Gå til indhold

Prik

Vælg de rigtige løsninger

14. oktober 2016

Artikel

Forfatter: Af Jann Sjursen

Debatten om vold på bosteder, udløst af en række tragiske episoder på botilbud de seneste år, er ikke afsluttet – selvom den nedsatte arbejdsgruppe kom med sine anbefalinger i starten af september. Siden da har der rejst sig en række kritiske røster, især på grund af arbejdsgruppens anbefaling om at lave en ny institutionsform med eget lovgrundlag og helt nye – og meget vidtgående – tvangsbestemmelser. 

I Rådet for Socialt Udsatte er vi enige i det overordnede mål med arbejdet: Der er behov for at forebygge vold på botilbud, ligesom der er behov for at forbedre indsatsen over for mennesker med psykiske lidelser på en række områder, som arbejdsgruppen også foreslår, herunder en forbedring af samarbejdet mellem kommuner og regioner samt en forbedring af indsatsen over for mennesker med psykiske lidelser og et samtidigt misbrug.

Hertil kommer, at eftersom der fortsat nedlægges psykiatriske sengepladser, uanset at efterspørgslen på dem ikke falder, så står vi med et strukturelt problem i psykiatrien. Det har også betydning for den aktuelle debat om vold på botilbud.

Rådet tager afstand fra den del af forslaget, som rummer en række nye tvangsbestemmelser. Der findes i forvejen muligheder for at anvende tvang i behandlingspsykiatrien, ligesom der findes muligheder for magtanvendelse i den kommunale indsats, og Rådet finder ikke, at der er brug for at udvide disse muligheder. Det er ikke måden, man løser det strukturelle problem på – hverken for ansatte eller borgerne. Rådet finder det således også helt unødvendigt at indføre en ny institutionsform.

Rådet ser positivt på arbejdsgruppens intention om at forbedre samarbejdet mellem kommuner og regioner. Det er især vigtigt, at der sker markante forbedringer for så vidt angår indsatsen over for mennesker med psykiske lidelser og et samtidigt misbrug. Dog mener vi ikke, at de forslag, der er nævnt i rapporten, er tilstrækkelige. Fælles undervisningsforløb og fælles screeningsværktøjer kan være relevante metoder til at forbedre samarbejdet, men er langtfra tilstrækkeligt til at sikre, at mennesker med dobbeltdiagnoser får en relevant behandling. Det, der er brug for, er, at behandlingspsykiatrien har tilstrækkelig kapacitet til at behandle mennesker med dobbeltdiagnoser, at mennesker ikke afvises på psykiatriske afdelinger, fordi de har et misbrug, og at de ikke udskrives, før de er færdigbehandlede.

Forslaget rummer gode elementer som fx opkvalificering af medarbejdere på botilbud, nemmere adgang til lægehjælp på botilbud, forenkling af indsatser og indsatsplaner på tværs af kommune og region og generelt forbedret samarbejde mellem forskellige aktører på området.

Rådet anbefaler, at der gennemføres et mere omfattende og grundigt udredningsarbejde om forebyggelse af vold i botilbud, før der træffes beslutning om meget vidtgående udvidelser af adgangen til magtanvendelse i en ny botilbudsform, herunder om forslaget til udvidelser af magtanvendelsen er i overensstemmelse med Handicapkonventionen. Bevillinger på finansloven 2017 bør i første omgang anvendes på uddannelse af personale og løft af kvaliteten i de eksisterende tilbud, hvilket kan igangsættes, mens et mere grundigt udredningsarbejde laves.


Jann Sjursen er formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Deltag i debatten


  • Hvad ville du pege på som det vigtigste at kigge på i et udredningsarbejde?
  • Hvilke tre ting ville være de vigtigste at arbejde med i en national handlingsplan for nedbringelse af vold på botilbud?

 Bliv medlem