Gå til indhold
Tilbage til Midtsjælland

Formål
Det er formålet at samle medlemsgruppen lokalt om sociale og kulturelle aktiviteter samt virke for senior-, pensionist- og ældrepolitik.

Medlemmer
Alle pensionister eller efterlønsmodtagere i kredsen, i henhold til forbundsvedtægternes § 4, stk. 5.

LO
Sektionen er tilsluttet LO Faglige Seniorer

Samspillet med kredsen
Sektionen er i udgangspunktet selvkørende og planlægger selv sine aktiviteter.

Årsmøde
Kredsen indkalder til årsmøde hvert år i 1. kvartal. 

Årsmødet skal indkaldes skrifteligt med mindst 4 ugers varsel med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning og fremtidigt arbejde
  3. Indkomne forslag, skal være kredsen i hænde 10 dage før mødeafholdelsen
  4. Hvert andet år i ulige år vælges formand og øvrige udvalgsmedlemmer.
  5. Hvert andet år i ulige år vælges repræsentant til landsudvalget.
  6. Eventuelt 

Årsmødet fastsætter selv størrelsen af udvalget og foretager valg. Herudover udpeger kredsbestyrelsen et medlem fra kredsbestyrelsen. Udvalget konstituerer sig selv efter valg. Såfremt medlemmer udtræder undervejs i valgperioden, tager kredsbestyrelsen i dialog med den lokale repræsentation stilling til, om der skal ske en indsupplering. Det kan f.eks. ske på årsmøder i lige år. 

Økonomi
Sektionens aktiviteter finansieres af kredsen med mulighed for konkret at aftale deltagerbetalinger. Kredsen fastsætter retningslinjerne for økonomien. Midlerne er afsat indenfor kredsens budget og underlagt dennes revision. Under disse rammer disponerer udvalget selv sine aktiviteter.

Ophør
Den lokale repræsentation kan kun opløses af kredsbestyrelsen

Bliv medlem