Gå til indhold

Familiepleje

God udgang på et bagvendt forløb

Guldborgsund Kommune burde have talt med hver enkelt familieplejer, før der blev sendt brev til omkring 40 familieplejere om, at deres vederlag vil blive ændret. Familieplejerne stod sammen med deres organisation. Kommunen trak brevet tilbage og vil i stedet samarbejde med familieplejerne og Socialpædagogerne om at finde en ny vederlagsmodel

1. marts 2016

Artikel

Forfatter: Lone Marie Pedersen

Det var ikke den rigtige fremgangsmåde, Guldborgsund Kommune valgte, da den tidligere på året sendte brev til omkring 40 familieplejere om, at deres vederlag vil blive ændret. For nogle familieplejere ville ændringen betyde en månedlig nedgang på mellem 4.000 og 12.000 kr.

Kommunen havde ikke talt med de enkelte familieplejere om, hvorvidt det var på sin plads at ændre vederlagene. Brevene var stort set enslydende, og kommunens begrundede sine ændringer i vederlagene ved at henvise til retningslinjerne i KL’s ’Håndbog for familieplejere’. Og det var ikke den rigtige måde at gøre tingene på, erkender kommunen nu:

- Man kan ikke bare melde ud til familieplejerne, at de går så og så meget ned i vederlag, uden at der har været en forudgående drøftelse og dialog med plejefamilierne, siger formanden for børn, familie og uddannelsesudvalget, Janne Hansen (V).

- Administrationen har efterfølgende beklaget det meget, og vi har også politisk rettet kritik af fremgangsmåden. Selve forløbet har været lidt bagvendt.

Baggrunden for brevet til familieplejerne var en administrativ beslutning om, at man ønskede at lave en mere jævn fordeling af aflønningen.

- Kommunens hensigt med ændring af vederlagene er at få en model, så ens opgaver bliver aflønnet ens. Der lå ikke et sparekrav bag ønsket om efterregulering, siger Janne Hansen.

Kommunens fremgangsmåde blev kritiseret af familieplejernes organisationer, Socialpædagogerne og Plejefamiliernes Landsforening, og omtalt i medierne. Herefter valgte politikerne at gribe ind og sætte sagen i bero, indtil man har fundet en anden aflønningsmodel.

Ingen skal stå alene
Da familieplejerne modtog brevet fra kommunen om, at deres vederlag ville blive ændret, opfordrede Socialpædagogerne i kreds Storstrøm alle sine medlemmer til at henvende sig, og 24 familieplejere tog imod opfordringen.

- Vores budskab var, at det var en principiel sag, som ingen skal stå alene med, siger kredsformand Lisbeth Schou.

Socialpædagogerne holdt møde med alle familieplejerne og på baggrund af det møde, blev der sendt et brev til forvaltningen og til politikerne, hvor man gjorde opmærksom på, at der var en forkert fremgangsmåde, fordi man ikke havde holdt individuelle møder med familieplejerne, før man ændrede i deres vederlag.

Juridisk konsulent hos Socialpædagogerne Cathrine De Voss siger: 

- Familieplejerne har ingen overenskomst, som fastsætter løn, pension osv. Deres aflønning - fastsættelse af vederlagene - aftales ved en forhandling, og når man som offentlig myndighed ønsker at ændre aflønningen, skal der afholdes en forhandling. Såfremt plejefamilien og kommunen ikke kan blive enige ved forhandlingen, skal kommunen individuelt begrunde en vederlagsnedsættelse. Og det har man ikke gjort i det her tilfælde.

Tværtimod står der nederst i brevet til familieplejerne: ’Såfremt du har kommentarer til fastsættelse af vederlaget, bedes du fremsætte disse inden 10 dage fra d.d.’.

’Flere af disse familier vil opleve en væsentlig lønnedgang, og en frist på 10 dage uden mulighed for dialog er uhørt lav. Og det er samtidig en tilsidesættelse af den ret til forhandling, som vi mener familieplejerne har’, skriver Socialpædagogernes kreds Storstrøm i sit brev til Guldborgsund Kommune.  

- Det er svært at gøre indsigelser på en baggrund, familieplejerne ikke kender. I næsten alle de kontrakter, vi har set, som er indgået med familieplejerne, står der, at hvis kontrakten skal ændres, skal den genforhandles. Så en meddelelse om, at man inden for 10 dage kan gøre indsigelser, er ikke en forhandling, siger Lisbeth Schou.

Socialpædagogerne bad derfor om et møde med Guldborgsund Kommune, inden fristen på de 10 dage var udløbet.

- Herfra lød meldingen, at beslutningen var truffet, men at man gerne ville mødes for at drøfte sagen. Efter den besked, skruede vi op for vores energi, siger Lisbeth Schou.

Kredsen arbejdede på mange fronter, bl.a. også på at påvirke politikerne. Og indsatsen bar frugt.  Politikerne greb ind, og sagen blev stillet i bero.

Tid til dialog og samarbejde
Efter at sagen således med indblanding fra politisk side blev stillet i bero, udsendte Guldborgsund Kommune efterfølgende en pressemeddelelse. Heri gentager man det, som man tidligere på året har meddelt både plejefamilierne og deres faglige organisationer, at man ønsker at ændre på vederlagene, som ikke i årevis er blevet systematisk reguleret. Desuden er der et politisk ønske om at finde en ny aflønningsmodel for kommunens plejefamilier.

- Vi har brug for tid til at finde den bedste måde at aflønne plejefamilierne. Derfor stilles næsten alt i bero, indtil en bedre løsning er fundet. Den nuværende model har en omvendt incitamentsstruktur, hvor man ikke bliver honoreret for at gøre sit arbejde godt – snarere tværtimod, siger centerchef i Guldborgsund Kommune Lis Hamburger i pressemeddelelsen.

For at finde den bedste model vil administrationen inddrage viden fra andre kommuner, høre plejefamilierne og interesseorganisationer, herunder Socialpædagogerne.

- Kommunens målsætning er at finde en aflønningsmodel, som skaber større grad af tryghed for plejefamilierne. Samtidig skal der selvfølgelig også være en fornuftig balance mellem opgavens omfang og aflønningen, herunder muligheden for at have et arbejde ved siden af plejeopgaven, siger Lis Hamburger.

Guldborgsund Kommune har i den forbindelse kigget på den model, som man bruger i Århus. Her aflønnes en plejefamilie i hele perioden på et bestemt niveau og kun ved meget betydelige ændringer i plejeopgaven, kan man ændre i vederlagene.

I pressemeddelelsen skriver forvaltningen om modellen fra Århus:

’Det gode ved den model er, at økonomien kommer til at fylde mindre i dialogen mellem plejefamilierne og kommunen, og barnets behov og trivsel kommer mere i fokus’.

Videre skriver forvaltningen:

’Et andet og mindst lige så væsentligt aspekt er også at finde en god løsning for overgangen mellem den nuværende og den nye model’.

Klar til samarbejde
Socialpædagogerne i Kreds Storstrøm hilser arbejdet med en ny model velkommen og deltager gerne i et samarbejde.

- Jeg synes, det er rigtigt spændende, at man fra Guldborgsund Kommunes side vil arbejde på at finde en vederlagsmodel, som tilgodeser både børn og voksne. Jeg glæder mig voldsomt til at være en del af den proces. Jeg synes, det er godt og rigtigt set af kommunen, at man valgte at standse den oprindelige proces, siger formand Lisbeth Schou.

Bliv medlem