Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu
TTEMA: Job og karriere

Kompetenceafklaring

Samling af kompetencer som er karakteristiske for socialpædagoger. Du kan bruge listen som inspiration, når du skal afklare dine egne kompetencer

Når du overvejer dine karrieremuligheder, er det en god ide at afklare, hvad det egentlig er du kan? Hvordan kan der sættes ord på det, og hvordan kan det beskrives?

I denne oversigt har vi listet de karakteristiske socialpædagogiske kompetencer, tænkt som inspiration og udgangspunkt til din egen kompetenceafklaring. Vi håber, det kan hjælpe dig til at definere og sætte ord på nogle af de kompetencer du besidder.

De socialpædagogiske kompetencer er socialpædagogens potentielle handlingsberedskab i relation til en opgave eller en situation. Kompetencerne omfatter viden, intellektuelle, manuelle og sociale færdigheder samt holdninger og motivation.

Grundlæggende kompetencer:

Interventionskompetence
Handle direkte og hensigtsmæssigt i situationen overfor brugeren under hensyn til dennes behov og ønsker.

Evalueringskompetence
Vurdere og analysere sammenhæng mellem intention, handling og resultat. Refleksion over viden og gennemført praksis.

Refleksionskompetence
Reflektere over faglige problemfelter i kollegial sammenhæng og formidle dette overfor fagpersoner og offentlighed.

Centrale kompetencer:

Personlige og relationskompetencer
Skabe en personlig og professionel relation til brugeren. Kræver at socialpædagogen er empatisk, samvittighedsfuld, etisk, udadvendt, imødekommende, ansvarsfuld og fagligt dygtig.

Sociale og kommunikative kompetencer
Agere i et felt hvor der ikke altid er enighed om mål, midler og metoder. Det være sig mellem kolleger, overfor brugere/beboere, overfor forældre og pårørende, i forhold til sociale myndigheder eller det politiske system.

Løse, håndtere og bruge konflikter konstruktivt. Kommunikere målrettet modtageren og dennes sociale koder, sprog og baggrund.

Bruge fagsproget i tværfaglige sammenhænge og have kendskab til andre faggruppers faglighed og fagsprog og tilpasse fagsproget i forhold til samarbejdspartneren.

Vejlede og rådgive forældre og pårørende.

Anvende teknikker til teambuilding, gruppedynamik, vejledningsmetoder, konflikthåndteringsredskaber og kommunikationsredskaber.

Organisatoriske kompetencer
Planlægge og gennemføre socialpædagogiske aktiviteter og processer baseret på den socialpædagogiske relation for at opnå et fagligt begrundet mål.

Anvende administrative rutiner, som er almindelig på socialpædagogiske arbejdspladser, fx IT, dokumentation, evaluering, planlægning og ledelse af møder med kolleger, forældre, pårørende og andre faggrupper.

Systemkompetencer
Forståelse for at arbejdet er en samfundsmæssig opgave, som er underlagt politiske beslutninger om dimensionering, krav om dokumentation og udnytte muligheder for at forbedre og udvikle brugernes rammer og vilkår.

Tilrettelægge arbejdet indenfor rammerne af de gældende love, regler og overenskomster.

Agere i den offentlige og private forvaltning og udnytte de gængse beslutnings- og kommandoveje.

Udviklings- og læringskompetencer
Være forandringsparat og have et udviklingsberedskab. Udvide og forbedre faglige kompetencer gennem efter- og videreuddannelse, kompetenceudvikling, udviklingsprojekter, kollegial supervision mv. Omsætte ny viden til praksis. Deltage i såvel uformelle som formelle læreprocesser.

Faglige kompetencer:

Teoretisk viden og metodiske kompetencer
Kende grundlæggende, almindeligt anerkendte og fremherskende pædagogiske og socialpædagogiske teorier.

Tilegne sig pædagogiske, psykologiske, sociologiske, antropologiske mv. teorier og anvende dem i arbejdet.

Kunne begrunde sine handlinger og aktiviteter ud fra anerkendte teorier og metoder.

Professionskompetence
Mestre professionens sprog og begreber. Tilegne sig og arbejde i overensstemmelse med fagets etik og moral.

Kulturelle kompetencer
Viden om og rummelighed over for forskellige kulturer og kulturelle værdier. Udvikle brugernes kulturelle kompetencer og viderebringe samfundsmæssige og kulturelle værdier til dem.

Kreative kompetencer
Beherske udtryksformer og færdigheder indenfor kreativitet, kunstnerisk udfoldelse, bevægelse og musik.

Udvikling af brugernes udtryksformer.

Læs mere på sl.dk/jobogkarriere