Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø og faglighed er hinandens forudsætninger. Den socialpædagogiske praksis og udvikling af fagligheden er uadskillelig fra arbejdsmiljøindsatsen. Arbejdsmiljøindsatsen skal være en del af den overordnede strategiske indsats og en del af den daglige løsning af kerneopgaven.

Et godt arbejdsmiljø er forudsætningen for, at fagligheden kan udfolde sig til gavn for men-nesker med behov for hjælp og støtte. Et godt arbejdsmiljø øger trivslen for medarbejdere, ledere og gruppen af borgere som modtager socialpædagogisk støtte. Et godt arbejdsmiljø giver mulighed for øget faglig udvikling, for høj kvalitet i løsningen af kerneopgaven, fore-bygger konflikter, giver arbejdsglæde og et lavere sygefravær. Et godt arbejdsmiljø bidrager til, at færre medlemmer ufrivilligt må forlade arbejdsmarkedet.

Arbejdsmiljøet er et fælles anliggende for ledelse, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsre-præsentanter og medarbejdere. Men ledelsen har altid det overordnede ansvar for, at ar-bejdsmiljøet er i orden.

Afsættet for et godt arbejdsmiljø er:

  • Tillidsfuldt og respektfuldt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne

  • Stærkt socialpædagogisk fagligt fundament, som har udgangspunkt i kerneopgaven.

Derfor arbejder Socialpædagogerne for:

  • Gode organisatoriske rammer og vilkår for at udføre arbejdet på socialpædagogiske arbejdspladser via bl.a. overenskomster, lovgivning og politiske aftaler

  • At styrke samarbejdet mellem arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledelsen – TRIO’en

  • At styrke handlekraften og arbejdsmiljøkompetencerne for tillidsvalgte

  • Øget kompetenceudvikling i form af bl.a. efter/videreuddannelse og adgang til fælles læringsmiljøer

  • Nedbringelse af psykiske og fysiske belastninger på socialpædagogiske arbejdspladser


Socialpædagogernes arbejdsmiljøstrategi