Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Barsel og adoption

Hvis du bliver gravid eller står overfor at skulle være far, har du en lang række rettigheder. Rettighederne følger af lovgivningen

I visse tilfælde vil du have rettigheder, der ligger ud over lovgivningen, og vilkår, der er bedre en foreskrevet i lovgivning. Det vil fremgå af dit ansættelsesbevis, eller hvis den arbejdsplads, du er ansat på, har indgået overenskomst med Socialpædagogerne. De særlige regler, der er indeholdt i overenskomsterne er nærmere beskrevet nedenfor i afsnittet ”Overenskomsternes barselsbestemmelser”.

Orlov

I forbindelse med barsel skelnes der mellem:

 • Ret til fravær under graviditet
 • Ret til fravær de første 14 uger efter fødslen, samt
 • Forældreorlov

Ret til fravær under graviditet. Som vordende mor giver loven dig ret til fravær fra arbejdet 4 uger, før forventet fødsel. Du har pligt til at give din arbejdsgiver meddelelse om, hvornår du har tænkt dig at påbegynde orloven. Meddelelsen til arbejdsgiveren skal gives senest 3 måneder før det forventede fødselstidspunkt.
Du har dog ret til fravær inden 4 uger før forventet fødsel, hvis

 • graviditeten har et sygeligt forløb og lægen skønner, at fortsat arbejde kan skade dit helbred eller fostret
 • arbejdet har en sådan karakter, at det kan medføre fare for fostret.

Du skal bemærke, at fravær inden 4 uger før forventet fødsel lønmæssigt skal sidestilles med sygdom. Det betyder, at du har ret til din sædvanlige løn, hvis du normalt ville modtage sædvanlig løn under sygdom. Dette gælder også selv om du ikke modtager sædvanlig løn under barsel.

Hvis du er ansat på en arbejdsplads, der har indgået overenskomst eller omfattet af en af de overenskomster, som Socialpædagogerne er part i, vil du normalt have mulighed for at gå fra 8 uger, før forventet fødsel i stedet for de 4 uger, der fastlagt i loven.

Ret til fravær de første 14 uger efter fødslen

Som nybagt mor har du ret til barselsorlov i 14 uger efter fødslen. Du skal senest 8 uger efter fødslen give din arbejdsgiver meddelelse om, hvornår du agter, at genoptage arbejde. Hvis du er nybagt far, har du ret til 2 sammenhængende ugers fravær i umiddelbar tilknytning til fødslen eller modtagelsen af barnet i hjemmet. De 2 sammenhængende ugers fravær kan også lægges på et andet tidspunkt indenfor 14-ugersperioden, men det forudsætter dog, at du aftaler det med din arbejdsgiver. Du skal give din arbejdsgiver besked om, hvornår du forventer at afholde de 2 sammenhængende uger senest 4 uger før den forventede afholdelse.

Som nybagt far, har du endvidere mulighed for at benytte en del af forældreorloven i de første 14 uger efter fødslen.

Forældreorlov

Begge forældre har ret til 32 ugers forældreorlov. I skal dog være opmærksom på, at der kun vil kunne udbetales dagpenge svarene til i alt 32 uger. Det betyder, at I – såfremt I vælger at udnytte alle 64 uger – vil der kun være økonomisk dækning i halvdelen af perioden. Det er dog muligt, at fordele dagpengene over en
periode på op til 46 uger. Det ugentlige udbetalte beløb vil dog i givet fald blive nedsat, så det samlede udbetalte beløb svarer til de dagpenge i ville have ret til for 32 uger. Faderen kan vælge at benytte noget af forældreorloven i perioden umiddelbart efter fødslen.

Økonomi ved fravær på grund af barsel

Dine indtægtsforhold under fravær fra arbejdet vil afhænge af om din arbejdsplads har indgået overenskomst. Hvis der ikke er indgået overenskomst vil det være din ansættelseskontrakt, der er bestemmende for vilkårene.

Hvis du har konkrete spørgsmål vedrørende dagpenge i forbindelse med barsel, skal du være opmærksom på, at du skal rette henvendelse til den kommune, hvor du bor.

Barselsfonde

Selv om der i din ansættelseskontrakt står, at du alene er omfattet af dagpengelovens bestemmelser i forbindelse med fra fravær pga. barsel, bør du rejse krav om som minimum at få løn efter de regler, der er fastsat i loven om barselsfonde. Loven betyder, at alle private arbejdsgivere skal indbetale et beløb til en barselsfond. Til gengæld vil arbejdsgiveren få refunderet forskellen mellem dagpengebeløbet (maks. beløbet udgør aktuelt 113 kr. pr. time) og den udbetalte løn under barselsfravær, dog maksimalt op til 170 kr. pr. time. Beløbene reguleres en gang årligt og vil kunne findes på www.barsel.dk.

Barselsfonden refunderer lønudgifter i en periode på i alt 26 uger:

 • 4 uger før forventet fødsel til moderen
 • 2 uger umiddelbart efter fødslen til moderen
 • 2 uger til faderen efter fødslen
 • 18 uger efter fødslen, som kan deles mellem faderen og moderen.

En forudsætning for, at din arbejdsgiver kan få udbetalt penge fra barselsfonden, er at du er berettiget til dagpenge. Det vil du være, hvis

 • du har været tilknyttet arbejdsmarkeds uafbrudt de sidste 13 måneder før fraværsperiodens begyndelse og har haft mindst 120 timers arbejde i perioden, eller
 • du er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, eller
 • du har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varsel inden for den sidste måned.

Overenskomst og barsel

Du vil normalt være væsentligt bedre stillet, hvis der er indgået overenskomst. Den overenskomst, Socialpædagogerne har indgået med Dansk
Erhverv for ansatte på private opholdsteder, botilbud m.v. indebærer, under forudsætning af at du har 9 måneders anciennitet og at din arbejdsgiver modtager
dagpengerefusion, bl.a:

 • At moderen har mulighed for at gå fra 8 uger før forventet fødsel,
 • At moderen oppebærer sædvanlig løn i de 8 uger, før den forventede fødsels, samt i en periode på 14 uger efter fødslen.
 • At du kan oppebære sædvanlig løn i en periode på op til 13 uger af forældreorloven. Disse 13 uger kan deles mellem faderen og moderen.
 • At faderen har ret til 4 uger frihed med sædvanlig løn i forbindelse med fødslen eller modtagelsen af barnet i hjemmet.

Virksomheder der følger overenskomsten mellem Dansk Erhverv og Socialpædagogerne yder i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov sædvanlig løn under fraværet i indtil 13 uger.

 • Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til løn i 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forældre ikke, bortfalder retten til betaling (lønnen).
 • De resterende 3 uger af forældreorloven kan enten ydes til moren eller faren. Der ydes sædvanlig løn i disse 3 uger.
 • Faren og moren har også mulighed for at afholde orloven samtidig.

I de perioder, hvor du oppebærer sædvanlig løn indbetales tillige pensionsbidrag. Ved sædvanlig løn forstås alle fast påregnelige løndele, altså løn inklusiv eventuelle tillæg for arbejde på særlige tidspunkter.

Den del af forældreorloven, der ligger ud over 10 uger, og hvor man ikke oppebærer løn vil normalt give et hul i pensionsindbetalingerne. I de overenskomster
Socialpædagogerne har indgået er det aftalt, at der skal ske ekstraordinære indbetalinger til pensionskassen i forbindelse med fravær i forbindelse med barsel og adoption. I de overenskomster, hvor det er aftalt, at det er den kommunale aftale om fravær af familiemæssige årsager, der gælder, sker det ved, at der indbetales fuld pension i en periode på 10 uger af den ulønnede del af forældreorloven.

I den overenskomst, Socialpædagogerne har indgået med Dansk Erhverv, sker det ved, at der indbetales et forhøjet pensionsbidrag for moderen i de 14 uger, der ligger umiddelbart efter fødslen.

Adoption

Reglerne i forbindelse med adoption svarer reelt til reglerne i forbindelse med fraværet i forbindelse med barsel. Der er dog 2 undtagelser:

 • Retten til fravær forud for modtagelsen barnet vil uanset om der er indgået overenskomst eller ej kunne være op til 8 uger, hvis det land man modtager barnet fra kræver det og det dokumenteres.
 • Retten til fravær forud for modtagelsen samt i 14-ugersperioden efter modtagelsen er ikke forbeholdt moderen, men kan deles mellem adoptivforældrene eller alternativt afholdes af faderen.