Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kontrakt og ansættelse som plejefamilie

Få hjælp og rådgivning omkring din ansættelse som plejefamilie

Som familieplejemedlem hos Socialpædagogerne får du en stærk partner i ryggen, hvis du får brug for hjælp og rådgivning omkring din ansættelse.

Du får bistand af faglige konsulenter i din lokale kreds. Her kan du se, hvad du er berettiget til.

Spørg hvis du er i tvivl
Hvis du har andre ansættelsesmæssige spørgsmål end dem, der er nævnt her, er du altid velkommen til at kontakte din lokale kreds

Hjælp til ansættelseskontrakten

Som forholdene er nu, er løn- og ansættelsesforhold for familieplejere fastsat i individuelle kontrakter. Det er derfor vigtigt at få forhandlet en ordentlig kontrakt, der er så fyldestgørende som muligt. Vi anbefaler, at du altid får en konsulent i kredsen til at læse kontrakten igennem, inden du skriver under.

Det er bl.a. vigtigt at tage stilling til følgende punkter i kontrakten: Vederlag, efteruddannelse, supervision, aflastning, ferie, genforhandling (hvor lang tid kan du være sikker på at bevare dine vederlag?), opsigelsesvarsel, befordring, omkostningsbestemte ydelser (hvad dækker de, og hvad skal kommunen betale som enkeltydelse?) og forsikringsforhold (hvem betaler, hvis plejebarnet forvolder en skade som forsikringen ikke dækker?).

Vi tilbyder:

Hjælp til løn

Din kreds kan hjælpe dig med at tjekke din lønseddel. Kredsen tjekker blandt andet, at du får den korrekte løn i forhold til det aftalte antal vederlag, at du får indbetalt ATP, og at du får dit ferietillæg.

Hvis det viser sig, at du ikke har fået den løn og andre ydelser, som du har krav på, kan du få kredsens hjælp til at rejse krav over for kommunen.

Find din kreds

Bistand ved opsigelse af kontrakten / tilbagetrækning af plejetilladelsen

Hvis kommunen opsiger kontrakten på plejebarnet eller tilbagetrækker din plejetilladelse, kan du stå i en svær situation – økonomisk og følelsesmæssigt.

Vi tilbyder:

 • Råd og vejledning, så du kender til dine rettigheder. Både individuelle rettigheder, der fremgår af din kontrakt (som fx opsigelsesvarsel) og generelle rettigheder  (fx i forhold til høring og inddragelse).

 • Deltager som bisidder i eventuelle møder med forvaltningen om kontraktmæssige og juridiske rettigheder.

 • Giver råd og vejledning i forhold til høringssvar og klager. (Dette gælder kun ansættelsesretlige spørgsmål – ikke selve børnesagen).

 • Fører retssager i tilfælde af brud på ansættelsesretlige forhold. Det kan fx være, hvis du ikke har fået vederlag i dit opsigelsesvarsel.

 • Giver råd og vejledning om dine rettigheder, hvis Socialtilsynet vil inddrage din godkendelse, fastsætte vilkår m.v.

 • Giver bistand til at klage over Socialtilsynets afgørelser til ankestyrelsen.
Bistand, hvis kommunen vil sætte dig ned i vederlag

Som familieplejer kan du føle dig meget alene, hvis kommunen pludselig vil sætte dig ned i vederlag.

Vi tilbyder:

 • Råd og vejledning forud for en forhandling om vederlag. Enten telefonisk eller ved et fysisk møde.
 • Koordineret indsats, hvis kommunen vil sætte mange familieplejere ned i vederlag. Herunder møder med kommunen, fremsendelse af skriftlig klage til kommunen og generel interessevaretagelse på vegne af alle familieplejere. Fx kontakter til pressen.
 • At deltage som din bisidder i møder med kommunen om nedsættelse af vederlag
Bistand ved tvister om hvad de omkostningsbestemte ydelser skal dække

Mange familieplejere oplever uenigheder med kommunen om, hvem der skal betale for særlige udgifter som fx en ny computer til plejebarnet. Er det dækket af de omkostningsbestemte ydelser, så familieplejeren skal betale? Eller er de ikke, så kommunen skal dække udgiften som en enkeltydelse?

Vi tilbyder:

 • Vejledning i at forstå den eksisterende kontrakt. Hvad er aftalt i forhold til omkostningsbestemte ydelser?

 • Vejledning i at forstå kommunens retningslinjer for omkostningsbestemte ydelser.
Bistand ved sygdom

Hvis du bliver ramt af længerevarende sygdom, er det vigtigt at kende dine rettigheder.

Vi tilbyder:

 • Vejledning om dine rettigheder i forhold til få sygedagpenge.

 • Rådgivning om muligheder for ændringer i plejekontrakten i forbindelse med sygdom. I nogle kommuner er der eksempelvis mulighed for at flytte plejekontrakten over på ægtefællen, så du kan få sygedagpenge, mens din ægtefælle overtager plejeforholdet.

 • Bistand ved møder i eksempelvis jobcentre og rehabiliteringsteam.
Bistand i forhold til ferie

Familieplejere er omfattet af ferieloven, men mange familieplejere tager deres plejebarn med på ferie, og det kan være vanskeligt at overskue, hvad der gælder i forhold til love og regler.

Vi tilbyder:

 • Vejledning, så du kender dine rettigheder i forhold til ferie. Herunder at du har ret til et årligt ferietillæg på 1 procent.

 • Bistand ved dialog med kommunen om ferie.

 • Hjælp til at klage til Ferielovkontoret og Ankestyrelsen, hvis du ikke får de feriepenge, du er berettiget til.

 • Samt evt. bistand med at stævne arbejdsgiveren, hvis vi vurderer, at der er grundlag for at føre en civil retssag.
Hjælp efter en arbejdsskade

Plejefamilier er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Hos Socialpædagogerne har vi et højt specialiseret arbejdsskadeteam bl.a. bestående af jurister, der alene tager sig af medlemmernes arbejdsskadesager. Teamet hjælper dig med anmeldelse af din arbejdsskade.

Forbundets arbejdsskadeteam kan også hjælpe dig med at få anmeldt en skade hos Erstatningsnævnet, hvis du har været udsat for vold.  Teamet varetager også sager i forhold til en eventuel ansvarsforsikring.

Læs mere her på sl.dk/arbejdsskade

Anden vejledning og bistand

Ud over ovenstående bistår kredsene også med råd og vejledning om andre ansættelsesmæssige spørgsmål.

Vi tilbyder:

 • Råd og vejledning om supervision og efteruddannelse. Hvad giver loven dig ret til?

 • Vejledning, der giver dig kendskab til regler om tavshedspligten. Hvilke oplysninger kan du give videre uden at forbryde dig mod din tavshedspligt?

 • Vejledning, så du får kendskab til, hvad lov om voksenansvar konkret betyder for dig. Fx i en situation, hvor du har været i konflikt med dit plejebarn. Skal du indberette episoden eller ej?

 • Rådgivning om regler for efterværn og klagemuligheder. Hvornår har dit plejebarn ret til efterværn?

Vi kan ikke hjælpe dig med selve børnesagen

Socialpædagogerne kan hjælpe dig med alt, hvad der har at gøre med selve din ansættelse, men vi kan ikke hjælpe dig med børnesagen. Kommunen er suverænt ansvarlig for barnet/den unge og hverken plejefamilier eller Socialpædagogerne er part i myndighedsafgørelsen.
Derfor yder vi hverken faglig eller juridisk bistand ved myndighedsafgørelser i forhold til det anbragte barn, ligesom vi heller ikke deltager i møder omkring myndighedsafgørelse i forhold til det anbragte barn.
Konkret betyder det fx, at vi ikke kan hjælpe dig, hvis du mener, dit plejebarn får for lidt støtte, at samværet med de biologiske forældre skader dit plejebarn, eller at barnet har et forkert skoletilbud.

Vi tilbyder:

At henvise dig til andre organisationer, der kan være behjælpelig omkring myndighedsafgørelser i forhold til det anbragte barn.