Gå til indhold

Ledsagelse

Minister indskærper loven

Socialministeren har set sig nødsaget til at skrive et brev til samtlige 98 kommuner, hvori han fastslår, at pædagogisk ledsagelse er en kerneydelse

16. januar 2015

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Den 5. januar sendte socialminister Manu Sareen (R)et brev til samtlige kommunalbestyrelser i Danmark, hvori han udtrykte bekymring for, om handicappede borgere går glip af et nødvendigt tilbud om ledsagelse uden for bostedet.

– Der kan (…) være borgere, der ikke får mulighed for at få støtte til at udvikle eller vedligeholde en identitet med livsudfoldelse uden for boformens bygningsmæssige rammer. Hvis det er tilfældet, finder jeg det meget bekymrende, skrev han.

Baggrunden for brevet er, at KL i november offentliggjorde resultatet af en spørgeskemaundersøgelse om socialpædagogisk bistand til fx at tage på ferie eller deltage i fritidsaktiviteter.

Her angav 18 kommuner, at de havde et serviceniveau på nul dages ferie – og 17 kommuner angav, at de havde et serviceniveau på nul dages ledsagelse til udflugter, aktiviteter mv. 12 kommuner angav et serviceniveau, hvor der hverken var afsat dage til ferie eller fx udflugter.

– KL har ikke ønsket at oplyse, hvilke 12 kommuner det er. Jeg er derfor nødt til at sende denne skrivelse til samtlige 98 kommuner, selvom budskaberne i mit brev primært er rettet mod de 12 kommuner, skriver Manu Sareen.

 

Ledsagelse

 

Kommunal kerneydelse

Efterfølgende indskærper han reglerne i Serviceloven og slår fast, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde ‘en særlig indsats over for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen er bl.a. at (…) forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje’.

I brevet pointerer Manu Sareen endvidere vigtigheden af at tilbyde pædagogisk ledsagelse:

– Borgere på kommunale bosteder mv. er en af de svageste grupper i vores samfund, og socialpædagogisk støtte, herunder pædagogisk ledsagelse, er en kommunal kerneydelse.

Om KL’s undersøgelse vitterligt betyder, at 12 kommuner slet ikke tilbyder ferier og udflugter til borgere på botilbud, er der usikkerhed om.

Som det fremgår af tabellen har nogle kommuner eksplicit svaret, at ledsagelse til ferie/aktiviteter indgår i botilbuddenes budgetmæssige rammer – eller at det beror på en individuel vurdering – men deraf kan man ikke slutte, at det samme ikke kan gælde for de tolv kommuner, der svarer nul dage. I spørgeskemaet blev der nemlig kun spurgt om antal dage, men nogle kommuner valgte så i kommentarfeltet fx at skrive, at niveauet blev fastlagt lokalt.

 Anne Møllegaard Mortensen (DF), næstformand i KL’s Social- og Sundhedsudvalg, siger:

– At 12 kommuner svarer, at deres serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse i forbindelse med ferier, udflugter mv. er nul dage årligt, betyder ikke, at der ikke tilrettelægges udflugter og lignende. Det betyder blot, at der ikke fra politisk side er fastsat et konkret serviceniveau. I nogle kommuner foregår det fx sådan, at det prioriteres lokalt i det enkelte botilbud og i samarbejde med borgeren i det daglige, om de skal ledsages på en bytur eller en ferie.

Den tolkning deles ikke af LEV’s formand Sytter Kristensen der ved offentliggørelsen af undersøgelsen sagde:

– Enhver med kendskab til dette område ved, at de ressourcemæssige rammer i botilbuddene er blevet forringet år efter år – igen og igen. Så mange steder er den lokale prioritering slet ikke mulig.

Opbakning til minister

Hos Socialpædagogerne medgiver næstformand Marie Sonne at det er uklart, hvor mange, der helt går glip af ferier og fritidsaktiviteter.

– Men jeg frygter, at nogle lever meget isoleret. Og vi ved, at det går den forkerte vej, så aktiviteter og ferier nedprioriteres. Noget vi fx også selv har dokumenteret med en undersøgelse, der blev offentliggjort i efteråret.

Både hos LEV og Socialpædagogerne er der opbakning til socialministerens brev.

Marie Sonne siger: 

– Jeg er glad for, at ministeren på denne måde sætter fokus på borgernes livskvalitet og slår fast, at det ikke er nok at tilbyde pleje og bolig. Det er en socialpædagogisk kerneydelse at understøtte livsudfoldelse også i form af fx oplevelser i naturen, samvær med familien og kulturelle aktiviteter.

LEV’s formand, Sytter Kristensen, siger:

– Det er godt, at ministeren med dette hyrdebrev til samtlige kommuner sender et tydeligt signal om, at kommunerne skal leve op til deres ansvar over for udviklingshæmmede og andre sårbare borgere med et ledsagelsesbehov – også når det gælder ferier og fritidsaktiviteter. Men ministersignaler løser nok ikke alle problemerne. Desværre.

Hos KL understreger Anne Møllegaard Mortensen, at Serviceloven ikke giver borgeren ret til at blive ledsaget under ferier og udflugter, og at det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at vurdere, hvor meget socialpædagogisk bistand den enkelte borger har brug for.

– Jeg hæfter mig ved, at kommunerne overholder lovgivningen og er sikker på, at kommunerne arbejder for, at de handicappede kan skabe sig en tilværelse på egne præmisser og leve et mere aktivt liv.

I brevet opfordrer socialministeren kommunerne til at videndele og søge inspiration hos hinanden. Ligesom han påpeger, at der i forbindelse med satspuljeforhandlingerne blev afsat en pulje på knap 40 mio. kr. til at iværksætte og afprøve nyt initiativer rettet mod samvær og aktiviteter for målgruppen – aktiviteter, der skal bygge oven på kerneydelsen. 


Læs socialministerens brev på www.kortlink.dk/fnad

 

Bliv medlem