Gå til indhold

OK 2015

Så er (næsten) alle aftaler i hus

OK-aftalerne er efter godkendelsen i hovedbestyrelsen klar til urafstemning – samlet set et godt og solidt forlig, mener forbundsformand Benny Andersen

13. marts 2015

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

Efter mange og lange forhandlinger er alle aftaler om en ny overenskomst nu på plads mellem Socialpædagogerne og arbejdsgiverne i kommuner og regioner. Forbundets hovedbestyrelse har efterfølgende – enstemmigt – godkendt aftalerne, og nu skal forbundets medlemmer så vende tommelfingeren op eller ned i urafstemningen, der starter i disse dage og slutter 29. marts.

Og forbundsformand Benny Andersen opfordrer medlemmerne til at stemme ja:

– Med aftalen kan vi sætte hak ved rigtig mange væsentlige ting. Vi står med et godt og solidt forlig, der først og fremmest sikrer vores medlemmer en god reallønsfremgang og en god arbejdstidsaftale, siger han.

De generelle lønstigninger på KL-området bliver på 5,42 pct. over de næste tre år. Det vil betyde en reallønsfremgang, da priserne i de tre år kun forventes at stige med mellem 3 og 3,8 pct. – lige i øjeblikket er prisstigningerne endda på et endnu lavere niveau.

Derudover peger Benny Andersen på en række andre resultater:

– Vi har fået et rejsehold til arbejdsmiljøområdet i hus, og vi har aftalt et projekt om voldsforebyggelse med KL. Vi undgik de varslede forringelser på seniorområdet. Vi fik en god udvidelse af vores kommunale kompetencefond – og en helt ny kompetencefond-konstruktion på det regionale område. Og så har vi formået at holde fast i de for os så vigtige TR-rettigheder. Jo, jeg synes, at vi og vores medlemmer kan være godt tilfredse med aftalen, siger Benny Andersen.

Oven på den store OK-aftale med kommunerne, der blev indgået midt i februar, faldt også den generelle aftale med regionerne på plads. Den ligner på de afgørende punkter forliget med KL, og det er Socialpædagogerne tilfredse med, siger Benny Andersen, der også er glad for enigheden om et projekt, der skal styrke, udvikle og fremtidssikre den danske model.

Holdbar arbejdstidsaftale

Efter de store generelle forlig var der afsat 0,4 pct. af den samlede ramme på 6,47 pct. til organisationernes egne forhandlinger.

Det store dyr i åbenbaringen i Socialpædagogernes egne forhandlinger med KL var den nye arbejdstidsaftale på døgnområdet.

Aftalen berører langt hovedparten af de socialpædagoger, der arbejder i kommunerne på ‘den store socialpædagogoverenskomst’, og på forhånd så det ud til at blive svært at nå frem til en aftale, men det lykkedes, og Benny Andersen kalder aftalen ‘rigtig fornuftig og sammenhængende’.

– Det var en bunden opgave – og en tung sådan – men jeg synes, at det er lykkedes at løse den, siger han.

Arbejdstidsaftalen har ‘slugt’ langt størstedelen af de 0,4 pct., der var til rådighed, men Socialpædagogernes formand vurderer, at det var værd at gå efter det, han kalder ‘en holdbar aftale’:

– Den nye arbejdstidsaftale er mere enkel og overskuelig og udgør en afbalanceret harmonisering af reglerne på døgnområdet i kommunerne. Men samtidig har vi sikret, at der fortsat og automatisk optjenes timer til frihed ved arbejde om aftenen og natten – og med det nødvendige fokus på arbejdsmiljøet. Vi har skabt en fremtidssikret arbejdstidsaftale, siger Benny Andersen om aftalen, der er den første nye arbejdstidsaftale på døgnområdet siden 1981.

Centralt i den nye aftale står også den såkaldte 37/3-regel. Den hidtidige udgave af reglen har betydet, at man efter 37 timers arbejde i vagter, der var påbegyndt efter kl 14, fik ret til tre timers afspadsering. Den nye arbejdstidsaftale betyder, at alt arbejde efter kl 17 afspadseres med samme faktor som før – uanset hvornår man møder.

Samtidig indeholder den nye aftale en forhøjelse af ulempetillægget efter kl. 17. For en gennemsnitslønnet socialpædagog vil forhøjelsen betyde godt 5 kr. mere i timen.

Ulempe og MED-indsats

Tillægget er ikke længere et kronetillæg, men et procentuelt tillæg, og det førte til indvendinger fra flere medlemmer af hovedbestyrelsen under behandlingen af OK-aftalerne: Ulempen ved den skæve arbejdstid er vel lige stor for alle – for den nyuddannede med en startløn og den erfarne med anciennitet, lød argumentet.

Benny Andersen pegede som svar på, at det var den løsning, der var mulig at få, da KL stod fast på, at den del skulle harmoniseres med reglerne på sundhedsområdet, men at han også fandt det naturligt, at tillægget afspejler den anciennitet, medarbejderne har.

En anden knast i forhandlingerne med KL har været kommunernes ønske om at ændre MED-systemet på en måde, der ville have svækket organisationerne betydeligt. Det endte med et kompromis, som fastholder forhandlingsorganerne og præciserer kompetencerne i hoved-MED, men flere medlemmer af hovedbestyrelsen udtrykte alligevel bekymring for MED-arbejdet.

Der var ønske om en tydeliggørelse af, at der med den nye aftale ikke er givet carte blanche til kommunerne, og hovedbestyrelsen gav hinanden håndslag på, at der skal gøres en forstærket indsats i forhold til MED-repræsentanterne, og det bliver et tema på et kommende hovedbestyrelsesmøde.

Forringelser afvist

Et andet vigtigt element i den nye arbejdstidsaftale er, at alle, der er omfattet af socialpædagogoverenskomsten i kommunerne, fremover får juleaftensdag som helligdag, uanset om man er på arbejde eller ej. Det er Benny Andersen også tilfreds med:

– Det er et gammelt krav og ønske fra vores medlemmer, og det er nu er lykkedes at få det med i den nye aftale. Vi er samtidig blevet enige om en række principper for, hvordan arbejdstiden skal tilrettelægges. Der er øget fokus på, at arbejdstid er noget, der skal drøftes på arbejdspladsen. Det er også godt, siger han. 

Og så peger han på, at det samtidig lykkedes at afværge en række forringelser: Som et led i en harmonisering og forenkling af arbejdstidsreglerne havde KL ønsket ændringer i forhold til weekend-arbejde, omlægning af tjenesten, mulighed for daglig arbejdslængde på 12 timer og mulighed for frivilligt merarbejde. Men også på de områder er de to parter blevet enige:

– Alle disse ændringer ville have betydet forringelser for vores medlemmer, og derfor har vi hele vejen igennem afvist dem. Så jeg er meget glad for, at KL også har indset, at de ændringer ville medføre en øget belastning og fare for at forringe arbejdsmiljøet ved ikke at have den nødvendige og afgørende balance mellem arbejdsliv og familieliv, siger Benny Andersen.

Fortsat udeståender


Forhandlingerne om omsorgs- og pædagogmedhjælperne, lærerene i staten og lærerne i regionerne er ved redaktionens deadline endnu ikke afsluttet.

Læs mere og følg med på www.sl.dk/ok2015

 

Pension og projekter

Forliget om socialpædagogoverenskomsten i kommunerne og arbejdstidsaftalen er landet samtidig med en række aftaler på andre områder. Der er indgået forlig for lederne, pædagoger i særlige stillinger og på det forebyggende og dagbehandlende område – tre overenskomster, som forbundet har sammen med BUPL og FOA.

De tre overenskomster er ikke omfattet af arbejdstidsreglerne, så der var de 0,4 pct. til rådighed i forhandlingerne – dog blev en mindre del af puljen skudt ind i den kommunale kompetencefond.

Og så blev pengene ellers brugt til pension – en forhøjelse, der slår igennem 1. april 2016: Ledernes pension forhøjes til 16,02 pct. Pædagoger ansat i særlige stillinger får forhøjet deres indbetaling til 15,4 pct. – dog sådan, at de fra 1. april næste år kan vælge frit, om de i stedet vil have de 0,4 pct. som løn i stedet for pension. Og endelig får pædagogerne på det forebyggende og dagbehandlende område en pensionsstigning på 0,38 pct., så de fra 1. april 2016 ligger på 14,97 pct.

For de sidste grupper er der i aftalen desuden indsat en bemærkning om, at det ikke er hensigten, at en medarbejder skal oppebære den rene grundløn i en længere periode, og at der skal arbejdes målrettet i kommunerne med at anvende kriterierne for kvalifikations- og funktionsløn.

Lederoverenskomstens lønbestemmelser udvides med en bemærkning om, at der ved grundlønsfastsættelse skal tages hensyn til stillingens samlede ansvar og kompleksitet med afsæt i den afgåede leders løn.

Endvidere er der aftalt to projekter: Et, der skal belyse vilkår og forhold for pædagoger i særlige stillinger og på det forebyggende og dagbehandlende område – bl.a. med henblik på beskyttelse af fritid – mens der på lederområdet kastes kræfter i et projekt i Væksthus for Ledelse om fagprofessionel ledelse i krydsfeltet mellem fag og ledelse. 

 

 

Bliv medlem