Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Sessioner på kongressen

På kongressens 2 dag, arbejder de delegerede i forskellige sessioner. Se beskrivelser af sessionerne.

SESSION 1: SÆT TRIO-SAMARBEJDET PÅ DAGSORDENEN HOS BESLUTNINGSTAGERNE

Socialpædagogerne ønsker, at TRIO’en bliver en integreret del af arbejdet med kvalitet i indsatsen og udvikling af arbejdsmiljøet. Det skal ske indenfor rammerne af MED-strukturen. På denne session får du viden og erfaringer leveret af en forsker og en direktør i en kommune. Du får ligeledes deres refleksioner over, hvordan vi som organisation får talt vigtigheden af TRIO-samarbejdet ind i det politiske niveau. På sessionen bliver der en dialog om, hvordan vi får synliggjort overfor politikerne, at TRIO’en er en løsningsorienteret og helhedsorienteret måde for en fagforening at arbejde med arbejdsmiljø og faglighed på, samt sammenhængen mellem TRIO’ens indsats og udvikling af perspektivet med borgeren i centrum.

Oplægsholdere: Hans Jørgen Limborg, Team Arbejdsliv og Anette Ørbæk Andersen, direktør i Rudkøbing-Skjern kommune.

Læs artiklen: "Sådan får du TRIOEN til at spille"


SESSION 2: 
NYE JOBARENAER FOR SOCIALPÆDAGOGER: DEMENSOMRÅDET

Demensområdet i Danmark er inde i en større udvikling, og det giver nogle muligheder for at få den socialpædagogiske faglighed endnu mere i spil på området. Overordnet set er vi på vej væk fra at beskue demensområdet som primært et sundhedsfagligt område. Der er i disse år en stigende anerkendelse af, at andre tilgange, herunder den socialpædagogiske, kan bidrage positivt med at løse de udfordringer, som udbredelsen af demenssygdomme giver anledning til. Vi er ikke i tvivl om, at socialpædagogers faglighed kan supplere de sundhedsfaglige tilgange på demensområdet og på den måde kvalificere indsatsen overfor mennesker med demens i Danmark. På denne session kan du blive klogere på, hvad der kendetegner demensområdet som en ny jobarena for socialpædagoger. Inputs på sessionen vil komme både fra et praksisperspektiv og fra en ekstern oplægsholder, der er ekspert indenfor demensområdet.

Oplægsholdere: Steen Kabel, Konsulentfirmaet steenkabel og Inge Vester, Seniorcenter Egebo.

Læs artiklen "Kursændring på demensområdet 

SESSION 3: 
NYE UDFORDRINGER OG JOBMULIGHEDER PÅ PSYKIATRIOMRÅDET

UDGÅR


SESSION 4: 
NYE JOBARENAER FOR SOCIALPÆDAGOGER: FLYGTNINGEOMRÅDET

Hele flygtningeområdet, og særligt området for uledsagede flygtningebørn, er vokset betydeligt de senere år pga. tragiske konflikter i vores omverden og de deraf følgende flygtningestrømme. Socialpædagoger kan spille en rolle i forhold til at styrke indsatsen overfor disse grupper, når de kommer til Danmark som flygtninge. Den socialpædagogiske faglighed har meget at tilbyde med sit fokus på alle mennesker som ressourcefulde og sine metoder, der får disse ressourcer frem i lyset. Når vores medlemmer indleder arbejdet med de nye grupper, giver det også nogle udfordringer i forhold til fagligheden og i forhold til eksempelvis sprog, kultur og krigstraumatiserede mennesker. Hvordan forestiller vi os, at vi som socialpædagoger kan byde ind med løsningsforslag til denne vigtige udfordring? Hvilke erfaringer kan vi trække på fra andre organisationer, der har arbejdet på området og skabe samspil og helhed i indsatserne? På sessionen kan du møde socialpædagogiske praktikere fra området og repræsentanter fra andre organisationer, der også har erfaringer med området. Sammen med deltagerne vil de diskutere områdets udfordringer og skitsere mulige veje frem, samt hvordan vi alle kan være med til at udvikle på tilbuddene på flygtningeområdet.

Oplægsholdere: Mette Blauenfeldt, Dansk Flygtningehjælp og Martin Esbjerg, Ungeintegration i Hedensted kommune.

Læs artiklen "Tillid er afgørende" 


SESSION 5: 
FRIVILLIGHED OG SOCIALPÆDAGOGISK FAGLIGHED

Frivillighed og facilitering af borgernes netværk er i høj kurs blandt kommunale beslutningstagere. Mange kommuner har lavet strategier for, at tiltrække og bruge de ekstra frivillige ressourcer i den kommunale kernevelfærd. Samtidig hører vi fra medlemmer rundt om i kommunerne, at der mange steder er udfordringer med borgernes adgang til og brug af det lokale foreningsliv. Så hvor godt akkompagnerer de frivillige indsatser den socialpædagogiske opgave, og hvilke barrierer opleves der? Sessionen ønsker at tage temperaturen på frivillighed i praksis og med deltagernes bidrag tegne konjunkturerne af en socialpædagogik, hvor det frivillige element, er en integreret del af det faglige fundament.

Oplægsholdere: Trine Holm Eriksen, Botilbuddet Skansebakken og Hans Stavnsager, Center for frivilligt socialt arbejde.

Læs artiklen "Frivillighed kalder på faglighed"


SESSION 6: 
VELFÆRDSTEKNOLOGI, ARBEJDSMILJØ OG KOMPETENCEUDVIKLING

Velfærdsteknologi er spået et stort forbedringspotentiale – både for arbejdsmiljøet og fagligheden. Derfor er velfærdsteknologi et oplagt fokusområde, når faglighed og arbejdsmiljø går hånd i hånd, skal udfoldes yderligere i den næste kongresperiode. Men hvor langt er vi fra et digitalt og velfærdsteknologisk gennembrud i den socialpædagogiske praksis? Det spørgsmål ønsker denne session at stille skarpt på gennem to inspirerende minioplæg, der både inddrager et kompetenceperspektiv, et arbejdsmiljøperspektiv og et etisk perspektiv. Sessionen vil efterfølgende lægge op til fælles diskussion af, hvordan socialpædagoger i højere grad kan fremme velfærdsteknologien til gavn for den faglige udvikling og arbejdsmiljøet.

Oplægsholdere: Helle Riis, Autismecenter Storstrøm og Anna Voss, Teknologi i Praksis.

Læs artiklen "Pædagogik og velfærdsteknologi" 


SESSION 7: 
NYE JOBARENAER OG OVERENSKOMSTPERSPEKTIVET FREM MOD OK2018

I arbejdet med nye jobarenaer og aktiviteter, der leder til ansættelse af flere socialpædagoger i kommunerne skal vi også indtænke overenskomstperspektivet. Fagligheden og fortællingen om faget er afgørende for ansættelsen af socialpædagoger i nye job. Overenskomsten skal følge med, støtte op om udviklingen og styrke rammerne for den socialpædagogiske indsats. Centerleder Lise Manfeld Lester, Hedebocentret, vil fortælle om erfaringerne fra Herning Kommune, hvor man med etableringen af centret som socialpædagogisk ressourcecenter har integreret en bred vifte af nye socialpædagogiske tilbud til børn, unge og deres familier. En vifte af tilbud der sædvanligvis er adskilt både i kommunerne og i overenskomstsammenhæng. Vi har også inviteret Hans Halvorsen, der er medlem af Aarhus Byråd. Hans Halvorsen vil med afsæt i sine erfaringer som LO-lokalformand og som byrådspolitiker perspektivere udviklingen i kommunerne og tegne et billede af de ønsker, muligheder og opgaver der ligger i forhold til en fremtidig enkel og håndterbar overenskomstdækning på det socialpædagogiske område.

Oplægsholdere: Lise Manfeld Lester, Hedebocentret og Hans Halvorsen, byrådsmedlem i Aarhus Byråd.


SESSION 8: 
ARBEJDSTID OG ARBEJDSMILJØ

Den nye arbejdstidsaftale i kommunerne er først og fremmest en honoreringsaftale. I indledningen til arbejdstidsaftalen skriver KL og Socialpædagogerne blandt andet at tilrettelæggelsen af arbejdet bør ses i en større sammenhæng, da det også har betydning for kvaliteten af kerneopgaven og arbejdsmiljøet. HK og RUC har i fælleskab gennemført et forskningsprojekt og udviklet dialogværktøjet Arbejdsglæde og produktivitet, som de vil fortælle om på denne session. Forskningsprojektet peger på en række forslag der med fordel kan inddrages i det lokale samarbejde og på de socialpædagogiske arbejdspladser. Sessionen sætter spot på forskningsprojektets resultater, der bl.a. viser hvordan man ved hjælp af et dialogværktøj om forskellen på tidsmiljøer på forskellige arbejdspladser, kan arbejde hen mod bedre psykisk arbejdsmiljø og højere produktivitet.

Oplægsholdere: Henrik Lambrecht Lund, lektor på RUC og Mads Samsing, Næstformand i HK Kommunal

Læs artiklen "Find rytmen i dit arbejdsliv"

SESSION 9: 
VI SKAL VÆRE KENDTE FOR AT VIDE, HVAD DER VIRKER

Den socialpædagogiske faglighed skal være synlig og anerkendt for sine resultater. Det er en del af Socialpædagogernes vision. Men hvornår ved vi, at en indsats virker, og hvordan får vi resultaterne spredt? Det store fokus på evidensbaserede metoder vidner om, at kommunerne i høj grad efterspørger resultatsikkerhed i det sociale arbejde. Dog har det vist sig, at ikke alle evidensbaserede koncepter er lige virksomme, når de er udviklet langt fra praksis. Derfor er kommuner, styrelser og forskningsinstitutioner begyndt at se nærmere på, hvordan viden udviklet tæt på målgruppen og fagprofessionelle i højere grad kan skabe grundlag for virksomme metoder og vidensbasering af indsatsen. Formålet med denne session er ikke at genoplive evidensdebatten. Derimod ønskes en belysning af, hvad tendensen mod mere praksisnære vidensformer, dækker over. Derudover vil der på sessionen indsamles ideer til, hvordan Socialpædagogerne indtager en tydelig rolle som spredningsagent af viden og resultater.

Oplægsholdere: Trine Petersen, Danske regioner, Britt Bergstedt, Socialstyrelsen, afdelingen for analyse og Carsten Pedersen, Socialstyrelsen, afdelingen for analyse.

Læs artiklen "Vi skal være kendte for det der virker" 


SESSION 10: 
SYNLIGHED OG ANERKENDELSE AF FAGLIGHEDEN PÅ VOKSENHANDICAPOMRÅDET

Hvilke særlige kompetencer og faglig indsigter har socialpædagoger på voksenhandicapområdet, og hvordan holder vi som organisation fokus på, at medarbejderes og lederes faglighed og specialviden bliver mere synlig for omverdenen? Med en kreativ idéudviklingsproces, ønsker vi med denne session at være offensive og sætte nye og anderledes ord og fortællinger (deltagernes egne ord og fortællinger) på voksenhandicapområdet. Udgangspunktet for sessionen er, at den socialpædagogiske faglighed på voksenhandicapområdet skal være synlig og at området også i fremtiden skal kunne tiltrække veluddannede socialpædagoger. Vi vil sikre synligheden omkring og anerkendelsen af den faglighed, som området dækker over. Sessionen er baseret på høj grad af deltagerinvolvering.

Oplægsholder: Lars AP, Redhair.

Læs artiklen "Kreativ udviklingsproces" 


SESSION 11: 
EN FAGLIG DISKUSSION AF UDVIKLINGEN PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET

Flere og flere kommuner omlægger indsatsen på børne- og ungeområdet med inspiration fra bl.a. Herningmodellen. De kommunale idealer er et normaliserings- og hverdagsperspektiv, helhedsorientering og reduktion i anbringelsesudgifterne. Socialpædagogerne har i over et år arbejdet intensivt med at følge og påvirke denne udvikling. Fokus er bl.a. på socialpædagogiske kompetencer, tværfaglighed og faglige tilgange, som det nye paradigme fordrer. Socialpædagogernes udgivelser Sammen om den rette indsats og Tidlige og helhedsorienterede indsatser for udsatte børn og unge er produceret i den forbindelse. På denne session er der mulighed for at blive klogere på det igangværende politiske arbejde og deltage i diskussionen om, hvilke udfordringer og muligheder, udviklingen skaber for de forebyggende indsatser, døgninstitutionerne og andre tiltag på området. Ud fra fire perspektiver ønsker sessionen at skildre, hvad lederen, medarbejderen, forskeren og Socialpædagogerne lokalt ser, som de største omvæltninger i forbindelse med implementeringen af det nye paradigme i praksis.

Moderator: Kirsten Holm Petersen, HolmP Kommunikation.

Oplægsholdere: Anne Dorthe Hestbæk, SFI, Lars Øberg, Døgnbehandlingen unge i Aalborg, Knud Jørgensen, Tippen og Alice Eijgendaal, Børne- og Familiecenter Toften.

Læs artiklen "Forskning møder praksis" 

SESSION 12: POLITISK PÅVIRKNING AF KOMMUNER OG REGIONER – EN VÆRKTØJSKASSE

Socialpædagogernes kredse påvirker politiske beslutninger i kommunerne for at forbedre vilkårene for medlemmer ansat på kommunale arbejdspladser og for at sikre kvalitet og udvikling på det specialiserede socialområde. Denne session tager et grundlæggende kig på, hvilke værktøjer man lokalt kan anvende, når man forsøger at påvirke politiske beslutninger i en kommune. Formålet med sessionen er at give deltagerne et indblik i mulighederne for lokal interessevaretagelse, øget forståelse for hvordan man bedst arbejder for at opnå indflydelse og tips til hvordan man bedst gør sin organisation og sin sag synlig i en lokal kontekst. Sessionen vil bestå af et oplæg fra en ekstern konsulent med baggrund i interessevaretagelse, men også gruppearbejde og diskussioner deltagerne imellem, hvor det forventes at man byder ind med spørgsmål eller erfaringer fra sin egen verden. Sessionen er for deltagere, der ønsker en generel indføring i de værktøjer, man som tillidsrepræsentant eller kreds kan anvende i forbindelse med sin lokale interessevaretagelse.

Oplægsholder: Christian Lildholdt Jensen, Geelmuyden Kiese

Læs artiklen "Kend din besøgelsestid"