Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Arbejdstid

Din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid skal fremgå af dit ansættelsesbevis. Hvis du er fuldtidsansat, vil den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid normalt være 37 timer, men der vil ikke være noget til hinder for, at du i nogle perioder arbejder mere end 37 timer pr. uge og i andre perioder tilsvarende mindre

Der er dog den begrænsning, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid over en periode på 3 måneder aldrig må overstige 48 timer. Begrænsningen er fastsat ved
lov og gælder uanset, om der er indgået overenskomst eller ej.

Arbejdstidens tilrettelæggelse

Din arbejdsgiver har retten til at lede og fordele arbejdet, og har dermed i princippet ret til at bestemme, hvornår du skal på arbejde. I bla. Arbejdsmiljøloven og Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn findes der dog regler, der tager sigte på at beskytte dig som ansat, og som sætter visse grænser for arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet. Disse regler er nærmere beskrevet i afsnittet om Hvileperiode og fridøgn.

Såfremt der er indgået overenskomst mellem Socialpædagogerne og din arbejdsplads vil der tillige være andre regler, der skal overholdes ved tilrettelæggelsen
af din arbejdstid. Overenskomsterne sikrer bla., at I som medarbejdere skal sikres indflydelse på, hvorledes arbejdstiden tilrettelægges, og den enkelte medarbejder skal som udgangspunkt kende sin arbejdsplan 4 uger i forvejen. Der vil dog i 4-ugersperioden kunne pålægges den ansatte overarbejde og der vil
kunne ske omlægninger af den oprindeligt planlagte tjeneste, men det skal være undtagelsen frem for reglen.

Deltidsansættelse

Hvis du er ansat på deltid, må du ikke forskelsbehandles i forhold til dine fuldtidsansatte kollegaer medmindre, forskelsbehandlingen kan tilskrives objektive forhold. Reglerne er fastsat i lovgivningen og er tillige indeholdt i de overenskomster Socialpædagogerne indgår.

Specielt på et punkt har disse regler stor indflydelse nemlig i forhold til indbetalingerne til din pensionsordning. Hvis du eksempelvis er ansat med 20 timer pr. uge i gennemsnit og rent faktisk pålægges at arbejde 25 timer i gennemsnit, har du krav på at der indbetales pensionsbidrag af 5 timer, som du arbejder ekstra.

Arbejdsgiveren skal tillige efterkomme ønsker om at komme på fuld tid, dog kun hvis det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen. På samme måde skal et ønske fra en fuldtidsansat om at komme på deltid imødekommes, hvis det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen.

Honorering for arbejde på særlige tidspunkter

På både det socialpædagogiske område og indenfor andre fag ydes der normalt en særlig betaling, hvis man som ansat arbejder i aften- og nattevagter, om lørdagen eller på søn- og helligdage. En del af ”betalingen” ydes ofte i form af frihed. Eksempelvis ved, at der optjenes 1/2 times afspadsering for hver time der præsteres på søndage eller søgnehelligdage.

Mange ansatte på private opholdssteder og private botilbud har et ansættelsesbrev, hvoraf det fremgår, at den aftalte månedsløn dækker alle ulemper, der er forbundet med arbejdet. Der gives således ikke en særlig honorering for arbejGem og udgivde på særlige tidspunkter. Hvis du har et sådant ansættelsesbevis og aflønnes på denne måde bør du sikre dig, at den samlede løn er så stor, at den også med rimelighed kan siges at dække honorering for arbejde på særlige tidspunkter.

Du kan benytte Socialpædagogernes lønberegner, som findes på www.sl.dk under “Få svar” ”løn”, og anvende de tillægsstørrelser, der er nævnt i afsnittet
om faste tillæg for arbejde på særlige tidspunkter.

Den samlede løn behøver således ikke at være uretfærdig, hvis du aflønnes på denne måde, men den bliver lidt sværere at gennemskue.

Faste tillæg for arbejde på særlige tidspunkter

De fleste af de overenskomster Socialpædagogerne indgår med private arbejdsgivere indeholder et fast ulempetillæg, der dækker arbejdet på særlige tidspunkter og andre ulemper forbundet med tjenesten. De tillæg vi anvender, er fastsat med udgangspunkt i, hvad der normalt gives i ulempeydelser til personale, der arbejder i skiftende vagter, i kommuner og regioner.

Aktuelt (november 2016) anvendes sædvanligvis to forskellige tillæg, der giver henholdsvis ca. 1.600 kr. om måneden og ca. 2.900 kr. om måneden for fuldtidsansatte.

  • 1.600 kr. om måneden anvendes til ansatte, der optjener afspadsering for arbejde på søn- og helligdage
  • 2.900 kr. om måneden anvendes til ansatte, der ikke optjener afspadsering for arbejde på søn- og helligdage.

De faste tillæg yder – om ikke millimeterretfærdighed – så en rimelig og gennemskuelig dækning og er lette at administrere for små arbejdsgivere med begrænsede ressourcer til administration.

Tillægget på de ca. 1.600 kr. er indeholdt i forbundets overenskomst med Dansk Erhverv Arbejdsgiver (de aktuelle satser vil kunne findes i overenskomsten).

Det skal bemærkes, at særlige forhold kan gøre sig gældende for medarbejdere, der har særligt mange aften eller weekendvagter. I sådanne tilfælde bør
der på baggrund af en konkret vurdering aftales højere tillæg end nævnt ovenfor.

Hvileperiode og fridøgn

Hvis du arbejder på en arbejdsplads, der ikke har indgået overenskomst med Socialpædagogerne gælder nogle restriktive regler om tilrettelæggelsen af arbejdstiden, som er fastsat i lovgivningen. Såfremt der indgås overenskomst mellem Socialpædagogerne og din arbejdsplads, vil det være muligt at aftale lidt lempeligere regler, der i højere grad er tilpasset de normale arbejdsgange på opholdsstedet eller botilbuddet.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn fastsætter, at du skal have en sammenhængende frihedsperiode på 11 timer indenfor en periode på 24 timer (11-timersreglen), og du skal have et fridøgn indenfor en periode på 7 døgn og skal gives i sammenhæng med en hvileperiode.

I forhold til den daglige hvileperiode skal du være opmærksom på, at rådighedsvagt på arbejdspladsen (sovende nattevagt) efter bekendtgørelsen ikke betragtes som hviletid. Indenfor bl.a. døgninstitutionsområdet ”kan den daglige hvileperiode nedsættes til 8 timer, når der gennemføres mødevirksomhed, kulturelle arrangementer og lignende i forbindelse med arbejde, som normalt udføres i dagtimerne, men hvor navnlig kontakten til andre persongrupper gør det hensigtsmæssigt, at dette arbejde lægges i aftentimerne. Nedsættelsen af hvileperioden kan i sådanne tilfælde højst ske 20 gange i et kalenderår.”

Hviletiden vil også kunne nedsættes til 8 timer, hvis der arbejdes i ”holddrift” i forbindelse med skift fra ”aftenholdet” til ”dagholdet” eller omvendt. Bestemmelsen tager sigte på arbejdspladser, hvor der arbejdes i eksempelvis fast aftentjeneste i en periode på eksempelvis en uge og herefter skiftes til en længere periode med dagvagt.

Fridøgnet kan i visse særlige situationer udskydes, så der går op til 12 døgn mellem hvert fridøgn. Med mindre, der er indgået en aftale mellem arbejdsgiveren og Socialpædagogerne om fravigelse af reglerne, skal de overholdes i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdet.

Fravigelse ved aftale

Bekendtgørelsen gør det muligt at aftale, at hvileperioden i begrænset omfang kan udskydes eller nedsættes til 8 timer, eksempelvis 1 gang om ugen. Det kan også aftales, at rådighedsvagt på institutionen betragtes som hviletid, samt at fridøgnet kan udskydes.

Den type aftale kan ikke indgås mellem ledelsen og personalet på den enkelte institution, men kan kun indgås mellem arbejdsgiveren eller en arbejdsgiverorganisation og den lønmodtagerorganisation, der har overenskomst med virksomheden.

Socialpædagogerne indgår som hovedregel den type aftaler i forbindelse med indgåelse af overenskomster på døgnområdet. Der er også indgået en sådan aftale i tilknytning til den tiltrædelsesoverenskomst, der indgået med Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Den har virkning, når den tiltrædes på den enkelte arbejdsplads.