Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Corona: Spørgsmål og svar

Situationen omkring coronavirus udvikler sig løbende. Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, der rejser sig for dig som medarbejder - fx i forhold til vacciner og test. Opdateret 27.01.2022

Flere spørgsmål og svar
Du kan finde mere information om løn og ansættelse på FH's FAQ

Kontakt din TR eller kreds, hvis du er i tvivl om dine vilkår.

 

Vaccine, test og coronapas

Kan min leder kræve, at jeg bærer mundbind?

Som udgangspunkt bortfalder restriktionerne 1. februar, hvor covid-19 ikke længere har status af samfundskritisk sygdom.

Men på socialområdet har ledelsen mulighed for fortsat kræve, at medarbejdere bærer mundbind eller visir på indendørs fællesarealer, hvis det vel at mærke er sagligt og driftsmæssigt begrundet.

Et pålæg om mundbind/visir skal overholde eventuelle relevante arbejdsmiljøregler m.v., og man bør som ansat kunne fritages fra kravet. 

Læs mere i bekendtgørelsen

 

Må min arbejdsgiver kræve, at jeg viser et coronapas?

Nej. Ledelsen kan ikke længere stille krav om coronapas. Det vil dog være muligt på sociale tilbud med sårbare beboere/brugere at opretholde krav om coronapas for de ansatte, hvis ledelse og medarbejdere kan blive enige om en ordning.

Krav om corona-pas på botilbud?

Pr. 1. februar har covid-19 har ikke længere status som en samfundskritisk sygdom. Det betyder, at de restriktioner - fx krav om coronapas og mundbind - som har været gældende på socialområdet ophæves.

På grund af det høje smittetal opfordrer Social- og Ældreministeriet imidlertid til, at ordningerne videreføres på sociale tilbud, hvor der er mennesker i særlig risiko for et alvorligt forløb, hvis de bliver syge. Reelt betyder det, at det som før var obligatoriske krav, nu bliver anbefalinger.

Mundbind og coronapas for besøgende
Sociale tilbud kan fortsat opfordre til, at besøgende anvender mundbind eller visir på indendørs fællesarealer og fremviser coronapas på fællesarealer. Men besøgende kan ikke nægtes adgang til det sociale tilbud, hvis den pågældende ikke ønsker at imødekomme opfordringen.

Arbejde med ”rødt” coronapas?

Er du blevet smittet med covid-19, må du ifølge myndighederne ophæve din selvisolation 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet. Men coronapasset er derimod ugyldigt i 14 dage efter, at testen viser positiv. Det skaber problemer for nogle medarbejdere, som skal fremvise coronapas for at møde på arbejde.

Men arbejdsgiver må gerne dispensere for det ugyldige cornapas. Både offentlige arbejdspladser og private virksomheder, der er underlagt kravet om coronapas, må gerne lave undtagelser, så raske medarbejdere kan møde på arbejde uden et gyldigt coronapas, hvis arbejdsgiveren vurderer, at medarbejderen ikke længere kan smitte andre.

Vaccination – tæller det som arbejdstid?

Ja. Hvis din arbejdsgiver pålægger dig at blive testet for covid19 i fritiden, tæller det som arbejdstid.

Det viser en sag, som Fagbevægelsens Hovedorganisation har vundet for Dansk Sygeplejeråd.

Spørgsmålet om honorering for tid brugt til test beror på en fortolkning af den konkrete arbejdstidsaftale.

Kan jeg blive pålagt at teste borgere eller kolleger?

Ja, du kan godt blive pålagt at teste borgere, men det kræver at du medarbejder bliver tilstrækkeligt instrueret i den specifikke opgave.

Det er desuden forbundets holdning, at testopgaven bør foregå ad frivillighedens vej og at man finder lokale løsninger, der passer alle parter. 

Test af kollega
Derimod er det Socialpædagogernes vurdering at du ikke kan blive pålagt at teste kolleger, da det ligger uden for den socialpædagogiske opgave om at drage omsorg for borgerne.

Det er også frivilligt, om du vil lade en kollega eller leder udføre test på dig. Du kan vælge at bruge det officielle testcenter i stedet.

Hvis en leder/medarbejder udfører test på kollegerne, har vedkommende tavshedspligt om de sundhedsoplysninger vedkommende har adgang til i den forbindelse.  

 

Arbejde under coronakrisen

Hvor kan jeg få vejledning på socialområdet?

Retningslinjerne ændrer sig løbende i takt med pandemiens udvikling. Du kan finde aktuel information om situationen på socialområdet på Social- og Ældreministeriets hjemmeside: sm.dk 

Hotline
Socialstyrelsens corona-hotline åbner igen for mundtlige henvendelser. Hotlinen kan vejlede om, hvordan sundhedsmyndighedernes anbefalinger håndteres på social- og ældreområdet – fx hvis en borger har særlige bekymringer eller udfordringer.
Hotlinen er åben fra kl. 9.00 – 11.30 og fra 12.30 til 16.00 på tlf. 72 42 37 15.
Her kan du læse mere om Socialstyrelsens hotline: Socialstyrelsen 

Styrelsen for patientsikkerhed har også en hotline målrettet personale på socialområdet:

Hotline for myndigheder og personale på sundheds-, ældre- og socialområdet

Telefon: 70 20 02 33 Åbningstid: Mandag til fredag kl. 9.30 - 16.00

Sundhedsstyrelsen
Du kan finde aktuel information om sundhedsfaglige forhold, retningslinjer, smitteforbyggelse mv. hos Sundhedsstyrelsen: sst.dk 

Kan jeg blive pålagt at arbejde et andet sted, på andre tidspunkter eller med andre arbejdsopgaver, end jeg plejer?

Ja, KL og Forhandlingsfællesskabet har igen indgået en fælleserklæring, som gør det muligt at overflytte ansatte til andre arbejdsopgaver og andre tidspunkter på døgnet. Erklæringen bortfalder d. 8. februar 2022.

En forflytning vil som udgangspunkt kræve, at kommunen indgår en lokal aftale med din lokale kreds, hvis du skal varetage andre arbejdsopgaver eller arbejde et andet sted end hvor du plejer, samt på andre tidspunkter. I akutte og ekstraordinære situationer kan kommunen handle uden en lokal aftale, men skal så efterfølgende optage drøftelser og indgå en lokal aftale med den faglige organisation.

Læs mere hos Forhandlingsfællesskabet: Fælleserklæring

Selvisolation - er det sygdom?

Hvis du ifølge myndighedernes anbefalinger bør gå i selvisolation, tæller dette som sygdom. Hvis du ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra, har du derfor ret til løn under sygdom, mens du er i selvisolation.

Retningslinjerne for selvisolation forandrer sig løbende – senest med omicron-varianten, hvor både nære kontakter og deres nære kontakter i øjeblikket anbefales at gå i selvisolation. Se myndighedernes retningslinjer: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/naer-kontakt-

Hvis mit barn bliver syg/skal holdes hjemme?

Pasning af børn i isolation
Forældre får igen ret til dagpenge, hvis de er nødt til at passe deres børn, fordi de er hjemsendt pga. covid-smitte. Det er resultatet af en ny aftale, som arbejdsmarkedets parter og regeringen har indgået. 

Hvis dit barn skal holdes hjemme på myndighedernes anbefaling, kan du få dagpenge efter barselsloven indtil barnet igen kan komme i institution eller i skole.

Ordningen omfatter forældre til børn, der er smittet med covid-19 eller hjemsendes som følge af konkrete covid-19 smittetilfælde på i dagtilbuddet, på skolen eller institutionen mv. uden selv nødvendigvis at have symptomer på covid-19. Det er forudsat, at hjemsendelsen fra dagtilbuddet, skolen eller institutionen mv. sker efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Med ordningen får arbejdsgivere ligeledes ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der efter sundhedsmyndigheders anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de vurderes at være ”nær kontakt” til en smittet.

Læs mere på borger.dk

Kan jeg blive pålagt at registrere kollegernes coronapas?

Du kan blive pålagt at se et coronapas, men ikke registrere det. Loven giver arbejdsgiver ret til at bede en lønmodtager om at få forevist et coronapas og dermed føre en synsmæssig kontrol af passet på fx. en telefon eller fysisk print. Men arbejdsgiver har ikke ret til at notere oplysningerne i et register, da det vil være databehandling af oplysningerne i coronapasset.

Hvis jeg bliver syg?

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for bosteder o.lign. lyder:

Såfremt der fremkommer mistanke om symptomer, også lette symptomer, må medarbejderen ikke møde på arbejde, og opstår symptomer efter fremmøde skal personen øjeblikkeligt forlade arbejdspladsen. Ved symptomer skal medarbejderen opholde sig i eget hjem, indtil personen har været symptomfri i 48 timer. Medarbejderen kan med henblik på hurtig raskmelding kontakte arbejdsgiver med henblik på henvisning fra arbejdsgiver til vurdering og evt. test.

Læs Sundhedsstyrelsens vejledning (24. april)

Hvis en kollega er smittet?

Hvis en medarbejder på et botilbud, institution el. lign. testes positiv for COVID-19, skal resten af medarbejderne og beboerne på institutionen testes. Det er derimod ikke alle medarbejdere, der skal gå i karantæne og dermed holde sig væk fra arbejdspladsen, mens man venter på test og resultat. Det skal de, som defineres som nære kontakter.

Man er ikke en nær kontakt, alene fordi man er kollega til en smittet. Sundhedsstyrelsens definition af nære kontakter lyder således:

  • En person, der bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus
  • En person, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en, der har fået påvist ny coronavirus
  • En person med ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en person, der har fået påvist ny coronavirus
  • En person der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus.
  • Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19 og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder

Læs mere om forståelsen af nære kontakter i: Sundhedsstyrelsens retningslinje for smitteopsporing af nære kontakter

Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning til bl.a. botilbud, som beskriver håndteringen ved påvist smitte på institutionen. Læs mere:

Vejledning om forebyggelse af spredning af COVID-19 på plejehjem, botilbud og andre institutioner

Hvis jeg bliver smittet med coronavirus?

Hvis du bliver smittet med Coronavirus betragtes det som sygdom.

Alle offentlige ansatte, der er omfattet af en overenskomst, har ret til løn under sygdom.

Mange privatansatte har også ret til løn under sygdom. Der er dog en gruppe privatansatte uden overenskomst, der alene har ret til sygedagpenge ved sygdom. Det vil fremgå af dit ansættelsesbrev. Hvis du i tvivl om du har ret til løn under sygdom så kontakt din kreds.

Har du arbejdet med coronasmittede borgere og selv fået stillet diagnosen corona, betragtes sygdommen som en arbejdsskade. 

Du skal bede den læge, der behandler dig om at anmelde sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, men du kan også selv gå ind på AES.dk og udfylde en anmedelsesblanket. 

Du vil som udgangspunkt godt kunne få godtgørelse eller erstatning, hvis du får varige følger, har udgifter til behandling eller i værste fald afgår ved døden som følge af coronavirus.

Kan min arbejdsgiver nægte mig at rejse til udlandet?

Nej, men hvis du rejser til lande, som myndighederne fraråder at tage til, så bringer du dig i risiko for, at det kan blive opfattet som misligholdelse af dit ansættelsesforhold. Nemlig hvis det ender med, at du på den baggrund ikke kan møde på arbejde efter ferien.

Rejser du til et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, bør du efterfølgende gå i karantæne i 14 dage. Du risikerer i den forbindelse, at du under karantænen ikke har ret til løn eller andre ydelser under dit fravær. I værste fald, vil du kunne blive opsagt eller bortvist. Derfor er det vigtigt at følge myndighedernes anvisninger.

Planlægger du at rejse ud af landet er det klogt at følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger nøje.

Læs rejsevejledninger på Udenrigsministeriets hjemmeside: Rejseråd i en tid med COVID-19

Er coronavirus en arbejdsskade?

Smitte med COVID-19 kan efter en konkret vurdering anerkendes som arbejdsskade. Det gælder fx., hvis det kan sandsynliggøres, at man har et arbejde, hvor man er særlig udsat for risiko for smitte.

Sundhedspersonale og andre faggrupper, der har tæt borgerkontakt, der medfører særlig risiko for smitte, skal altså ikke påvise en konkret smittekilde. Hvis man er udsat for en særlig risiko i sit arbejde, er det normalt tilstrækkeligt til, at man kan sandsynliggøre, at smitten er sket der. I alle tilfælde er det en konkret vurdering, om sygdommen vil kunne anerkendes som en arbejdsskade, og diagnosen COVID-19 skal være stillet.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring præciserer i en pressemeddelelse d. 17.04 drammerne for, at COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade.

Hvis du arbejder med borgere, der har symptomer på coronavirus, og du selv får symptomer, anbefaler vi, at du bliver testet for sygdommen. Vi anbefaler også, at du anmelder det til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som en mulig arbejdsskade.

Du kan anmelde på følgende måder:

  • Bede den læge, der behandler dig om at anmelde sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring,
  • Bede din arbejdsgiver om at anmelde sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, eller
  • Selv gå ind på AES.dk og udfylde en anmeldelsesblanket

Hvis sagen anerkendes som en arbejdsskade, vil du kunne få godtgørelse eller erstatning, hvis du får varige følger, har udgifter til behandling eller i værste fald afgår ved døden som følge af coronavirus.

Du er velkommen til at kontakte Socialpædagogernes arbejdsskadeteam på telefon 72 48 60 40, hvis du har spørgsmål til anmeldelse eller ønsker vores bistand i din arbejdsskadesag i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.