Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Vedtægter og cirkulærer

Socialpædagogernes vedtægter, organisationscirkulærer og kongresdokumenter gældende for perioden 2022-2024. Her finder du også vedtægter for Socialpædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse.

Vedtægter for Socialpædagogerne

§ 2, stk. 1.
Forbundet er en partipolitisk uafhængig organisation, der har til formål:

  • At varetage medlemmernes faglige interesser på de organisatoriske, økonomi­ske og pæ­dagogiske områder.
  • At organisere det socialpædagogiske område.
  • At sikre og udøve forhandlingsret og aftaleret mellem arbejdsgiverparterne og for­bun­det ved indgåelse af aftaler og overenskomster.
  • At udbrede kendskab til og forståelse for socialpædagogisk arbejde.
  • At yde juridisk og/eller anden støtte til medlemmerne i faglige anliggen­der.
  • At arbejde for en tidssvarende grund-, efter- og videreuddannelse.
  • At fremme relevant forskning inden for det sociale og pædagogiske om­råde.
  • At styrke den strukturelle og administrative opbygning af arbejdsområ­derne, som er bedst egnet til at fremme forbundets formål.
  • At samarbejde med organisationer, der fremmer forbundets formål.

Gældende vedtægter for Socialpædagogerne 2022-2024 (pdf)

(Socialpædagogernes vedtægter er senest revideret og vedtaget på kongressen i november 2022)

Særlig om karensbestemmelser
Vedtægternes § 4, stk. 7 vedrører karens.
Se hvad karensbestemmelserne dækker over (pdf) 

Vedtægter for Socialpædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse

Formål og hjemsted

§ 1. Socialpædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse (SLA) har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er henlagt til a-kasserne, herunder skal a-kassen medvirke til, at ledige medlemmer af a-kassen kommer i beskæftigelse.

Stk. 2. SLA har hjemsted i København.

Gældende vedtægter for Socialpædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse (pdf)

Organisationscirkulærer

Forbundets eksterne organisationscirkulærer uddyber de medlemsrettigheder, som fremgår af forbundets vedtægter. Det vil sige, at det er her du kan søge supplerende viden om, hvad vedtægtsbestemmelserne betyder for dig som medlem.

Forbundet har også et sæt interne organisationscirkulærer, som sætter fokus på håndteringen af forbundets opgaver i forhold til medlemsbetjeningen. De er alene et arbejdsredskab for de ansatte, hvorfor du ikke finder dem her på siden.

Organisationscirkulære 1
Hvad kan du få hjælp til hos Socialpædagogerne?

Organisationscirkulære 2
Socialpædagogernes Klagenævn

Organisationscirkulære 3
Hvem forhandler lokalaftaler om løndannelse, arbejdstid m.v. på det offentlige område?

Organisationscirkulære 4
Ledere og mellemlederes særlige medlemsrettigheder

Organisationscirkulære 5
Familieplejerne i Socialpædagogerne

Organisationscirkulære 6: 
Familieplejernes organisering 

Organisationscirkulære 7
Passivt medlemsskab

Organisationscirkulære 8
Medlemmers ret til juridisk og økonomisk støtte

Organisationscirkulære 9
Kredsenes antal af hovedbestyrelsesmedlemmer og kongresdelegerede i relation til medlemstal

Organisationscirkulære 10:
Valg af tillidsrepræsentant og suppleant

Organisationscirkulære 11:
Socialpædagogernes tilbud om rådgivning i forbindelse med arbejdsskader