Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Tag godt imod praktikanten

Når en pædagogstuderende kommer i praktik, er det ofte det første rigtige møde med virkeligheden i den socialpædagogiske verden. Og sandsynligvis er det også første gang, at den studerende stifter bekendtskab med en faglig organisation.

Du spiller en vigtig rolle overfor den studerende

Den studerende bør i praktikforløbet være aktivt medlem af Socialpædagogerne hos PLS. Det kan ordnes på PLS’s hjemmeside. Aktivt medlemskab af Socialpædagogerne er gratis for studerende, der er medlem af PLS.

Som tillidsrepræsentant bliver du den studerendes første møde med Socialpædagogerne. Det første indtryk har som bekendt stor betydning – også for opfattelsen af en faglig organisation. Det indtryk kan blive afgørende for, om den studerende på længere sigt vælger at melde sig ind i Socialpædagogerne eller ej. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at den studerende oplever værdien af at have en stærk faglig organisation i ryggen og en tillidsrepræsentant der kan hjælpe. Allerede fra starten.

Her er et par råd til, hvordan du som tillidsrepræsentant kan give den studerende en god start:

  • Det er vigtigt, at du præsenterer dig, så den praktikstuderende ved, at du er tillidsrepræsentant for hende/ham og fortæller, at du kan hjælpe i alle løn og ansættelsesforhold. 
    Du kan tage folderen Studerende i praktik med til den studerende, som beskriver løn og arbejdsvilkår.
  • Som TR skal du sikre dig, at den studerende får et ansættelsesbrev senest en måned efter, at praktikken er startet.
  • Henvis også gerne til PLS’s hjemmeside. Her findes en guide målrettet studerende om praktikforløbet og de spørgsmål der typisk rejser sig undervejs: pls.dk

Studerendes rettigheder under lønnet praktik

I de lønnede praktikker er de studerende i et ansættelsesforhold og dermed underlagt de regler og bestemmelser, der gælder for den pågældende arbejdsplads.

Overenskomsten for de studerende er indskrevet i den overenskomst, der gælder for pædagoger på din arbejdsplads. Studerende har for eksempel også ret til omsorgsdage, barns første sygedag mv.

Se løn til studerende i praktik

Arbejdstid

For studerende gælder det særlige, at de har en gennemsnitlig arbejdstid på 30 timer. I løbet af praktikperioden skal den studerende på to teori-indkaldelser. Det skal der tages hensyn til i tilrettelæggelsen af arbejdstiden. Som TR skal du sikre, at den studerende ikke kommer til at arbejde for mange timer inden for den gældende normperiode, og at den studerende for eksempel ikke bliver trukket i løn, når han eller hun er på teori-indkaldelse.

Ingen særydelser

Studerende i lønnet praktik får ikke særydelser, der efter arbejdstidsaftalen udbetales som faste kronebeløb. Studerende i lønnet praktik modtager således ikke 17-06 tillæg, lørdagstillæg o.lignende. Studerende, der deltager i koloniophold modtager dog kolonitillæg. Se afsnit længere nede.

Honorering i form af afspadsering

Studerende i lønnet praktik får dog honorering for arbejde på særlige tidspunkter, der efter arbejdstidsaftalen ydes i form af optjening af afspadsering, Studerende optjener således afspadsering for arbejde på søn- og helligdage samt 37/3-afspadsering efter de samme regler, som gælder for det øvrige personale på praktikstedet (37/3-afspadsering indebærer, at der optjenes 3 timers afspadsering pr. 37 timer, der præsteres i tjenester, der påbegyndes kl. 14 eller senere, og som strækker sig udover kl. 17).

Med virkning fra 1. april 2016 afskaffes den nuværende 37/3-regel i kommunerne, og erstattes af en ny, der indebærer, at der for hver time, der præsteres i tidsrummet fra 17 til 06 optjenes ca. 5 minutter til afspadsering (8,11%). Denne nye regel gælder også for studerende.

For arbejde på søn- og helligdage optjenes ½ times afspadsering pr. præsteret time.

Koloni- og weekendophold

Deltager den studerende i koloniophold eller ferierejser gælder det særlige, at der med regnes mindst 7,4 timer pr. dag. Hvis der er lokale aftaler om højere timetal for pædagoger, gælder det også for studerende. Der ydes kolonitillæg for deltagelse i koloniophold efter de samme regler som gælder for pædagoger.

Ferie

Den studerende har som alle andre ret til ferie. Men der gælder det særlige for studerende, at de ikke har ret til løn under ferie. Den studerende optjener feriegodtgørelse med 12,95 pct. af lønnen i praktikperioden, som arbejdsgiveren indbetaler til feriekonto. Herudover optjener studerende en kontant godtgørelse på 2,5 pct. for 6. ferieuge.

Hvis institutionen holder ferielukket, er det vigtigt, at reglerne om varsling overholdes, så den studerende kan tage højde for situationen.

Hvis der opstår problemer

Som udgangspunkt er du TR for den studerende på samme vis, som du er det for dine øvrige kolleger. Hvis den studerende er i fare for at blive fyret, bør du sikre dig, at den studerende har orienteret uddannelsesinstitutionen. Det er også en god idé at gøre den studerende opmærksom på, at han eller hun kan søge råd og vejledning hos PLS.

Hvis den studerende ikke lever op til det faglige niveau i praktikforløbet, skal du sikre, at den studerende ikke bliver presset til selv at sige op. Vurderingen af, om den studerende lever op til de fastsatte mål for praktikken, foregår mellem praktikstedet, uddannelsesinstitutionen og den studerende og er ikke et ansættelsesretligt spørgsmål. Det er udelukkende et spørgsmål om, hvorvidt den studerende skal have godkendt sin praktik. Hvis du som TR også samtidig er praktikvejleder, og der opstår samarbejdsproblemer, anbefaler vi, at I får hjælp fra kredskontoret.