Gå til indhold

OK 2015

Forhandlingerne løbet i gang

Overenskomstkravene er udtaget og udvekslet: For lønmodtagerne står kravet om reallønsfremgang forrest, mens arbejdstidsreglerne bliver centrale i Socialpædagogernes egne forhandlinger

2. januar 2015

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

Det var nok ikke et varsel om en senere gaveregn, men en uge før jul gik forhandlingerne om OK 2015 i gang for alvor, da parterne mødtes, trykkede hånd og udvekslede krav. 

På lønmodtagersiden er hovedkravet ikke overraskende generelle lønstigninger, der kan sikre reallønnen, mens arbejdsgiversiden taler om en aftale ‘på et samfundsøkonomisk forsvarligt niveau’.

Fra såvel Socialpædagogerne som Forhandlingsfællesskabet er der desuden fokus på både arbejdsmiljø og kompetenceudvikling.

Socialpædagogerne møder op til forhandlingerne med de krav, som hovedbestyrelsen vedtog på sit møde i oktober. Desuden blev der, kort før forhandlingerne startede, tilføjet to krav: Et krav om, at overenskomsten på KL-området kommer til at omfatte socialpædagoger ansat på de kommunale asylcentre. Og et krav om en generel forenkling af områdebestemmelsen, så henvisninger til paragraffer i fx serviceloven erstattes af mere mundrette beskrivelser af de opgaver og typer af tilbud, socialpædagogerne arbejder med.

Men et er på forhånd sikkert. En central del af Socialpædagogernes egne forhandlinger kommer til at handle om arbejdstidsreglerne. Mens regionerne ikke har rejst krav, der er rettet direkte mod det socialpædagogiske område, har KL specielt fokus på arbejdstidsreglerne på de døgndækkede områder. Kommunerne vil have en harmonisering af reglerne og øget fleksibilitet – og det er særligt den såkaldte 37/3-regel, der står for skud.

Efter det første møde med KL den 17. december fastholder forbundsformand Benny Andersen, at der ikke har været tale om et bagholdsangreb fra KL’s side.

– Vi har siddet og talt om det her i en arbejdsgruppe, siden sidste OK-aftale, så det er ikke noget, der kommer som en tyv om natten. Og efter det første møde fornemmer jeg, at der kan findes en ganske fornuftig løsning i forhold til forhandlingerne om arbejdstid. Jeg tror, at KL har forstået, at der skal tilføres ekstra midler, hvis der skal findes en brugbar løsning, og at en del af honoreringen for aften- og natarbejde fortsat skal gives som frihed, siger Benny Andersen.

Han vurderer, at dér, hvor parterne umiddelbart står længst fra hinanden, er i forhold til den lokale løndannelse, men Socialpædagogernes formand konstaterer, at der på det første møde med KL’s forhandlere var ‘en god stemning’.

– Som jeg vurderer det, er der gode muligheder for at nå et godt resultat. Men når det er sagt, må vi samtidig indstille os på, at der lang vej til målet. Specielt i forhold til arbejdstid er der mange detaljer, der skal vendes og drejes, og der er mange parter, der skal tages i ed, siger Benny Andersen.

Det tog forhandlerne fat på før jul, hvor de tekniske forhandlinger om arbejdstiden startede. De forventes afsluttet med et delforlig midt i februar.

Forhandlingerne med Danske Regioner starter i januar.

Her kort efter nytår starter de generelle forhandlinger i Forhandlingsfællesskabet med KL den 7. januar, og to dage efter er det regionerne, der sidder på den anden side af bordet.

Og i løbet af januar og februar kører de sideløbende med de enkelte organisationers egne forhandlinger, der for Socialpædagogernes vedkommende – efter planen – skal være afsluttet med KL den 28. februar og med Danske Regioner den 2. marts.

Herefter skal medlemmerne i løbet af marts tage stilling til aftaleresultatet, så de nye overenskomster kan træde i kraft fra 1. april. 


Følg med i OK-forhandlingerne på www.sl.dk/ok2015 og på forbundsformand Benny Andersens facebookside: www.facebook.com/forbundsformand

 

Bliv medlem