Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kreds Midt- og Vestjylland

Nogle kommuner har vi kun modtaget få eller ingen medlemshistorier fra. Du har klikket på en af dem. Vi har derfor samlet en række medlemshistorier fra Kreds Midt- og Vestjylland, hvor kommunen ligger, som du kan gå på opdagelse i

Kommunalt ansat socialpædagog:

Den generelle forståelse for den pædagogiske tilgang til den enkelte borger er mangelfuld. Vi kæmper med folks personlige meninger i stedet for at tage udgangspunkt i en faglig tilgang. Man tager udgangspunkt i sig selv og derved ikke borgere med særlige behov og kognitive udfordringer.

Klik og se, hvordan det står til med fagligheden i andre kommuner:

Kommunalt ansat socialpædagog:

Man kan mærke, at der ikke er pædagogisk arbejde i dagligdagen i huset. Det er pleje og “næsten” kun pleje. Borgerne sidder og sidder, i dette tilfælde i kørestole. Jeg føler, at man står alene, og det er farligt for det faglige, hvis det går hen og bliver en vane.

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

Vi har nogle helt andre metoder til at nedtrappe konflikten - vi har en evne til at skabe ro hos børnene gennem vores eget rolige nervesystem. Vi tænker kreativt i forhold til metoder og tilgange.

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

Vi er så få pædagoger tilbage, og vi bliver desværre set ned på - nu hvor der næsten ingen uddannede er tilbage på arbejdet.
Jeg har en anden tilgang og teoretisk baggrund i forhold til arbejdet og det enkelte individ. Jeg kan koble den teori, jeg har lært gennem 3,5 år, på det praktiske. Jeg har et pædagogisk syn på tingene i hverdagen, hvilket gør, at jeg ser muligheder frem for begrænsninger - men også i forhold til hvad der er bedst for den enkelte, og hvad der virker.

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

Jeg har nogle pædagogiske redskaber i min rygsæk via min uddannelse og anciennitet. Jeg har et stort kendskab til, hvordan den enkelte borger bedst kan mødes og støttes med disse erhvervede handlemuligheder; jeg har fokus på stemmeføring, ordvalg, kropssprog, mimik og mestringer, som kan give borgeren ro og støtte. Jeg har flere gange oplevet, hvordan uuddannet personale har mødt frustrerede borgere og med deres tiltag har gjort situationen værre, hvor det faste personale har måttet træde til.

 

Regionalt ansat socialpædagog:

Jeg var ansat i Region Midt. 80% af mine kollegaer var social- og sundhedsassistenter. Borgerne var/er ofre for de ansattes famlen efter kompetent faglighed. Men de herskede på stedet, og det var, som om der ikke var “en voksen” til stede. Jeg så det som “leg” med borgernes liv, velbefindende, udvikling eller mangel på samme. Det havde ofte alvorlige konsekvenser for borgerne, at personalet var inkompetent. Lederen reagerede ikke på adskillige henvendelser fra bekymrede kollegaer, og han var usynlig til daglig. Jeg har det rigtig skidt over at vide, hvad det er, der foregår på det bosted.

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

Jeg og mine kollegaer ser den faglige indsats minimeres mere og mere, når vikarer uden relevant uddannelse bliver omsorgspersoner og ansvarlige for mennesker, der har nedsat funktionsevne, de der fx bor på 24 timers dækkede bosteder. Vi ser dagligt sygemeldinger og må løbe rigtig stærkt, vi skal selv dække de vagter, hvor sygdom rammer. Det gør, at vi er i underskud fagligt og kan ikke nå at varetage beboernes behov, hvilket udmønter sig til, at vi oftere skal lave brandslukning - altså vores beboere viser udadreagerende adfærd, fordi vi ikke kan være alle steder på en gang.
Jeg er bange for, vi får mange flere sygemeldinger i fremtiden og i værste fald frafald af fagligt uddannede kollegaer, hvis denne tendens fortsætter.
Temadage og opmuntrende ord er ikke nok mere. Vi mangler fagfolk.
Det er desværre de sårbare borgere, det går ud over.
Der må og skal gøres noget, borgerne kan ikke selv råbe op, derfor må vi gøre det for dem.
Jeg håber snart politikerne får øjnene op.
Ellers tør jeg ikke tænke på, hvad konsekvenserne bliver.

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

Vi har dygtige ufaglærte mennesker, der giver empati, løfter dagligdagens opgaver af praksis opgaver, men vores borgere har også brug for, at personalet kan dokumentere, at personalet kan have kontakt til relevante fagpersoner som læger, psykologer og sagsbehandler. Dette for at borgerne kan få rettigheder og muligheder. Ufaglært personale er en fantastisk kilde til ressourcer om borgerne, men faglærte er vigtige, fordi de kan skabe nye muligheder for borgerne. Faglærte kan løfte teamet, støtte sine kolleger og forebygge langtidssygemelding. Med faglært personale kan der sammen skabes ny viden og forståelse, både gennem hinandens erfaringer, men også sammen på kursus hvor man sammen kan tage tilbage og implementere den nye viden, og ikke mindst sortere hvilken viden, der matcher de individuelle borgere med hver deres behov, udviklingssti og relationer til medarbejderne.

 

Regionalt ansat socialpædagog:

At møde det enkelte menneske der, hvor det er, og opbygge en relation. Den gode relation betyder, at jeg som socialpædagog har helt særlige muligheder for at støtte den enkelte og samfundet med at inkludere og udvikle og leve et liv med muligheder.
Når der tales om socialpædagogiske indsatser, mener jeg de forskellige veje eller taktikker, der tager højde for borgerens nuværende livssituation i ønsket om at ændre eller forbedre dette.
Der kan være personinvolverende og guidende metoder og psykologiske behandlingsmetoder, der involverer hele netværket omkring det enkelte menneske. Jeg som socialpædagog hviler samtidig på en anerkendende og respektfuld tilgang.
Jeg kigger på hele mennesket - menneskers værdighed og integritet må aldrig kompromitteres i ønsket om at skabe forandring.