Gå til indhold

Socialtilsyn

Forsigtig optimisme

De fem nye socialtilsyn er overvejende kommet godt fra start, viser ny undersøgelse. Men selvom de fleste behandlingstilbud oplever tilsynsbesøget som relevant, tages der ikke nok hensyn til tilbuddenes forskelligheder

8. maj 2015

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Siden 1. januar 2014 har fem nyoprettede socialtilsyn haft ansvaret for at føre tilsyn med alle sociale døgntilbud, plejefamilier og stofmisbrugsbehandlingstilbud i Danmark. Nu har KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, kortlagt de erfaringer og oplevelser, 125 behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet har haft med det nye tilsyn.

Undersøgelsen viser, at behandlingstilbuddene overordnet set er tilfredse med de nye socialtilsyn, der fører tilsyn på baggrund af en central fastlagt kvalitetsmodel. Selvom mange af tilbuddene har oplevet, at det nye socialtilsyn er i en startfase med en række opstartsproblemer, er der generelt tiltro til, at tilsynet kan blive godt med tiden.

Både private og offentlige udbud giver dog udtryk for, at mængden af materiale, der skal indsendes forud for et tilsynsbesøg, generelt opleves som en meget stor arbejdsbyrde.

Når det gælder de tilsynsførende, svarer en mindre gruppe af deltagerne i undersøgelsen, at de har manglet faglig viden og kendskab til området. Nogle udtrykker, at de direkte har oplevet, at tilsynsbesøget har været præget at kontrol, og at myndighedsrollen har været for dominerende.

Ikke alt er relevant

I den kvalitetsmodel, som tilbuddenes kvalitet skal bedømmes ud fra, er der syv fastlagte temaer. Men af undersøgelsen fremgår det, at behandlingstilbuddene ikke finder alle temaer lige relevante.

Fx påpeger flere af de adspurgte arbejdspladser, at temaerne ‘uddannelse og beskæftigelse’ samt ‘økonomi’ ikke passer til tilbuddets målgrupper og indsatser, og at kvalitetsmodellen i for høj grad er en skabelon, der ikke giver plads til tilbuddenes forskelligheder.

Af rapporten fremgår, at hovedparten af respondenterne er meget enige eller enige i, at tilsynsrapporten er i overensstemmelse med de faktiske forhold på tilbuddet, og ca. to ud af tre ser tilsynsrapporten som et godt værktøj til at udvikle tilbuddet.

KORA’s undersøgelse er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 125 behandlingstilbud, der har haft tilsynsbesøg i 2014 samt kvalitative interview med ledere på ni behandlingstilbud om deres oplevelse af de nye socialtilsyn.


Download rapporten via www.kortlink.dk/ggnn

 

Bliv medlem