Gå til indhold

Satspuljen

Stort fokus på tidlig indsats

Satspuljeforliget sætter næsten 100 mio. kr. af til over de kommende år at udbrede en tidlig indsats på børn og unge-området efter Herning-modellen

13. november 2015

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

Der var fuld fokus på tidlig indsats, da partierne bag statspuljen indgik aftalen om puljens midler for 2016. Næsten en sjettedel af de i alt 607 mio. kr. blev øremærket arbejdet med en tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn, unge og deres familier.

96 mio. kr. er der for perioden 2016-2019 blevet afsat til ‘med inspiration fra Sverige og Herning Kommune at understøtte kommunerne i at omlægge deres indsats for udsatte børn og unge til en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats’, som det hedder i aftalen.

Pengene skal bruges til fagligt og økonomisk at støtte omlægningen og til at styrke den fælles viden om metoder i og virkning af lovende social praksis.

Konkret afsættes midler til etablering af et udgående rådgivningsteam, som skal yde faglig støtte til kommunerne til omlægningen samt en ansøgningspulje til ekstraudgifter, som forventes i begyndelsen af omlægningen. Derudover afsættes midler til at dokumentere forebyggende indsatser i kommunerne, hedder det i aftalen, der nu endeligt skal bekræftes som en del af den samlede finanslovsaftale.

Samtlige af Folketingets partier på nær Enhedslisten står bag satspuljeaftalen.

Magtanvendelse

Der er desuden i aftalen bl.a. sat et større beløb, 54 mio. kr., af til misbrugsbehandling af unge. Det handler bl.a. om udbredelsen af U-turn-modellen og metoden Projekt Andre Valg, der skal motivere anbragte unge med et misbrug på behandlingssteder til at gå i misbrugsbehandling.

Socialminister Karen Ellemann (V) har annonceret et lovforslag, der skal præcisere reglerne for magtanvendelse over for anbragte børn og unge, og i satspuljeaftalen er partierne ‘enige om, at der er behov for klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn og unge. Det skal være tydeligt, hvornår magtanvendelse kan ske, og hvornår det ikke kan ske. Dette både af hensyn til børnenes, de unges og personalets retssikkerhed. Satspuljepartierne ønsker samtidig at sikre, at personalet på anbringelsesstederne har de tilstrækkelige redskaber til at understøtte børnene og de unges trivsel, udvikling og socialpædagogiske behandling’, hedder det i aftalen.

Partier er blevet enige om, at et kommende lovforslag kan fremsættes med udgangen af februar måned 2016 og har afsat 42 mio. kr. til det videre arbejde i perioden 2016-19.

Hjemløseindsatsen får 31 mio. kr., der først og fremmest skal gå til en udvidelse af det nuværende hjemløserejsehold, så det både støtter implementeringen af housing first-tilgangen samt bostøttemetoderne i kommuner og på forsorgshjem. Der skal også bruges penge til en analyse af, hvordan borgere havner i hjemløshed – og hvordan de kommer ud af den igen.

De 12 største modtagere


Satspuljeaftalen for 2016 fordeler 607 mio. kr. – og disse 12 indsatsområder får tildelt flest penge:

 • 96 mio. kr. til bedre forebyggelse i indsatsen over for udsatte børn, unge og deres familier.
 • 54,3 mio. kr. til at udbrede behandlingsmodeller til unge med misbrug.
 • 47 mio. kr. til regionale centre for seksuelt misbrugte.
 • 42,3 mio. kr. til at give klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn og unge.
 • 39,9 mio. kr. til frivillighedsområdet.
 • 36 mio. kr. til skæve boliger og inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer.
 • 31,6 mio. kr. til housing first-strategien på hjemløseområdet.
 • 27,5 mio. kr. til en målrettet indsats for gravide kvinder med misbrug.
 • 23 mio. kr. til at fremme trivsel og læring hos udsatte børn.
 • 21,7 mio. kr. til frivillig rådgivning om gæld.
 • 20,8 mio. kr. til turboforløb for fagligt udfordrede elever.
 • 20,1 mio. kr. til Hanne Mariehjemmet, landets eneste døgntilbud for kvinder i misbrugs- og prostitutionsmiljøet.

 

Ros og ris

Socialpædagogernes formand Benny Andersen er grundlæggende tilfreds med aftalen:

– Det er langsigtet socialpolitik – og ikke bare penge til en række småprojekter, mener han og er glad for aftalens fokus på den tidlige indsats, som netop er kernen i Sveriges- og Herningmodellen, men:

– Den rigtige sociale indsats handler om at investere i de rette faglige kompetencer. For der er langt fra socialrådgivernes skriveborde ud til de børn, der skal have støtte og hjælp. Og det er altså os, som arbejder derude med børnene, siger Benny Andersen i en kommentar til aftalen.

Socialpædagogernes formand hæfter sig også ved, at der er fundet penge til – uden tvang – at hjælpe gravide misbrugere, ligesom Skandia-modellen skal udvikles, og der skal afholdes forpligtende børnesamtaler som en slags efterværn.

I Rådet for Socialt Udsatte anerkender formand Jann Sjursen, at en række i aftalen er gode, men peger på, at der skal langt mere til:

– Man skal gøre sig klart, at det jo ikke er satspuljen, der sikrer, at vi for alvor får en socialpolitik i Danmark. Det er et faktum, at vi i Danmark i de her år får flere udsatte. I den forbindelse er satspuljens mere og mere begrænsede midler en dråbe i havet. De små dråber er i hvert fald langt fra nok til at rette op på den negative udvikling, siger Jann Sjursen, der håber, at ‘den slunkne satspulje bliver afløst af en mere ambitiøs socialpolitik’.


Læs mere om satspuljeaftalen via www.kortlink.dk/hqae

 

 

Bliv medlem