Gå til indhold

Vold

Samlet overblik skal give bedre sikkerhed

Ny kortlægning af initiativer, der skal forebygge vold, skal være med til at øge sikkerheden inden for social- og sundhedsområdet

4. marts 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Efter flere alvorlige tilfælde af grov vold og vold med døden til følge på bl.a. botilbud og forsorgshjem for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne skal der øget fokus på forebyggelse. For at gøre det lettere at få et overblik over initiativer, tiltag og den lovgivningsmæssige ramme på området, præsenterer en ny kortlægning fra Socialstyrelsen derfor en samlet oversigt over initiativer til forebyggelse af vold og øget sikkerhed på arbejdspladser på social- og sundhedsområdet.

Kortlægningen er udarbejdet i samarbejde med flere forskellige ministerier – og fokus er målgruppen voksne og ældre borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Målet er at skabe klarhed blandt fagpersoner og beslutningstagere om rammerne for forebyggelse af vold på tværs af forskellige fagområder.

I kortlægningen finder man bl.a. en oversigt over den lovgivningsmæssige ramme, der understøtter forebyggelse af vold og øget sikkerhed på arbejdspladser inden for social- og sundhedsområdet. Fem temaer foldes ud – tilsyn, magtanvendelse, samarbejde mellem myndigheder, arbejdsmiljø og det voldsforebyggende sigte i uddannelser på social- og sundhedsområdet.

Gennemgang af indsatser

Et afsnit om igangværende initiativer til forebyggelse og håndtering af vold beskriver en række indsatser, der har til formål at øge sikkerheden for medarbejderne, forebygge vold og øge sikkerheden blandt beboere/patienter på botilbud og forsorgshjem, i ældreplejen samt i behandlingspsykiatrien. Det er både borgerrettede indsatser – som fx satspuljeprojektet ‘Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud’ – arbejdsmiljøindsatser og kompetenceudviklingsinitiativer rettet mod personalet – og en oversigt over forskellige tværgående initiativer, kampagner og oplysningsmateriale.

Endelig ses der også nærmere på, hvordan de fysiske rammer kan have betydning for beboernes velbefindende og dermed mindste udadreagerende og voldelig adfærd.


Læs hele kortlægningen på Socialstyrelsens hjemmeside via www.kortlink.dk/kmpr

 

Bliv medlem