Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kreds Storkøbenhavn

Nogle kommuner har vi kun modtaget få eller ingen medlemshistorier fra. Du har klikket på en af dem. Vi har derfor samlet en række medlemshistorier fra Kreds Storkøbenhavn, hvor kommunen ligger, som du kan gå på opdagelse i

Regionalt ansat socialpædagog:

I pædagogisk praksis har det stor betydning, at medarbejderne er faguddannede. Ufaglærte kan ikke matche de opgaver, vi står med i hverdagen. Det ville betyde, at mennesker med behov for hjælp og støtte ikke ville få den hjælp, de har ret til.
Vi taler om pædagogikken for børn og om indsatsen på de sociale områder. Vi skal pædagogisk sikre og understøtte børns opvækst og/eller mennesker med bio-psyko-sociale behov. Vi skal sikre en indsats med den nyeste og bedste viden som udgangspunkt.
Hvis kollegaer er ufaglærte, står pædagogen over for personer uden en fælles reference baggrund. Kommunikationen vil blive besværet af, at den ene part arbejder med udgangspunkt i tilegnet faglig teoretisk baggrund, udviklet og erfaret i praksis gennem uddannelsens praktikforløb. Den ufaglærte taler ud fra livsverdenens erfaringer, normative og moralske antagelser og overbevisninger.
Selv om vi som enkeltindivider mener at have gode værdier og moralske anskuelser, vil man i det pædagogiske arbejde blive mødt af en enorm kulturel diversitet. Har man ikke arbejdet med dette gennem et uddannelsesforløb, så risikerer man, at kritik og andre holdninger bliver optaget personligt med risiko for fejltolkning. Når pædagogen møder kritik og andre holdninger, så tales der også til systemet. Pædagoger i det offentlige er system repræsentanter. Uddannede pædagoger har lært om disse forhold og kan skille den personligt rettede kommunikation fra den fagrelaterede.
Pædagoger har også indsigt i lovgivningen bag indsatsen. Vi skal vide om kommunikation og samarbejde mellem mange mennesker, så indsatsen bliver meningsfuld. Vi skal vide noget om kultur. Det pædagogiske arbejde kræver kompetencer til at kunne reflektere over praksis. Hvis supervisionen ikke indgår, er der øget risiko for nedslidning og ringe pædagogisk indsats. Derved risiko for at skygge for de mennesker, vi er uddannet til at hjælpe.
Pædagogen viser sine kvalifikationer ved at analysere, gennemføre de aftalte faglige indsatser, samt dokumentere den fremkomne udvikling. Samarbejdet foregår gennem omfattende udredninger, detaljerede planer og målsætninger. Gennem forløbet svarer pædagogen en lang række tilsynskrav. Nøje overvåget af mange interne konsulenter.
Vi skal holde fast i, at vores børn og alle mennesker med behov for pædagogisk udvikling og støtte mødes af den bedste og nyeste viden i pædagogikken.
Vores familier og medmennesker er det mest værdifulde, vi har. Får vi ordnet tænder, eller skal bilen på værksted, så forventer vi at blive mødt af super dygtige professionelle. Hvad forventer vi, når det er vores børn eller vores svagere stillede, der skal have hjælp?
(Dette er et uddrag)

Klik og se, hvordan det står til med fagligheden i andre kommuner:

Regionalt ansat socialpædagog:

Jeg arbejder inden for det specialiserede område, hvor vi i høj grad gør brug af vikarer, som enten er uden uddannelse eller er undervejs i uddannelsessektoren. Det er ofte unge mennesker, som gerne vil forpligte sig på arbejdet. De tager, ofte på bedste vis, hånd om borgerne, men det tager tid at få en dybere forståelse for den socialpædagogiske praksis og de bagvedliggende pædagogiske overvejelser. Jeg synes, vi bruger meget tid på at oplære vikarer, vikarer som ofte forsvinder igen og vælger en anden uddannelse end det at blive pædagog.
Jeg er klar over, at der er og kan være rekrutteringsproblemer, når det gælder om at få uddannet personale. Der er bare flere dilemmaer, end godt er inden for det specialiserede område. Det kræver løsninger, som er uden for vore pædagogiske lederes formåen og kompetence. Det kræver politiske overvejelser og handling.

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

Jeg oplever ofte, at mine kollegaer, der har anden faglig baggrund, så som fysioterapeut eller sosu-assistent, ofte er meget fokuseret på at få et produkt eller nå et mål ud af deres arbejde. Borgernes ønske om selvbestemmelse kan træde i baggrunden.

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

For andre er 'opgaven løst', når kateteret er skyllet, væskeindtag er registreret, og bleen er skiftet. Der er ikke særlig meget nysgerrighed på mennesket, og hvordan netop hun påvirkes af sin sygdom, skade el. andet. Det er meget sjældent, jeg oplever en sygeplejerske, assistent, plejer eller ufaglært spørge, hvad beboerne ønsker sig for deres liv og deres fremtid.

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

Som socialpædagog er jeg i stand til at aflæse børnene og de unges behov, følelser, sindstilstand og almene tilstand uanset deres handicap og udfordringer.
Derved kan vi være på forkant og forebygge/undgå evt. konflikter og møde barnet og den unge, hvor de er.

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

Min socialpædagogiske faglighed kommer i spil hver dag på mit job på et bosted for udviklingshæmmede. Når der skal laves nye målsætninger for borgerne. Når vi laver handleplaner. Når vi skal holde møder med pårørende. Når vi skal oplære ikke-uddannet personale i at forstå signaler og kommunikation fra borgere uden sprog, der kan blive udadreagerende eller selvskadende. Når vi skal udvikle på alt omkring livskvalitet for borgere, der er svært mentalt retarderet. Når vi skal vedligeholde beboeres færdighed, så de ikke bare ender som ligegyldige, opbevarede grønsager. Når jeg fagligt sparrer viden om beboerne til ikke-uddannet personale og udvikler deres handlemuligheder.

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

Den fornemmeste opgave som socialpædagog er at skabe et rum, hvor beboerne trods deres udfordringer og livsvilkår oplever, at deres hverdag er fyldt med livskvalitet. At skabe rummet hvor de bliver set, hørt, forstået og anerkendt er den fornemmeste opgave for en socialpædagog, samt hvad vi har brugt 3 år på at dygtiggøre os i, men desværre er det en opgave, som hurtigt bliver nedprioriteret i en arbejdskonstellation, hvor det sundhedsfaglige personale er i overtal, da vores fokusområder ligger forskellige steder. Arbejdet bliver med fokus på hygiejne, medicinskemaer mm. Og hurtigt bliver den eneste kontakt med beboerne udlevering af medicin og hygiejnesituationer. Her bliver det enkelte individ puttet i en kasse af praktiske gøremål, og pladsen til at danne sociale relationer forsvinder.

 

Privat ansat socialpædagog:

Jeg oplever, at min faglighed som pædagog gør, at jeg kan gennemskue, hvad der er en relevant tilgang ift. den enkelte borgers udviklings- og forandringspotentiale. At jeg har blik for borgerens ressourcer og svagheder samt kan sætte forventningsniveauet til borgeren realistisk. Jeg oplever at have gode værktøjer til at kommunikere, anerkendende og motivere borgeren.

 

Privat ansat socialpædagog:

Jeg arbejder på Herberg, og hos os kan det betyde liv eller død, om du forstår misbrugere og psykisk syges adfærd under pres/misbrug og evner at nedtrappe konflikter på en konstruktiv og lærerig måde.