Gå til indhold

Hvad kan du forvente af kredsen

Hvad kan du forvente af kreds Midtsjælland, hvilken hjælp kan du få, hvem forhandler din løn og hvordan samarbejder vi om at skabe velfungerende arbejdspladser og styrke fagligheden?

Tilbage til Midtsjælland

I det følgende beskrives hvordan man som leder kan bruge kredsen i sit daglige arbejde som leder, hvilke forpligtelser kreds Midtsjælland har overfor ledermedlemmer, samt hvordan lønforhandling og sagsbehandling af individuelle sager varetages.

Alle forhold omkring ledelse kan bringes til debat i ledersektionen, som er vejledende og rådgivende overfor kredskontoret.

Lokal pjece for ledere

Kredsen og ledersektionsledelsen har udarbejdet en lokal pjece, Ansat som leder/mellemleder. Her kan du få et overblik over de muligheder og tilbud du har i Socialpædagogerne. Pjecen indeholder også en række link, som viser dig videre vej ind i Socialpædagogernes lederunivers.

Du finder pjecen her: Ansat som leder/mellemleder

Forhandling af din løn

I kreds Midtsjælland er det kredskontorets politisk valgte (Formand og Næstformænd) der har ansvaret for forhandling af lokal løn for ledere på alle niveauer. Det sker ved nyansættelser, gennem forhåndsaftaler og de årlige forhandlinger. Hjelmen for forhandling af løn er overenskomsterne og aftale om lokal løndannelse. 

Når kredsen forhandler lederlønninger, sker det blandt andet på baggrund af objektive kriterier og i dialog med den enkelte leder eller gruppen af de ledere der forhandles for.

Varetagelse af dine interesser i individuelle sager

Når Socialpædagogerne Midtsjælland varetager dine interesser, omkring dit ansættelsesforhold, sker det ud fra følgende opdeling af ledelsesniveauer: 

Overordnede ledere, som har det fulde ansvar for budget og personale, jævnfør arbejdsgiverens retningslinjer og mellemledere, som har ovennævnte leder som (nærmeste) overordnede.

Overordnet leder/institutionslederens individuelle personsag: Når en sag opstår af ansættelsesretslig karakter, afklarer kredskontoret og lederen, hvorvidt lederen oplever, at habiliteten er i orden. Det sker ved, at kredskontoret altid stiller en anden konsulent til rådighed, hvis lederen har været involveret som part i andre medlemssager, der kan have indflydelse på den konkrete sag. Er der fortsat tvivl om habiliteten, kan begge parter vælge at overdrage sagen til sagsbehandling i forbundet.

Mellemlederens individuelle personsag: Når en sag opstår af ansættelsesretslig karakter, afklarer kredskontoret og lederen, hvorvidt mellemlederen oplever at habiliteten er i orden. Det sker ved, at kredskontoret altid stiller en anden konsulent til rådighed, hvis mellemlederen har været involveret som part i andre medlemssager, der kan have indflydelse på den konkrete sag. Forbundet kan i sådanne sager ikke involveres, hvorfor det er yderst vigtigt, at mellemlederen er tryg ved den tilbudte sagsbehandling fra kredsen. Mellemlederen har dog altid mulighed for at få sin sag skriftligt vurderet hos en af de centralt ansatte jurister.

Samarbejde i det daglige

I dagligdagen ønsker vi, at samarbejdet kan fungere såvel formelt som uformelt. Uanset om man er ansat som leder, er medarbejder eller faglig organisation, er der et fælles mål, - velfungerende arbejdspladser. Dette skal afspejle sig i samarbejdet.

Samtidig anerkender vi, at der kan opstå situationer, hvor man ser forskelligt på tingenes tilstand, og så er det vigtigt med nedskrevne spilleregler.

Grundlæggende er udøvelse af lederopgaven et anliggende mellem arbejdsgiveren repræsenteret ved direktør og personaleafdeling og den enkelte leder. Dette er dog ikke ensbetydende med, at kreds Midtsjælland ikke kan bruges i denne sammenhæng, men for at undgå misforståelser, ønsker vi kort at beskrive hvordan.

Kredsen vil altid give en objektiv beskrivelse af de aftaler og overenskomster, som regulerer arbejdspladsernes dagligdag. Eksempelvis har forbundet har udgivet pjecen ”Lederens rolle. Afskedigelse og øvrige sanktioner” (Du finder pjecen her: Lederens rolle. Afskedigelse og øvrige sanktioner). Det er vigtigt, at der er klare linjer os imellem i dette samarbejde. Socialpædagogerne skal altid varetage det enkelte medlems overenskomst og lovmæssige rettigheder. Mens lederen skal varetage de ledelsesmæssige opgaver, der er givet dem.

Er der behov for støtte til fortolkning af disse, indgår kredsen gerne i dialog herom. Kredsen kan dog ikke vejlede i, hvordan de konkret udmøntes, hvis det vurderes, at det kan skabe interessemodsætning efterfølgende. Et klart eksempel er ved afskedigelse, men der kan være andre forhold, som vurderes på samme vis. Det er Socialpædagogerne Midtsjælland, der træffer denne afgørelse.

Som leder er det vigtigt, at man altid er velinformeret om, hvad der foregår på arbejdspladsen. Kreds Midtsjælland er forpligtiget til at orientere ledelsen, hvis man på kredskontoret bliver opmærksom på generelle problemer omkring arbejdspladsen. Det er vigtigt, at vi og lederen altid er opmærksomme på det krydspres, lederen kan komme i, idet en direktør eller HR afdeling også har forventninger til lederen.

Som mellemleder bliver ledelsesopgaverne i disse år udvidet, hvilket fordrer, at kredsen også er opmærksom på dette i det daglige samarbejde.

Ud over det beskrevne stiller kredsen gerne op i forhold til at drøfte ledelse med lederne, samt med arbejdsgiverpart. Dette fornemmer vi, vil udvikle sig meget, da der generelt stilles meget store krav til ledere, ligesom opgaven til stadighed forandrer sig.

TRIO samarbejdet

Arbejdsmiljøet styrkes bedst gennem tæt samarbejde mellem ledelse, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant. I kreds Midtsjælland har vi en stærk tro på, at velfungerende arbejdspladser er forudsat af et godt arbejdsmiljø og et stærkt fagligt miljø. I kreds Midtsjælland afholder vi derfor flere temadage om året for TRIO´en, hvor vi inviterer oplægsholdere til at give inspirerende oplæg, der kan bidrage til at styrke det lokale arbejdsmiljøarbejde.

TRIO dagene afholdes efter en årsplan, som udsendes hvert år i december måned.

Se mere om TRIO samarbejdet her

Styrkelse af faget og lederfagligheden

Udover de aktiviteter som ledersektionen afholder, kan du også deltage i kredsens øvrige medlemsaktiviteter som temaaftener med fokus på faget og studieture.

Se mere her: Temaaftener 2021 – med fokus på faget

Som leder er du naturligvis også medlem af socialpædagogernes faglige selskaber. Du kan være tilknyttet to faglige selskaber. Dit primære faglige selskab er afhængig af med hvilken målgruppe af borgere netop dit tilbud arbejder med og det sekundære vælger du selv.
Læs mere om de faglige selskaber her: Faglige selskaber

Hvis du er interesseret i at få flere faglige vitaminer, kan du finde podcast, udgivelser, webinarer og meget andet her: Fag og Politik

Øvrige informationer om ledelse og ledere i Socialpædagogerne finder du på forbundets hjemmeside: Leder

Lederplatform hos Socialpædagogerne

Hvordan er lederarbejdet, medlemsdemokratiet og samarbejdet organiseret i Socialpædagogernes lederplatform?

Socialpædagogerne har formuleret en platform for ledere og mellemledere. Formålet med platformen er at styrke sammenhængskraften mellem forbundet, det centrale landslederudvalg, de lokale ledersektioner samt ledere og mellemledere på de socialpædagogiske arbejdspladser.

Socialpædagogerne afholder en årlig konference for ledere og mellemledere. Hvert andet år afholdes konferencen i regionalt regi og hvert andet år som en landskonference.

Læs hele notatet om platform for lederne og mellemlederne i Socialpædagogernes her.

Bliv medlem