Gå til indhold

Dobbeltdiagnose

Dobbeltdiagnose: Guide til at styrke samarbejdet

Den ene taler om brugeren. Den anden om borgeren. Og den tredje om patienten – men det er den samme person, de taler om. Hvad skal der til for at fremme samarbejdet? Det giver ny guide et bud på

10. april 2015

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Hvad skal der til for at fremme samarbejdet mellem den kommunale og regionale indsats for mennesker, der både har et misbrug og en sindslidelse?

Det giver en ny inspirationsguide nogle bud på – på baggrund af Projekt Integreret Indsats, der blev gennemført i perioden 2011 til 2014 med deltagere fra Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Kommune og Egedal Kommune. Formålet var at sikre og videreudvikle indsatsen i et styrket samarbejde på tværs af regionspsykiatri, misbrugsbehandling og socialpsykiatri, og projektdeltagerne fandt ud af, at kulturforskelle spiller en væsentlig rolle. I konklusionen står der:

‘Det gode tværsektorielle samarbejde er udfordret af kulturelle forskelle blandt de forskellige medarbejdergrupper, der skal samarbejde. Ofte mangler grupperne forståelse for hinandens fagligheder og faglige traditioner og er uenige om, hvem der kender borgeren bedst og dermed ved, hvilken behandling, som bedst imødekommer borgerens behov.’

På det helt konkrete plan er der eksempelvis forskel på sprogbrugen, så behandlingspsykiatrien typisk taler om patienter, socialpsykiatrien om borgere og misbrugsbehandlingen om brugere, men der er også forskelle i lovgivning og faglige traditioner, idet behandlingspsykiatrien er et lægevidenskabeligt speciale, mens misbrugsbehandling og socialpsykiatri udspringer af en socialfaglig tradition.

Anbefalinger

Inspirationsguiden kommer med en række anbefalinger, der kan gøre det muligt at skabe et fælles værdigrundlag på tværs af sektorerne:

Det handler eksempelvis om, at de kulturelle forskelle og ligheder skal tages seriøst og italesættes, at der skal gives tid og rum til at mødes, lære og reflektere sammen og at medarbejderne fra de samarbejdende institutioner skal have en egentlig viden om hinanden og om hinandens arbejdsvilkår.

På det organisatoriske plan skal der bl.a. være en struktur, der sikrer, at man mødes tværsektorielt, det er vigtigt med integrerede teams, hvor både læger fra psykiatrien og myndighedspersoner fra kommunerne deltager, ligesom der bør udpeges en eller flere tovholdere, der er forpligtet på samarbejdet.

Inspirationsguiden er skrevet af Katrine Schepelern Johansen og Sille Børsting-Andersen og udgivet af Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. 


Hent inspirationsguiden via www.kortlink.dk/gd9d

 

Bliv medlem