Gå til indhold

Ledere

Ledersektionen på Bornholm varetager aktiviteter og spørgsmål af særlig interesse for ledere, og hvis du er interesseret i at høre mere om sektionens arbejde, kan du kontakte Ledersektionens bestyrelse.

Tilbage til Bornholm

SL Bornholms ledersektion for ledere og mellemledere blev stiftet d. 10. april 2008. Det fremgår af vedtægterne, at sektionen arbejder i et lederfora og et mellemlederditto.

Bestyrelsen

  • Henrik Salinas, Børne- og Familiehuset

Møder

De lokale møder foregår i Storegade 38, Rønne med mindre andet aftales. Bestyrelsen udfærdiger program til møderne jf. vores arbejdsprogram. Indkaldelse med dagsorden sendes ud ca. 1 uge før mødet. Til Landskonferencen kan evt. arrangeres fælles transport. mødet. Til Landskonferencen kan evt. arrangeres fælles transport.

Vedtægter for Ledersektionen under Socialpædagogerne Bornholm

§1

Formål:

At samle alle socialpædagogiske ledere i Socialpædagogerne Bornholm og varetage disse medlemmers interesser inden for lederfaglige samt løn-, ansættelses- og uddannelsesmæssige områder.

Ledersektionens arbejde må ikke være i strid med Socialpædagogernes vedtægter, og forgår i øvrigt i et samarbejde og interessefællesskab med Landsledersektionen.

§2

Medlemmer:

Ledersektionen består af medlemmer fra Forstanderniveau til afdelingslederniveau – jvf. indplacering i henhold til overenskomsten.

Personer, der i en periode er konstitueret i en til sektionen relateret lederstilling, er medlem i konstitutionsperioden.

§3

Ledersektionens årsmøde:

Sektionens øverste myndighed er årsmødet. Der afholdes ordinært årsmøde hvert år i 2. kvartal, og årsmødet er beslutningsdygtigt med de fremmødte.

Årsmødet indkaldes skriftligt på mail overfor alle sektionens medlemmer, med angivelse af tidspunkt og dagsorden, mindst 3 uger før afholdelsen.

Et hvert medlem er adgangs- og stemmeberettiget.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet fremsendes til formanden senest 7 dage før årsmødets afholdelse. Dog kan forslag, der fremsættes senere, behandles på årsmødet, hvis forslagsstiller selv mangfoldiggør forslaget.

Dagsorden skal som minimum indeholde:

  1. Formalia
  2. Beretning og regnskab
  3. Indkomne forslag
  4. Valg af Bestyrelsesmedlemmer  og suppleanter
  5. Ledersektionens fremtidige arbejde og budget
  6. Eventuelt.

Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal. Hvis flere end 1 medlem ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.

Vedtægtsændringer kan kun foretages af årsmødet med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ændringerne kan først træde i kraft, når de er vedtaget med simpelt flertal i Socialpædagogerne Bornholms bestyrelse.

Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen, og skal indkaldes, hvis mindst 5 medlemmer skriftligt overfor sektionsbestyrelsen fremsætter ønske derom. Motiveret dagsorden skal fremsendes til bestyrelsen, som indkalder medlemmerne så hurtigt som muligt, dog ikke med under en uges varsel.

§4

Ledersektionsbestyrelsen:

Ledersektionsbestyrelsen vælges efter følgende principper på årsmødet:

Der kan vælges op til 5 (minimum 3) bestyrelsesmedlemmer. Der bør tilstræbes så bred repræsentation, at bestyrelsen afspejler arbejdsområder og ledelsesniveauer.

Der kan vælges op til 2 suppleanter. Valget gælder for en 1 årig periode.

Derudover indgår 1 repræsentant fra kredsbestyrelsen.

Halvdelen (cirka) af bestyrelsesmedlemmerne vælges i lige år og halvdelen i ulige år. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode.

På første sektionsbestyrelsesmøde udpeges formand/talsmand og eventuelt kasserer.

Alle medlemmer af sektionsbestyrelsen har én stemme. Ved stemmelighed er formands/talsmands stemme afgørende.

Kredskontoret varetager sekratariatsfunktion for ledersektionsbestyrelsen.

§5

Ledersektionens organisering:

Sektionen organiseres i et virksomhedsleder- og et mellemlederfora. Hvert fora bestemmer selv mødeindhold og mødeomfang samt refererer til sektionsbestyrelsen.

Sektionsbestyrelsen planlægger mødeomfang og mødeindhold, herunder årsmødet.

Kredskontoret varetager sekretariatsfunktion for sektionen og eventuelle netværk.

§6

Økonomi:

Der opkræves ikke kontingent til ledersektionen. Sektionens aktiviteter finansieres af midler afsat på Socialpædagogerne Bornholms budget, og er underlagt dennes revision.

§7

Opløsning af ledersektionen:

Opløsning af ledersektionen sker på et årsmøde, hvis et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer ønsker det.

Den endelige afgørelse om opløsning af ledersektionen træffes på Socialpædagogerne Bornholms generalforsamling.

NB.

Ledersektionsbestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter det første årsmøde, således at halvdelen af de valgte bestyrelsesrepræsentanter er valgt for et år, og øvrige for to år.

Konstitueringen skal dog foregå således at formand/talsmand og kasserer ikke er på valg samme år.

Vedtaget på stiftende Årsmøde 10. April  2008

Ændret på årsmødet 23. april 2009

Bliv medlem