Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu
TTEMA: Privatansat

Ansættelsesbevis/ansættelseskontrakt

Som ansat har du krav på at få et ansættelsesbevis, der en den kontrakt, der regulerer dit ansættelsesforhold. Vi anbefaler, at du får læst din kontrakt igennem hos din kreds, inden du accepterer den.

Den 1. juli 2023 trådte en ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår i kraft. Ifølge loven skal du kende alle dine væsentlige ansættelsesvilkår og have en skriftlig kontrakt, der indeholder nogle bestemte oplysninger.

Hvis du er tiltrådt den 1. juli 2023 eller senere skal du have en ansættelseskontrakt, når den aftalte eller faktiske arbejdstid gennemsnitlig er mere end 3 timer pr. uge i en 4 ugers periode.

Er du ansat før den 1. juli 2023, hvor de nye regler om ansættelseskontrakter trådte i kraft, kan du bede om at få din kontrakt opdateret efter den nye lov. Din arbejdsgiver har så 8 uger til at opdatere din ansættelseskontrakt, så den er i overensstemmelse med loven.

Er din arbejdstid ikke aftalt på forhånd, fordi du bliver tilkaldt efter behov, har du altid krav på en kontrakt og skal ikke opfylde timegrænsen på gennemsnit 3 timer ugentligt.

Oplysninger, der minimum skal fremgå

Din kontrakt skal oplyse om alle væsentlige vilkår, men minimum disse oplysninger:

 1. Navn og adresse på dig og arbejdsgiver.
 2. Hvilket sted/steder du skal arbejde.
 3. Din titel, jobkategori eller en arbejdsbeskrivelse.
 4. Ansættelsesdatoen.
 5. Sluttidspunkt, hvis jobbet er tidsbegrænset.
 6. Brugervirksomhedens identitet, hvis du er vikaransat.
 7. Hvorvidt og hvor længe, der er aftalt prøvetid.
 8. Fraværsperioder med løn fx ferie, sygdom osv.
 9. Opsigelsesvarsler.
 10. Løn, tillæg, pension mv. og hvornår lønnen bliver udbetalt.
 11. Din normale daglige eller ugentlige arbejdstid, overarbejdsregler og evt. ordninger for vagtændringer.
 12. Ved helt eller overvejende uforudsigeligt arbejdstid fx tilkaldevikar, afløsere, reserver mv.:

- evt. garanteret timer og betaling.

- Tidsrum/dage, hvor du kan blive kaldt på arbejde.

- frist for varsling af arbejde.

- evt. frist for annullering af arbejdet.

 1. Uddannelse, som arbejdsgiver evt. tilbyder.
 2. Evt. gældende overenskomst.
 3. Sociale sikringsordninger, der drejer sig om ansættelsen og som arbejdsgiver indbetaler til fx ATP, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, privat tegnet arbejdsforsikring mv.

Disse punkter skal som minimum fremgå af din kontrakt. Punkterne 7-11, 13 og 15 må dog gerne fremgå af en lov eller en overenskomst, hvis der er tale om et opholdssted, privat botilbud, der er dækket af en overenskomst.

Frister

Du har krav på at få oplysningerne på skrift, men ikke indenfor samme frist. Oplysninger nævnt i punkt 1-5, 7 og 10-12 skal du senest have 7 dage efter, at du er startet og de øvrige oplysninger senest efter 1 måned.

Selvom din arbejdsgiver altså først er pligtig til give dig dit ansættelsesbevis efter du er startet i dit job, anbefaler vi, at du forsøger at få oplyst dine vilkår inden tiltræden, så du ved, hvilke vilkår du skal arbejde under.

Godtgørelse, hvis arbejdsgiver ikke har overholdt fristerne

Hvis din arbejdsgiver ikke har opfyldt fristerne, kan du have krav på en godtgørelse for manglende ansættelseskontrakt. Du kan få hjælp af din kreds til at rejse krav overfor din arbejdsgiver.

Skriftlig kontrakt

Du har krav på en skriftlig kontrakt, der må sendes elektronisk til dig, hvis du derved får adgang til oplysningerne, som du også skal kunne lagre og gemme. Derudover skal din arbejdsgiver gemme dokumentation for, at du har fået oplysningerne tilsendt.

Underskrift

Det er ikke et krav efter loven, at ansættelseskontrakten skal være underskrevet af dig, så kontrakten kan altså være gyldig uden din underskrift. Har du fx fået kontrakten tilsendt/udleveret og ikke gør indsigelse i forhold til vilkårene, så kan du risikere, at man vil bedømme, at du har accepteret vilkårene ved såkaldt stiltiende accept. Stiltiende accept er en form for samtykke, hvor du antages at have accepteret eller godkendt noget ved ikke at protestere eller give udtryk for modstand, selvom der ikke er givet en udtrykkelig mundtlig eller skriftlig godkendelse.

Ændring af dine vilkår

Sker der ændringer af dine vilkår skal din arbejdsgiver give dig skriftlig besked hurtigst muligt og senest den dag, hvor ændringen træder i kraft – medmindre det skyldes ændringer i love, evt. gældende overenskomst mv. som din kontrakt henviser til.

Visse arbejdsvilkår

Udover at loven indeholder regler for hvad der skal fremgå af dit ansættelsesbrev og hvornår du skal have oplysninger, indeholder loven også regler om

 1. Begrænset prøvetid.
 2. Retten til et bijob.
 3. Varsling af tilkald.
 4. Formodning om fast arbejdstid.
 5. Ret til at bede om mere trygge vilkår.
 6. Obligatorisk uddannelse uden udgifter.

Bijob/Bibeskæftigelse

Bijob, bibeskæftigelse, sideløbende ansættelse er alt sammen betegnelse for det samme, nemlig der hvor du ved siden af dit primære job også har job af mindre omfang hos en anden arbejdsgiver.

Det følger af ansættelsesbevisloven, at din arbejdsgiver som udgangspunkt ikke må hindre dig i at tage sideløbende erhvervsmæssig beskæftigelse, dvs. bibeskæftigelse, eller på anden måde behandle dig ugunstigt, hvis du fortsat kan arbejde i overensstemmelse med den for ansættelsesforholdet aftalte arbejdstid.

Ovenstående gælder dog ikke, hvis omstændighederne ved bibeskæftigelsen, såsom hensyn til sundhed og sikkerhed, at undgå interessekonflikter og  beskyttelse af forretningshemmeligheder gør at bibeskæftigelsen er uforenelig med dit primære job.

Socialpædagogerne anbefaler derfor, at du får din hovedarbejdsgivers godkendelse af din bibeskæftigelse inden du påtager dig bibeskæftigelse. Hvis din arbejdsgiver ikke vil tillade dig at påtage dig bibeskæftigelse, så kontakt din kreds. Din kreds kan så hjælpe med at vurdere, om din arbejdsgiver handler lovligt. Hvis det viser sig, at din arbejdsgiver ikke har ret i at hindre dig bibeskæftigelse, kan kredsen hjælpe dig med at agere overfor din arbejdsgiver.   

Hjælp fra Socialpædagogerne

Som medlem af Socialpædagogerne har du ret til få hjælp fra din kreds i faglige anliggender.

Du skal dog være opmærksom på, at personer, der optages eller genoptages som medlemmer senere end 3 måneder efter deres ansættelse eller senere end 14 dage efter afsluttet socialpædagogisk grunduddannelse, ikke har ret til juridisk eller økonomisk støtte, før de har været medlem i 6 måneder.

Hvis du har meldt dig for sent ind i Socialpædagogerne har du i den 6 måneders karensperiode såkaldte begrænsede medlemsrettigheder. Du kan læse mere om, hvad du kan få hjælp til og karens her

eksternt-organisationscirkulaere-nr-8-medlemmers-ret-til-juridisk-og-oekonomisk-stoette.pdf (sl.dk)

Konkurrenceklausuler

En konkurrenceklausul er en klausul, der indgås for at hindre at fratrådte medarbejdere tager ansættelse i konkurrerende virksomhed eller udøver selvstændig konkurrerende virksomhed.

Det er kun lovligt at indgå konkurrenceklausuler for medarbejdere, der har en helt særligt betroet stilling. Som pædagog vil du typisk ikke indtage en sådan stilling.

Hvis du i din kontrakt præsenteres for en klausul, der har til hensigt at begrænse dine fremtidige erhvervsmuligheder bør du rette henvendelse til din kreds, da en sådan klausul formentlig ikke er lovlig.

Private tilbuds bestyrelser have et medlem i bestyrelsen, som er valgt af og blandt de ansatte. Denne pligt til at have et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem gælder for private tilbud efter lov om Socialtilsyn §12 b, hvor Socialtilsynet fører tilsyn.

Det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem er beskyttet mod afskedigelse og andre forringelser af ansættelsesvilkår på samme måde som en tillidsrepræsentant indenfor vedkommende eller tilsvarende område. Hvis der ikke er overenskomst på tilbuddet med tillidsmandsregler, vil man kigge på den beskyttelse, der følger af landsoverenskomsten.

I forhold til allerede eksisterende bestyrelser, er der en overgangsordning således, at bestyrelsen skal opfylde de nye krav til bestyrelsens sammensætning senest den 1. januar 2025.

Pension

Hvis du arbejder på et opholdssted eller ved et privat botilbud, der ikke har overenskomst, bør du sikre dig, at størrelsen af pensionsindbetalingerne og eventuelle karensbestemmelser i forhold til indbetaling af pension ikke stiller dig dårligere end, hvis du var omfattet af en overenskomst.

De aktuelle pensionsprocenter i Socialpædagogernes overenskomst med Dansk Erhverv udgør:

 • For pædagoger og håndværksmæssigt uddannet personale 13,5 pct., hvoraf virksomhedens bidrag udgør 11 pct., og medarbejderens bidrag udgør 2,5 pct.
 • For pædagogmedhjælpere 12,8 pct., hvoraf virksomhedens bidrag udgør 10,53 pct., og medarbejderens bidrag udgør 2,27 pct.
 • For afdelingsledere/stedfortrædere 14 pct., hvoraf virksomhedens bidrag

Efter overenskomsten har man som udgangspunkt ret til pension efter 9 måneders beskæftigelse. Det gælder dog ikke, hvis man forud for ansættelsen var omfattet af en anden arbejds- markeds pension. I så tilfælde vil du være berettiget til pension fra første ansættelsesdag.

Vi har desværre set nogle enkelte tilfælde, hvor medarbejdere ikke har fået indbetalt pension på trods af, at det fremgik af deres lønseddel. Det er derfor en god idé af og til at tjekke med dit pensionsselskab om du får den pension du har ret til.

Pension

Hvis du arbejder på et opholdssted eller ved et privat botilbud, der ikke har overenskomst, bør du sikre dig, at størrelsen af pensionsindbetalingerne og eventuelle karensbestemmelser i forhold til indbetaling af pension ikke stiller dig dårligere end, hvis du var omfattet af en overenskomst.

De aktuelle pensionsprocenter i Socialpædagogernes overenskomst med Dansk Erhverv udgør:

 • For pædagoger og håndværksmæssigt uddannet personale 13,5 pct., hvoraf virksomhedens bidrag udgør 11 pct., og medarbejderens bidrag udgør 2,5 pct.
 • For pædagogmedhjælpere 12,8 pct., hvoraf virksomhedens bidrag udgør 10,53 pct., og medarbejderens bidrag udgør 2,27 pct.
 • For afdelingsledere/stedfortrædere 14 pct., hvoraf virksomhedens bidrag

Efter overenskomsten har man som udgangspunkt ret til pension efter 9 måneders beskæftigelse. Det gælder dog ikke, hvis man forud for ansættelsen var omfattet af en anden arbejds- markeds pension. I så tilfælde vil du være berettiget til pension fra første ansættelsesdag.

Vi har desværre set nogle enkelte tilfælde, hvor medarbejdere ikke har fået indbetalt pension på trods af, at det fremgik af deres lønseddel. Det er derfor en god idé af og til at tjekke med dit pensionsselskab om du får den pension du har ret til.