Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Seniordage

Hvis du nærmer dig 60 og er offentligt ansat, har du ret til seniordage i den sidste del af dit arbejdsliv. Hvornår seniordagene begynder, og hvor mange du har ret til, afhænger af din overenskomst.

Tilbage til arbejdsliv og vilkår

Hvad er seniordage?

Hvis du er ansat på det kommunale område, har du ret til fem seniordage årligt fra det kalenderår, du fylder 58 år (undtaget er socialpædagogiske konsulenter og husholdningsledere; de opnår først ret til seniordage fra det kalenderår, de fylder 60 år). Retten til seniordage ændre fra 2026 så den gælder fra det kalenderår du fylder 59 år.

Du kan holde fri på dine seniordage, eller du kan vælge at få dem udbetalt som seniorbonus eller pension i stedet for. Som udgangspunkt udbetales værdien som en seniorbonus og du skal derfor aktivt oplyse din arbejdsgiver om, at du ønsker at afholde dagene. Dette skal ske senest 1. oktober året før.

Hvis du vælger at få din seniorbonus udbetalt, behøver du ikke foretage dig noget.

Du vælger for ét år ad gangen, om du vil have seniordage som fridage, løn eller pension.

Hvis du vælger at holde fri, skal du holde dine seniordage samme år, du får dem tildelt, ellers bortfalder de.

Du bestemmer som udgangspunkt selv, hvornår du holder dine seniordage. Din arbejdsgiver kan dog afvise, at du holder dem, når du ønsker det, hvis der er særlige forhold, der taler for det.

Du kan afholde seniordage som halve eller hele fridage. Din tillidsrepræsentant eller din kreds skal drøfte med din arbejdsgiver, om en seniordag afholdes som det faktiske timetal på dagen eller afregnes i timer. Hvis ikke der er aftalt noget, fastsætter arbejdsgiveren, hvordan en seniordag afvikles.

Hvis du bliver syg på en aftalt seniordag, får du den ikke erstattet.

Hvis du har valgt at holde fri og bliver langvarigt syg, kan dine seniordage udskydes til året efter, hvis det ikke kan lade sig gøre at aftale og afholde dem i det år, du har fået dem tildelt.

Ansatte på overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. er omfattet af ret til seniordage på flg. vilkår:

  • Ret til fravær med sædvanlig løn i to dage i det kalenderår, man fylder 60 år.
  • Ret til fravær med sædvanlig løn i tre dage i det kalenderår, man fylder 61 år.
  • Ret til fravær med sædvanlig løn i fire dage i det kalenderår, man fylder 62 år.

Seniorbonus (dage)på det regionale område.

Hvis du er ansat i en region, har du ret til seniorbonus på 2 % af din årsløn årligt fra året efter det kalenderår du fylder 58 år. (undtaget socialpædagogiske konsulenter og husholdningsleder de opnår først seniorrettigheder fra året efter de fylder 60 år) Fra 2026 ændres dette således at du får retten til seniorbonus det år du fylder 59 år.

En socialpædagog, der er opfylder betingelserne, vil derfor have ret til en seniorbonus 2 % af årslønnen

Seniordage

De ansatte kan vælge at konvertere dele af sin seniorbonus til et antal seniordage efter nedenstående model :

  • 0,8 pct. kan konverteres til maksimalt 2 seniordage i kalenderåret efter man er fyldt 58. – Fra 2026 er det 59.
  • 1,2 pct. kan konverteres til maksimalt 3 seniordage i kalenderåret efter man er fyldt 59. – Fra 2026 er det 60.
  • 1,6 pct. kan konverteres til maksimalt 4 seniordage i kalenderårene efter man er fyldt 60. Fra 2026 er det 61.

I regionerne svarer en seniordag til den ansattes gennemsnitlige daglige arbejdstid. Er man fuldtidsansat svarer en seniordag derfor til 7,4 time.

Arbejdsgiveren skal så vidt muligt efterkomme den ansattes ønsker til placering af seniordage.

Forhøjet pensionsbidrag

Du kan vælge at konvertere din seniorbonus til en højere indbetaling til sin pensionsordning som svarer til den seniorbonus du har opnået ret til.

Hvornår kan man vælge?

Hvis du ønsker at konvertere din seniorbonus til enten seniordage eller forhøjet pensionsbidrag skal du give din arbejdsgiver besked senest 1. oktober i året før bonussen skulle udbetales - Valget gælder for ét år ad gangen.

Kompetenceudvikling

Der er også mulighed for at konvertere seniorbonussen til et selvvalg kompetenceudviklingsforløb. Kontakt din tillidsrepræsentant for at høre mere om denne mulighed.

Ikke afholdte seniordage

Hvis du ikke afholder valgte seniordage inden årets udløb, vil de bortfalde, med mindre du aftaler med din arbejdsgiver at overføre dagene til det næste år.

Hvis du fratræder din stilling, udbetales de ikke afholdte seniordage.

Har du valgt seniorbonus, udbetales en forholdsmæssig del af bonussen, svarende til det antal måneder, du har arbejdet i året.

Ansatte i staten er ikke omfattet af aftale om seniordage eller seniorbonus, men er omfattet af Aftale om senior- og fratrædelsesordninger. Denne aftale giver mulighed for lokalt at aftale ordninger der tilgodeser seniorer.

En seniorordning kan omfatte gradvis tilbagetrækning i form af aftrapning i tid(deltid), aftrapning i job/charge (retræte), betalt frihed eller en fastholdelse bonus.

Bliv medlem