Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Arbejdsskade

Ansatte på opholdssteder er omfattet af Arbejdsskadesikringsloven. Det betyder, at det arbejde og de aktiviteter, du er beskæftiget med i forbindelse med dit arbejde, vil være omfattet af loven, hvis der sker skader

Hvis du har været udsat for en arbejdsskade, er der hjælp at hente hos Socialpædagogerne, hvor vi har et Arbejdsskadeteam. Der er ansat fire arbejdsskadekonsulenter og en sekretær, som kan hjælpe dig gennem sagsforløbet. Du skal have været medlem på det tidspunkt skaden sker. Du kan læse mere på www.sl.dk under arbejdsskader, hvor pjecen ”Er du kommet til skade på jobbet?” også findes.

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme

Arbejdsskadesikringsloven opererer med to forskellige typer arbejdsskader:
Ulykker og erhvervssygdomme.

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som er opstået som følge af en hændelse eller en pludselig påvirkning på arbejdet. Hændelsen eller påvirkningen skal være sket pludseligt eller inden for 5 dage.
Det er dog ikke alle skader, der opstår på arbejdet, som er en ulykke i lovens forstand. Det er et krav, at der skal være årsagssammenhæng mellem hændelsen og de fysiske/psykiske følger af hændelsen (personskaden).

En erhvervssygdom er en sygdom, som er opstået som følge af længerevarende påvirkninger. Først og fremmest er det sygdomme, hvor der i den medicinske forskning er sammenhæng mellem bestemte påvirkninger i arbejdet og sygdommen. Det gælder bl.a. posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) som følge af ekstreme traumatiske påvirkninger. PTSD står på den særlige liste over erhvervssygdomme. Som udgangspunkt skal en sygdom være på listen for at kunne
anerkendes.

Andre sygdomme som ikke er på fortegnelsen kan i helt særlige tilfælde anerkendes som arbejdsskader. Eks: En ansat på et opholdssted har gennem en årrække været beskæftiget med unge med store psykiske vanskeligheder og misbrug. Hverdagen har været præget af dels voldsomme psykiske belastninger med trusler og
dels med fysiske angreb med inventar, skub, m.m. Den ansatte udviklede PTSD med angst, depression, hukommelsesproblemer, og sygdommen blev anerkendt som en arbejdsskade.

Anmeldelse

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde de ulykker, som sker på grund af arbejdet. Hvis det er erhvervssygdomme, er det din læge, som har pligt til at anmelde.

Anmeldelsen sker via EASY-systemet eller på særlige skemaer, som din arbejdsgiver eller din læge udfylder. Du kan også selv anmelde en skade, og det kan f.eks. være tilfældet, hvis din arbejdsgiver eller læge ikke mener, at du har været udsat for en skade. Der er ikke noget formkrav, så du kan anmelde ved at skrive et brev eller mail til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Tidsfristen er vigtig at overholde. En arbejdsskade skal anmeldes inden for 9 dage efter, at hændelsen er sket. En arbejdsskade er dog rettidigt anmeldt indtil 1 år efter skadedatoen. En erhvervssygdom skal anmeldes inden et år efter at din læge har konstateret sammenhængen mellem dit arbejde og din sygdom.

Ydelserne

Du kan få erstatning for en række udgifter, som her nævnes ganske kort:

  • Erstatning for behandlingsudgifter til fx. fysiurgiske behandlinger, kiropraktor, psykolog, medicinudgifter, tandbehandling, genoptræning, protese, briller og hjælpemidler
  • Godtgørelse for varigt mén, hvilket dækker de varige gener og ulemper, som skaden har medført i din hverdag. Menet skal være 5% eller mere.
  • Erstatning for tab af erhvervsevne, som er en erstatning for forringelse af dine fremtidige muligheder for at tjene penge. Forskellen på din indtægt før og efter skaden skal være mindst 15 %.
  • Erstatning til de efterladte i tilfælde af, at arbejdsskaden har medført døden.

Alle afgørelser træffes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. AES kan træffe afgørelse om, hvorvidt skaden afvises eller kan anerkendes som arbejdsskade, og om der er grundlag for at udbetale erstatning. AES afgørelser skal ankes til Ankestyrelsen senest fire uger efter, at afgørelsen er truffet.