Gå til indhold

Ansat et sted uden overenskomst

Hvad har du krav på hvis du bliver ansat et sted uden overenskomst?

Tilbage til Lillebælt
Hvis du bliver tilbudt job på en arbejdsplads, der ikke har overenskomst med SL, er der en række forhold, som du selv skal aftale med arbejdsgiver.

Hvis du bliver tilbudt job på en arbejdsplads, der ikke har overenskomst med SL, bør du være opmærksom på følgende punkter. Elementer som f.eks. omsorgsdage eller et ordentligt afskedigelsesvarsel tager vi typisk for givet, når vi søger og får job som socialpædagog på de offentlige arbejdspladser. Der er dog ingen automatik i flg. punkter, hvis du får job på f.eks. opholdssteder eller skibsprojekter m.fl. uden overenskomst.

Derfor bør du overveje og huske følgende vedr. ansættelsestilbuddet, inden du siger ja eller nej:

 1. Du har krav på at få et ansættelsesbrev (= en kontrakt), når ansættelsen varer udover en måned og overstiger 8 timer ugentlig beskæftigelse (iflg. Ansættelsesbevisloven).
 2. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navne og adresser skal fremgå af kontrakten.
 3. Arbejdsstedets beliggenhed (hvor skal jeg gøre tjeneste ?)
 4. Beskrivelse af arbejdet (stilling, jobkategori etc.) 
 5. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. Er der aftalt prøvetid ? 
 6. Ansættelsesforholdets varighed (kun ved tidsbegrænsede ansættelser). 
 7. Mine rettigheder i forbindelse med ferie? 
 8. Mine rettigheder i forbindelse med egen sygdom? 
 9. Hvordan er jeg stillet ved eget barns 1. sygedag? 
 10. Er jeg omfattet af retten til feriefridage, som på det amts(kommunale) område? 
 11. Hvordan er jeg stillet vedr. graviditet, barsel og adoption? Får jeg f.eks. løn imens? 
 12. Har jeg ret til omsorgsdage tilsvarende det amts(kommunale) område? 
 13. Hvordan er jeg stillet ved arbejdsgiverens eller egen opsigelse af job (varsler)? 
 14. Hvilken løn er aftalt og hvad dækker den? (evt. specificering: dækker den f.eks. ubekvemme arbejdstidspunkter, pension m.v.) 
 15. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. (hvad er der aftalt ?) 
 16. Hvad er der aftalt om indbetaling af pensionsbidrag ? 
 17. Fremgår det i øvrigt af ansættelseskontrakten, hvilke overenskomster eller aftaler der regulerer ansættelsesforholdet (funktionærlov, ferielov m.v.)? 
 18. Endelig er det klogt at undersøge, hvorvidt det pågældende arbejdssted har tegnet tiltrædelsesoverenskomst med SL. 
 19. Sig ikke et evt. nuværende job op, før der er klarhed over betingelser i nyt job. 
 20. Kontakt altid dit lokale kredskontor, hvis du er i tvivl om et ansættelsesforhold, FØR du skriver under på en kontrakt. 
 21. Hvis du er tilfreds med de tilbudte betingelser, så husk at få dem ned på skrift i kontrakten. 
 22. Klarlægning af regler for søgnehelligdage - har man nedsat timetal, gives der afspadsering eller er det indregnet i lønnen. 
 23. Gives der afspadsering for aften/natarbejde og for søndagsarbejde eller er det indregnet i lønnen. 
 24. Hvor mange timer tæller man en sovende nattevagt (rådighedsvagt) til. På det offentlige område tæller 8 klokke-timer som 6 vagt-timer (1 times rådighedstjeneste = ¾ time). Og hvordan, hvis man bliver vækket flere gange hver nat? 
 25. Hvilken sikkerhed er der for ansættelsen (er opholdsstedet økonomisk velkonsolideret eller har det en truende konkurs hængende over sig, og risikerer man afskedigelse, hvis der mangler en beboer et par måneder)? Dette gælder også, selvom SL har overenskomst med stedet. 
 26. Generelt er det altid, også indenfor det offentlige område, en god ide at spørge ind til pædagogikken og kulturen på en arbejdsplads for at kunne vurdere, om disse forhold stemmer nogenlunde overens med, hvad man selv står for. Enhver arbejdsplads har sit særkende.

Derudover skal du være opmærksom på:

 • Hvad siger arbejdspladsens personalepolitikker i øvrigt? Er der overhovedet nogen? Er der aftaler om fraværspolitik, kompetenceudvikling mv., tilsvarende rammeaftalerne på det (amts)-kommunale område?
 • Er der et samarbejdsudvalg eller et lignende organ?

Hvis du søger ansættelse som familieplejer - enten ved en kommune eller en familieplejeforening - bliver du ligeledes ansat på kontrakt. Her skal udover lønnen, kaldet vederlag, forhandles en hel række ansættelsesmæssige elementer f.eks. afholdelse af ferie uden plejebarn, ret til aflastning, dækning af omkostninger i forhold til plejebarnet, indretning af hjemmet og meget meget mere. Her kan du ligeledes kontakte SL - før du skriver kontrakten under - mhp. at få forhandlet så gode vilkår som muligt sammen for dig selv, din familie og for plejebarnet.

SL organiserer familieplejeren og arrangerer en række aktiviteter og medlemsmøder for familieplejemedlemmerne foruden at der udgives en håndbog for familieplejermedlemmer med gode råd og tips til samarbejdet med de anbringende kommuner.

Bliv medlem