Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Tag godt imod studerende i praktik

Når en pædagogstuderende kommer i praktik, er det ofte det første rigtige møde med virkeligheden i den socialpædagogiske verden. Og måske er det også første gang, at den studerende stifter bekendtskab med en faglig organisation.

Du spiller en vigtig rolle overfor den studerende

Det kan være en stor omvæltning for den studerende at gå fra uddannelsesinstitutionen til en lønnet praktik så hav tålmodighed og hjælp den studerende med at finde sig til rette på arbejdspladsen.

Du er også tillidsrepræsentant for den studerende i praktik, da medlemmer af PLS (Pædagogstuderendes Landssammenslutning) er gratis medlem af Socialpædagogerne.

Som tillidsrepræsentant bliver du den studerendes første møde med Socialpædagogerne. Det første indtryk har som bekendt stor betydning – også for opfattelsen af en faglig organisation. Det indtryk kan blive afgørende for, om den studerende på længere sigt vælger at melde sig ind i Socialpædagogerne eller ej. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at den studerende oplever værdien af at have en stærk faglig organisation i ryggen og en tillidsrepræsentant, der kan hjælpe. Allerede fra starten.

Her er et par råd til, hvordan du som tillidsrepræsentant kan give den studerende en god start:

  • Det er vigtigt, at du præsenterer dig, så den praktikstuderende ved, at du er tillidsrepræsentant for hende/ham og fortæller, at du kan hjælpe i alle løn og ansættelsesforhold. 
    Du kan tage folderen Studerende i praktik med til den studerende, som beskriver løn og arbejdsvilkår.
  • Som TR skal du sikre dig, at den studerende får et ansættelsesbrev senest en måned efter, at praktikken er startet.
  • Henvis også gerne til PLS’s hjemmeside. Her findes en guide målrettet studerende om praktikforløbet og de spørgsmål der typisk rejser sig undervejs: pls.dk
  • På TR-portalen finder du skabeloner til velkomstmail, dialogredslab til fysiskmøde og du kan downloade folderen ‘Studerende i praktik – dine rettigheder på 5 minutter’, som du kan dele ud.
Studerendes rettigheder under lønnet praktik

I de lønnede praktikker er de studerende i et ansættelsesforhold og dermed underlagt de regler og bestemmelser, der gælder for den pågældende arbejdsplads.

Overenskomsten for de studerende er indskrevet i den overenskomst, der gælder for pædagoger på din arbejdsplads. Studerende har for eksempel også ret til omsorgsdage, barns første sygedag mv.

Se løn til studerende i praktik

Arbejdstid

Den studerende skal have udleveret en tjenesteplan. Tjenesteplanen skal indeholde oplysninger om møde- og sluttidspunkt for arbejdet på de enkelte dage samt oplyse om fridøgn, helligdage og eventuelle feriedage og løbende afspadsering.

I kommunerne skal tjenesteplanen
udleveres 4 uger, før den træder i kraft.

I regionerne skal arbejdstiden være kendt
4 uger i forvejen.

For studerende gælder det særlige, at de har en gennemsnitlig arbejdstid på 30 timer om ugen. Ved tilrettelæggelsen af arbejdstiden skal der dog tages hensyn til, at den studerende skal på i alt to ugers studiedage i praktikperioden. Hvis der f.eks. i en fire ugers normperiode er en uges studiedage, skal den studerende i de tre øvrige uger arbejde i alt 120 timer for at opfylde den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i normperioden. Nogle vælger at planlægge arbejdstiden som gennemsnitligt 32,5 time om ugen i seks måneder. Derved er der givet plads til to ugers studiedage.

Som tillidsrepræsentant er det vigtigt, at du er med til at sikre, at den studerende ikke kommer til at arbejde for mange eller for få timer inden for den gældende normperiode. Studiedage er ikke arbejdstid.

Optjening af afspadsering

Studerende i lønnet praktik optjener afspadsering for hver times arbejde på søn- og helligdage. De nærmere regler findes i arbejdstidsaftalens § 13, stk. 2A. I kommunerne optjener studerende i lønnet praktik desuden 4,86 minutters afspadsering for hver time, de arbejder i tidsrummet fra kl. 17 til 06.

I regionen optjenes 3 timers afspadsering pr. 37 timer i vagter, der påbegyndes kl. 14 eller senere, og som strækker sig udover kl. 17.

Studerende i lønnet praktik i regionerne får ikke tillæg for aften- og natarbejde samt arbejde på lørdage.

Overarbejde

Pålægges den studerende mer- eller overarbejde, skal den studerende honoreres som en deltidsansat socialpædagog på begyndelsesløn. Overarbejde skal udbetales og ikke afspadseres. Uanset reglen om, at studerende ikke får tillæg for aften- og natarbejde samt lørdagstillæg, skal det udbetales, hvis der er tale om arbejdstimer i form af mer- eller overarbejde, da det indgår som en del af mindstelønnen for en nyuddannet pædagog.

Koloni- og weekendophold

Deltager den studerende i koloniophold eller ferierejser gælder det særlige, at der med regnes mindst 7,4 timer pr. dag. Hvis der er lokale aftaler om højere timetal for pædagoger, gælder det også for studerende. Der ydes kolonitillæg for deltagelse i koloniophold efter de samme regler som gælder for pædagoger.

Ferie

Den studerende har som alle andre også ret til ferie. For den studerende gælder der dog det særlige vilkår, at de ikke har ret til løn under ferie. Men den studerende kan i mange tilfælde have optjent feriepenge hos en tidligere arbejdsgiver, som bruges under ferien i praktiktiden. Så hvis arbejdspladsen holder ferielukket, er det særdeles vigtigt, at reglerne om varsling overholdes, så den studerende kan få sin økonomi til at hænge sammen. Den studerende optjener feriegodtgørelse med 12,5 pct. af lønnen i praktikperioden, som arbejdsgiveren indbetaler til feriekonto. Herudover optjener du en kontant godtgørelse på 2,5 pct. for 6. ferieuge.

Hvis der opstår problemer

Hvis den studerende er i fare for at blive fyret på grund af for eksempel samarbejdsvanskeligheder, skal den studerende ifølge forvaltningsloven høres som part i sagen. Ledelsen er forpligtet til at orientere dig, hvis der er en afskedigelse på vej.

Du kan som tillidsrepræsentant tilbyde at være bisidder for den studerende ved en eventuel tjenstlig samtale.

Du bør sikre dig, at den studerende har orienteret uddannelsesinstitutionen om problemerne. Det er også en god idé at gøre den studerende opmærksom på, at han/hun kan søge råd og vejledning hos PLS.

Hvis den studerende ikke lever op til det faglige niveau i praktikforløbet, skal du som tillidsrepræsentant sikre,

at den studerende ikke bliver presset til selv at sige op. Vurderingen af om den studerende lever op til de fastsatte mål for praktikken, foregår mellem praktikstedet, uddannelsesinstitutionen og den studerende, og det er ikke et ansættelsesretsligt spørgsmål. Det er alene et spørgsmål om, hvorvidt den studerende skal have godkendt sin praktik.

På en række arbejdspladser er praktikvejlederen samtidig tillidsrepræsentant, og i sådanne situationer kan det være svært at finde ud af, hvad man som tillidsrepræsentant skal gøre, hvis der opstår samarbejdsvanskeligheder mellem den studerende og praktikvejlederen. Vi anbefaler, at du får hjælp udefra – f.eks. fra en fællestillidsrepræsentant eller din lokale kreds.