Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Voksenhandicap 2016

forside voksenhandicap 2016.JPG

En undersøgelse blandt Socialpædagogernes medlemmer af voksenhandicap området.

RESUME:

Individuel handleplan
77 % af socialpædagogerne svarer, at alle/over halvdelen af borgerne, har fået udarbejdet en individuel handleplan efter § 141. 40 % svarer, at ingen/under halvdelen af borgerne har været inddraget i udarbejdelsen af handleplanen. Der er en relativt stor spredning for hvor ofte, der bliver fulgt op på handleplanerne.
70 % oplever, at alle/over halvdelen af borgerne har indarbejdet målbare indsatsmål, men kender i mindre omfang til om de er målbare på timetalsniveau. 3 ud af 5 svarer at der for alle borgere er udarbejdet en pædagogisk plan, og at den individuelle handleplan indgår i samme.

Dokumentation af indsatsen 44 % arbejder i høj grad/nogen grad med effektmåling. 90 % arbejder ved et tilbud hvor der i høj grad/nogen grad arbejdes med dokumentation af tilbuddets indsats.

Bolig og selvbestemmelse
Andelen socialpædagoger, der arbejder på tilbud med syv matrikler eller flere er næsten fordoblet fra 2011 til 2016. Fordelingerne af antal borgere tilknyttet tilbuddene er ikke væsentlig ændret fra 2011 til 2016. Blandt socialpædagoger, der arbejder ved tilbud med over 80 borgere, er der større sandsynlighed for at vedkommende arbejder efter § 85 (21 %).

Økonomi
55 % af socialpædagogerne arbejder med en borgergruppe hvor få eller ingen er økonomisk umyndiggjorte. 37 % har en borgergruppe hvor nogle råder selv med støtte fra pædagogerne, og andre får lommepenge. Halvdelen oplever dilemmaer knyttet til det at støtte borgere med deres økonomi.

Inklusion og deltagelse
Borgernes mulighed for at vælge at tage på ferie og festival går frem med syv procentpoint sammenlignet med lavpunktet i 2014. Der er dog stadig langt til niveauet fra 2011, hvor 80 % af socialpædagogerne oplevede at borgerne i høj grad/nogen grad havde mulighed for at vælge at tage på ferie og festival.

Borgernes brug af lokalsamfundet i 2016, er på et lavere niveau end tidligere år. Denne negative tendens er signifikant for samtlige parametre (indkøb, udflugter, foreningsliv, arrangementer og naboer). Derudover oplever de i større omfang end i 2011, at der er brug for omfattende støtte fra medarbejderne, når borgere skal deltage i sociale sammenhænge. Omkring én ud af fire socialpædagoger oplever at få eller ingen af de borgere de arbejder med, har et socialt netværk, resultatet er det
samme som i 2011.

Når en borger ønsker at foretage en aktivitet såsom at tage i biografen, vurderer 36 % af socialpædagogerne, at det kræver planlægning en uge i forvejen eller mere. Det er en positiv udvikling sammenlignet med 2013 og 2014, men der er stadig langt til niveauet fra 2011 på 22 %. Aktiviteter såsom en gåtur kan foregå meget mere spontant, men er samtidig lavere end niveauet fra 2011. Kun 5 % oplever ikke at borgerne ikke kan tage ud af hjemmet. Blandt årsager der ligger til grund for de borgere der ikke kan tage ud af hjemmet er økonomi, hensynet til tilbuddets øvrige beboere, tid og tilrettelæggelsen af arbejdet de hyppigsteårsager.

Uddannelse og beskæftigelse
76 % af socialpædagogerne oplever at borgerne har mulighed for et dagligt miljøskifte, for eksempel i form af aktivitets- og samværstilbud eller uddannelsestilbud. Samtidig oplyser godt over halvdelen (56 %) af socialpædagogerne, at borgernes beskæftigelsesaktiviteter foregår i tilbuddet. Tre ud af fem socialpædagoger arbejder med en gruppe borgere, hvor ingen i gruppen har nogen form for tilknytning til
det ordinære arbejdsmarked. Der er spurgt ind til typer af uddannelse siden 2011. Andelen der i 2016 oplever at en eller flere borgere deltager i ordinære uddannelsestilbud er lavere, end i både 2013 og 2011. Nær halvdelen arbejder med en gruppe borgere hvor en eller flere deltager i STU. Det er flere end i 2011, men færre end i 2013. Særligt tilrettelagt uddannelse i samarbejde med erhvervsskoler eller lignende har samme udbredelse som i 2011, men niveauet er lavere end i 2013. Interne uddannelsesforløb blandt borgerne er signifikant lavere end i 2013, men højere sammenlignet med niveauet fra 2011.

Rammer og vilkår
Alt i alt oplever 73 % socialpædagoger at rammer og vilkår for den socialpædagogiske indsats de sidste par år er blevet dårligere/ringere. I særdeleshed oplever socialpædagoger der arbejder i tilbud efter § 85 at rammerne og vilkårene er blevet dårligere. 67 % oplever at borgerne i mindre grad får tildelt de ydelser de har behov for, nu sammenlignet med for to år siden. Til trods for at socialpædagogerne oplever rammerne og vilkårene som dårligere, og de oplever at borgerne i mindre grad får tildelt de ydelser de har behov for, oplever
44 % alligevel de eksisterende rammer og vilkår for muligheden for at yde en socialpædagogisk indsats for borgerne, som tilstrækkelige i høj/nogen grad. Socialpædagoger der arbejder efter § 85, oplever i mindre grad de eksisterende rammer og vilkår for muligheden for at yde en socialpædagogisk indsats, som tilstrækkelige, sammenlignet med socialpædagoger der arbejder efter § 107.