Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Tavshedspligt

Reglerne om tavshedspligt skal sikre, at du kun udveksler fortrolige oplysninger om børn og unge og deres familier med andre fagpersoner, når det er nødvendigt for, at I kan udføre jeres arbejde. De vigtigste regler om tavshedspligt fremgår af straffeloven og forvaltningsloven

Som ansat på et privat opholdssted er du underlagt samme tavshedspligt, som hvis du var ansat på en offentlig institution.

Tavshedspligten gælder kun fortrolige oplysninger. Ønsker du at videregive en oplysning, som ikke er fortrolig, kan du videregive den uden samtykke. Der er dog en glidende
overgang til fortrolige oplysninger, så vær opmærksom på reglerne så snart du vil drøfte et barn eller en ung.

Fortrolige oplysninger er oplysninger om en person, som personen kan have interesse i at beskytte mod videregivelse til andre. Nogle oplysninger har ifølge lovgivningen en
mere fortrolig karakter end andre oplysninger.

Fortrolige oplysninger kan deles op i 2 grupper; private og personlige oplysninger.

Private oplysninger er oplysninger, der ikke er umiddelbart tilgængelige for andre, som kommer i kontakt med barnet eller den unge og familien. Disse oplysninger kan i
nogle tilfælde gives videre til offentlige myndigheder, når myndigheden har behov for oplysningen for at kunne træffe en afgørelse.

Personlige oplysninger er fx.:

 • Familiemæssige forhold, fx. hvem af forældrene der har forældremyndigheden.
 • Økonomiske forhold, fx. at familien får særligt børnetilskud.
 • Barnets eller den unges uddannelsesforhold.
 • Forældrenes arbejds- og ansættelsesforhold, fx. at en af forældrene er arbejdsløs.
 • Forældrenes boligforhold, fx. at der er risiko for, at boligen går på tvangsauktion.

Private oplysninger er fx.:

 • Race, religion, hudfarve, fx. at forældrene er Jehovas Vidner.
 • Politiske og foreningsmæssige forhold.
 • Seksuelle forhold, fx. at moderen er homoseksuel.
 • Strafbare forhold, fx. at faderen afsoner fængselsstraf.
 • Helbredsforhold og misbrug af nydelsesmidler eller lignende, f.eks. at forældrene eller den unge er psykisk syg eller har et misbrug af alkohol.
 • At der er store sociale problemer i familien, fx. at forældrene er voldelige over for hinanden, eller at der er indgivet anmeldelse for seksuelt misbrug.

Videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder

Som ansat på et privat opholdssted for børn og unge under 18 år må du videregive både private og personlige oplysninger uden samtykke til ansatte i kommunens forvaltning.
Du må derimod kun videregive personlige oplysninger til ansatte i andre kommunale, selvejende eller private institutioner og til ansatte på folkeskoler, privat- og friskoler, i
skolefritidsordninger samt til privatpraktiserende sundhedspersoner.

Videregivelse af oplysninger til forældre, som ikke har del i forældremyndigheden

I lov om forældremyndighed og samvær fremgår det, at den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, har ret til efter anmodning at få orientering om barnets
forhold. Myndigheden eller institutionen kan nægte at give oplysninger, hvis det er til skade for barnet. Der må ikke gives fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaverens forhold.

Der er med denne regel adgang for den af forældrene, der ikke har forældremyndigheden til at få oplysninger om, hvordan barnet trives.

Der er ikke adgang til nogen form for oplysninger om den anden af forældrenes private forhold. Derimod er der en vis adgang til oplysninger om eventuelle problemer i barnets udvikling. Men det er bevidst, at loven bruger udtrykket ”orientering” og ikke ”oplysninger”. En orientering er mindre detaljeret end oplysninger.

Videregivelse til andre

De personlige og private oplysninger må ikke videregives til andre end ovennævnte. Du må derfor ikke fortælle om fortrolige oplysninger til venner og bekendte eller til barnets
bedsteforældre eller andre, der ikke har del i forældremyndigheden.

Brud på tavshedspligten

Hvis du uberettiget videregiver en tavshedsbelagt oplysning, kan din arbejdsgiver sanktionere denne tjenesteforseelse med en ansæt telsesretlig sanktion (advarsel, afskedigelse eller bortvisning afhængig af forseelsens grovhed). Herudover kan uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger straffes med bøde eller fængsel.

Brud på tavshedspligten kan ske såvel ved en aktiv som ved en passiv handling. En aktiv handling kan eksempelvis være, at du fortæller en bekendt om tavshedspligtbelagte
forhold. En passiv handling kan fx. være, at du har taget fortrolige oplysninger med hjem og opbevarer dem på uforsvarlig vis, således at uvedkommende får kendskab
til oplysningerne.

Tavshedspligt efter ansættelsesforholdets ophør

Din tavshedspligt består også efter ansættelsesforholdets ophør.