgere, der særligt udfordrer bostederne på grund af deres sygdom, voldelige adfærd og misbrug, har Danske Regioner budt ind med tanken om, at man opretter en helt ny type institution – en institution for de få, som det blev udtrykt ved høringen af centerchef i Danske Regioner, Thomas I. Jensen.

– Der er brug for at tænke nyt. Derfor har vi foreslået, at der etableres en ny specialiseret institution – ikke et bosted som vi kender det i dag, men en institution placeret i behandlingspsykiatrien målrettet en sårbar målgruppe, der kan være uadreagerende og farlige. Det skal være et tilbud, hvor der er en større tyngde af sundhedsfagligt personale, og hvor der også er mulighed for at medicinere og udøve tvang, sagde han.

Men netop udvidede beføjelser til magt og tvang over for denne gruppe borgere mødte en del modstand i debatten ved høringen. Bl.a. fra SF’s social- og psykiatriordfører Trine Torp.

– Jeg kan ikke forstå, hvordan øget brug af tvang og medicinering hænger sammen med intentionerne om rehabilitering, recovery og fokus på borgerens egne ressourcer – og jeg tænker, at hvis der bliver øget mulighed for at medicinere og udøve tvang, var det så ikke mere naturligt at oprette flere sengepladser i behandlingspsykiatrien og forbedre de tilbud, vi har i forvejen, frem for at opfinde noget helt nyt, sagde hun.

Minimering af tvang et must

Også næstformand i Socialpædagogerne, Verne Pedersen, gav ved høringen udtryk for, at der ikke er fornuft i at udvikle løsninger, der ikke er behov for.

– Vi skal lave løsninger, som vi har brug for – løsninger, der gavner det enkelte menneske og dermed samfundet, og løsninger, vi i det store perspektiv kan være bekendt, sagde hun og satte en tryk streg under, at Socialpædagogerne på ingen måde ønsker hverken mere magt eller tvang på bostederne.

– Vi mener, at minimering af magt og tvang er et must – derfor skal vi sikre, at de rette og tilstrækkelige kompetencer er til stede. Kvalitetskortet er vigtigt at løfte. Der skal være det nødvendige antal socialpædagoger, der uddannet til at nedbringe konfliktniveauet og sikre relation til og anerkendelse af borgeren – og sundhedspersonale, der kan se symptomerne på, hvornår et misbrug modvirker medicinering, lød det fra Verne Pedersen.

Men ud over at se på kvaliteten i indsatsen, er der også brug for at tænke smartere på tværs af systemerne, fastslog Verne Pedersen.

– Vi er simpelthen ikke gode nok til at sikre en sammenhængende indsats med borgerne i centrum, så der skal bygges bro mellem sektorerne – mellem sygehuspsykiatrien og den sociale indsats. Vi ser fx gerne, at visitationen til sygehuspsykiatrien lettes, lød det fra Verne Pedersen, som i sit oplæg også opfordrede til, at der kom flere facts og tal på bordet.

– Lad os få en grundig analyse af, hvad udfordringerne helt konkret består af på dette område. Vi skal vide, hvor skoen trykker, og hvilke redskaber, der skal gives til hvem i hvilke situationer. Vi skal kende borgerens behov for en indsats – for ellers risikerer vi, at vi opfinder en løsning, uden at vi reelt kender problemet.

For få sengepladser

Fra flere af oplægsholderne ved høringen blev der givet udtryk for, at der er alt for få sengepladser og et for ringe akutberedskab i psykiatrien. Generalsekretær i Bedre Psykiatri Thorstein Theilgård satte tal på.

– Ifølge vores tal er der i dag ca. 20.000 psykisk syge med misbrug, og netop denne gruppe borgere fylder rigtig meget på både botilbud og i behandlingspsykiatrien – ikke mindst fordi de tegner sig for en meget stor del af genindlæggelserne. Men der er behov for at styrke akutberedskabet, for alt for mange oplever at blive afvist på de psykiatriske skadestuer – eller at måtte gå hjem uden at have fået den rigtige hjælp, sagde han.

Samme tendens ser man i Dansk Psykiatrisk Selskab, hvor formand Torsten Bjørn Jacobsen skønner, at der er behov for 15-20 pct. flere intensive/lukkede sengepladser, end der er i dag.

– Vi kommer ikke uden om, at psykiatrien skal tilføres flere ressourcer – både økonomisk og personalemæssigt. Det skal være sådan, at patienterne først udskrives, når de er klar til det og færdigbehandlede, og der skal være bedre muligheder for beskæftigelse for de her borgere – både under indlæggelse og efter udskrivelse, lød det fra Torsten Bjørn Jacobsen, som i sit oplæg også talte for, at bostederne i højere grad specialiseres til specifikke målgrupper og arbejder flerfagligt. Et synspunkt, der blev bakket op af Landsforeningen SIND:

– Vi har brug for mere specialiserede tilbud i psykiatrien – der skal være særlige tilbud til dem, der har det allersværest, hvor man har den rigtige faglighed og normering, og hvor den pædagogiske indsats er det bærende. Vi har udsultet det her område i for mange år – men vil vi undgå de her tragiske tilfælde, som er baggrunden for, at vi er her i dag, så er vi altså nødt til at opruste indsatsen over for nogle af de svageste mennesker i vores samfund, sagde landsformand Knud Kristensen.

Og som dagen startede, fik Mia Kristina Hansen den afsluttende bemærkning, hvor hun refererede til et forslag fra en mor til en borger, der bor på Lindegården.

– Den her mor sagde, at alle de psykiatere, der så ofte udskriver psykisk syge borgere til bosteder fredag eftermiddag, de burde have en psykisk syg med hjem på weekend mindst én gang – for så kan de mærke, hvad det her handler om. Hvor syge de her borgere reelt er.

 

Bliv medlem