Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Aftalerne på det regionale område

Her får du en oversigt over overenskomstresultaterne på det regionale område. Oversigten indeholder både de generelle OK-resultater samt resultaterne af Socialpædagogernes egne forhandlinger med arbejdsgiverne.

Generelle aftaler på det regionale område

Reallønsfremgang

Der er aftalt en samlet økonomisk ramme på 8,1 pct., som både indeholder generelle lønstigninger, penge til flere mindre puljer og til organisationsforhandlingerne. Arbejdsgiverne startede med at spille ud med en ramme på ca. 6,7 pct., hvilket havde betydet, at nogle ansatte ville opleve en nedgang i reallønnen.

Af de 8,1 pct. går 6,8 pct. til generelle lønstigninger. Prisstigningerne forventes at stige med 5,08 pct. i overenskomstperioden. Dermed kan alle se frem til en reallønsfremgang.

I kroner og øre betyder det, at socialpædagoger med en nettoløn på 29.000 kr. pr. måned i gennemsnit vil tjene ca. 2.400 kr. mere om måneden inklusive pension i 2020. Pensionen udgør ca. 330 kr.

For en omsorgs- og pædagogmedhjælper med en nettoløn på 24.000 kr. vil lønstigningen være knap 2.100 kr. inklusive pension over tre år. Pensionen udgør ca. 270 kr.

I 2018 vil lønnen stige med ca. to pct.

Parallelitet med det private

Det er lykkedes at få afskaffet det såkaldte privatlønsværn, som blev indført i 2015. Det betyder, at offentligt ansattes løn igen vil stige parallelt med den private lønudvikling.

Privatlønsværnet betød, at hvis lønudviklingen på det offentlige område gik hurtigere end på det private område, skulle de offentligt ansatte betale forskellen tilbage med 100 pct. Hvis det privates lønudvikling derimod steg hurtigere, ville vi som offentligt ansatte kun få 80 pct. af stigningen. Nu bliver det ændret, så de offentligt ansatte kun skal betale 80 pct. tilbage, hvis lønudviklingen på det offentlige område går hurtigere end på det private. Det er den ordning, som kaldes reguleringsordningen.

Lavtløns- og ligelønspuljer

I den økonomiske ramme på 8,1 pct. er der for første gang afsat midler til de principielt og historisk vigtige lavtløns- og ligelønspuljer, som skal mindske uligelønnen mellem kvindedominerede og mandedominerede fag.

På regionernes område udgør Socialpædagogernes andel i ligelønspuljen ca. to mio. kr. Ansatte i basisstillinger på socialpædagogoverenskomster og nogle omsorgs- og pædagogmedhjælpere vil få del i denne pulje.

Lavtlønspuljen udmøntes på det regionale område ved, at satserne på løntrin 11 til 19 forhøjes ekstraordinært med godt 500 kr. årligt. Det har betydning for en del omsorgs- og pædagogmedhjælpere.

Omsorgsdage mm.

Der er sikret forskellige forbedringer omkring fravær af familiemæssige årsager. Bl.a. vil begge forældre få ret til op til 14 ugers betalt sorgorlov i tilfælde af, at barnet dør. Alle ansatte får ret til frihed i forbindelse undersøgelse eller behandling af barnløshed.

Familieplejere, der ved siden af plejeforholdet har arbejde i en region eller en kommune, får ret til omsorgsdage i forhold til plejebarnet.

Spisepausen

Den gældende ret til betalt spisepause videreføres i den nye aftale. Med forliget forsikrer arbejdsgiverne, at retten til en betalt spisepause vil bestå for dem, der har den i dag.

Forbedret ferieordning

Parterne er blevet enige om at implementere den nye ferielov. Det betyder, at man vil kunne afholde ferie samtidig med, at den optjenes. I dag skal man som nyansat vente et år på at kunne holde betalt ferie. Aftalen træder i kraft 1. september 2020.

Seniorpolitik

Arbejdsgivernes oprindelige krav om at forringe rettighederne for seniorer er afværget. Dermed fortsætter alle rettigheder uforandret.

Efter- og videreuddannelse

Medlemmer af Socialpædagogerne har siden overenskomstfornyelsen i 2015 kunnet søge om at få del i puljen ’ufaglært til faglært’ til at tage en meritpædagoguddannelse. Den mulighed videreføres. Også kompetencefondene videreføres, så det i næste OK-periode også bliver muligt at søge om støtte til efter- og videreuddannelse.

Deltid til fuldtid

Parterne er enige om at skabe et fornyet og øget fokus på en stærkere fuldtidskultur. Det er et projekt, som Socialpædagogerne vil søge at få størst mulig indflydelse på for at komme problemet med ufrivilligt deltidsansatte til livs. 

Arbejdsmiljø

Parterne har nedsat et arbejdsmiljøforum, som bl.a. skal understøtte formidling af viden og læring, som kan omsættes til indsatser i regionerne. En forskningsindsats skal øge viden om, hvad der har en positiv effekt på arbejdsmiljøet.

Rekrutteringspulje

Der er afsat midler til en pulje, som skal bruges til at gøre det lettere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft i regionerne. På vores område er der afsat 2,3 mio. kr., som vil komme socialpædagoger til gode.

Egne aftaler med Danske Regioner m fl.

Midlerne i organisationspuljen

Ud af den samlede økonomiske ramme på 8,1 pct. er der afsat en mindre del – 0,35 pct. – til de såkaldte organisationsforhandlinger.

Midlerne er som udgangspunkt anvendt således, at basisgrupperne primært har fået lønforhøjelser, mens ledere og konsulenter har fået pensionsforhøjelser.

Socialpædagogoverenskomsten
 • Forhøjelse af grundlønstillæg
  Grundlønstillægget til socialpædagogerne, hjemmevejledere og faglærere forhøjes fra 1.500 kr. til 2.800 kr. årligt (31/3 2000-niveau). I nutidskronerne svarer det til omkring 150 kr. mere pr. måned, som skal lægges oveni de generelle lønstigninger.
 • Forhøjelse af pensionsprocenten
  For basisgruppen forhøjes pensionsprocenten med 0,1 pct. For Ledere, mellemledere og konsulenter forhøjes pensionsprocenten med 0,42 pct.
 • Projekt om forenkling af overenskomstens områdebestemmelse og af lønbestemmelsen for mellemledere
  Der iværksættes et projekt med henblik på forenkling af områdebestemmelsen og forenkling af lønbestemmelsen for mellemledere.
Studerende i lønnet praktik
 • Løn
  Udover de generelle lønstigninger stiger lønnen med 0,35 pct.
 • Søgnehelligdage
  Det præciseres, at studerende i lønnet praktik er omfattet af samme regler i forhold til nedskrivning af timetal og frihed, som er gældende for socialpædagoger i forbindelse med søgnehelligdage.
Arbejdstid
 • Modernisering og opdatering af arbejdstidsaftale
  Der iværksættes et arbejde med henblik på en modernisering af arbejdstidsaftalen og koloniaftalen med henblik på at en ny aftale kan træde i kraft i 2019.
 • Pension af særydelser
  Pensionsprocenten af aften- og nattillæg forhøjes fra 3 pct. 6,42 pct.
Ledende værkstedspersonale
 • Grundlønstillæg
  Til værkstedsassistenter med relevant faglig uddannelse indføres et grundlønstillæg på 900 kr. årligt (31/3 2000-niveau). I nutidskronerne svarer det til omkring 100 kr. mere pr. måned. Til værkstedsassistenter uden relevant fagliguddannelse indføres et grundlønstillæg på 720 kr. årligt (31/3 2000-niveau). I nutidskronerne svarer det til omkring 80 kr. mere pr. måned. De nye grundlønstillæg skal lægges oveni de generelle lønstigninger.
 • Forhøjelse af pensionsprocenten
  Pensionsprocenten forhøjes med 0,1 pct. for værkstedsassistenter og med 0,2 pct. for ledergrupperne.
Omsorgs- og pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter
 • Kvalifikationslønstillæg
  Til omsorgs- og pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter med 2 års anciennitet eller mere forhøjes det centralt aftalte tillæg med 1.000 kr. årligt (31/3 2000-niveau). I nutidskronerne svarer det til omkring 115 kr. mere pr. måned.
 • Forhøjelse af pensionsprocenten
  Pensionsprocenten forhøjes med 0,11 pct. for omsorgs- og pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.
Lærere ved døgninstitutioner med intern skole

(Forlig mellem Lærernes Centralorganisation og KL)

 • Forhøjelse af stillingstillæg
  Stillingstillægget forhøjes med 1.000 kr. årligt (31/3 2000-niveau). ). I nutidskronerne svarer det til omkring 115 kr. mere pr. måned.
 • Gruppelivsforsikring
  Gruppelivsforsikringen forbedres så den gælder frem til 70 år.
 • Arbejdstid
  (aftalt ved forhandlingerne i forligsinstitutionen)
  • Forbedrede vilkår i forbindelse med deltagelse i lejrskoler.