Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

2021

18

maj

TRE135 Lønforhandling på arbejdspladsen (digitalt)

STED

Online

0

Startdato

18. maj 2021 kl. 09:00

Slutdato

19. maj 2021 kl. 16:00

TILMELDINGSFRIST

15. marts 2021

ARRANGØR

Socialpædagogerne

Lønforhandling på arbejdspladsen
Målgruppe
Kurset henvender sig til tillidsrepræsen­tanter, der har behov for at blive klædt på til lønforhandlinger på arbejdspladsni­veau. Det forudsættes, at deltagerne har indsigt i de faglige begreber på lønområdet svarende til det niveau, der undervises i på basisuddannelsen for tillidsrepræsen­tanter.

Formål
Kursets formål er at træne forhand­lingsfærdigheder specielt med fokus på lønforhandlingen på arbejdspladsen. Alt for mange tillidsrepræsentanter ople­ver vanskeligheder ved at gennemføre lønforhandlinger på grund af manglende forhandlingserfaring eller usikkerhed overfor en modpart der siger, at der ingen penge er at forhandle om. Det vil vi arbejde med på kurset.

Indhold
Med udgangspunkt i Fællesaftale om lokal løndannelse arbejder vi med:
Lønpolitik eller lønpolitiske retnings­linjer – hvad er forskellen og hvordan får vi sådan én?
Forberedelse af lønforhandlingen i dit bagland og med ledelsen – godt forberedt er halvt fuldendt
Hvor er pengene til lokale forhandlin­ger, når der ikke er aftalt forlodsfinan­siering ved OK-forhandlingerne?
Lønberegning: Præsentation af værk­tøj til at holde styr på arbejdspladsens lønforbrug
Faserne i en lønforhandling
Din forhandlingsstil – og din modparts
Forhandlingsoplæg og udveksling af lønforslag
Hvad sker der når I ikke kan blive enige?
Såfremt der deltager privatansatte tillids­repræsentanter i kurset kigger vi tillige på, hvordan der kan aftales lønsystemer inden for rammerne af overenskomsten mellem SL og Dansk Erhverv.

Undervisningsform
Kurset vil foregå som en vekselvirkning mellem oplæg, dialog og forhandlings-øvelser. Vi vil arbejde med forhandlingsøvelser der tager udgangspunkt i de udfordringer, tillidsrepræsentanter møder i hverdagen. Derfor bliver alle deltagere forud for kurset bedt om at indsende en hjemmeopgave, der beskriver tidligere oplevede vanskelig­heder i en lønforhandling.

18.-19. maj 2021
Tilmeldingsfrist 15. marts 2021