Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Anbragte børn og unge

Socialpædagogerne arbejder for, at udsatte børn og unge skal have den rette anbringelsesform første gang og for at sikre alle et ordentligt efterværn. Desuden skal der sikres samspil mellem den socialpædagogiske faglighed fra døgntilbuddene og de stadigt flere familieplejere.

Anbragte børn og unge er en mangfoldig gruppe, som har meget forskellige behov for støtte. Statistisk tegner der sig dog et billede af, at anbragte børn og unge er mere udsatte end den øvrige børne- og ungebefolkning. De er i større risiko for at halte bagud i skolen, begå kriminalitet, have helbredsproblemer og senere i livet stå uden arbejde og bolig. Samtidig ser vi en stor overrepræsentation af børn og unge, som har en psykiatrisk diagnose – på ti år er der sket en stigning på 75 procent.


Anbringelsesmønstret har også forandret sig. Færre børn og unge anbringes, og langt flere anbringes i plejefamilier frem for i døgntilbud. Denne forandring er styrket af kommunale omstillinger inspireret af Borås i Sverige, hvor der netop er fokus på at benytte plejefamilieanbringelse frem for anbringelse på døgninstitution. Det betyder bl.a., at flere børn, som før blev anbragt på et døgntilbud, i dag bliver anbragt i plejefamilier. Det stiller større krav til, hvad en plejefamilie skal kunne, og det stiller krav til kommunerne om at kunne rekruttere kvalificerede familieplejere. Samtidig sætter udviklingen den specialiserede viden fra døgntilbud under pres, da viden forsvinder i takt med at døgntilbud lukker.

Socialpædagogerne arbejder for:

 • Det rette anbringelsestilbud første gang
  Hvis vi skal forebygge sammenbrud og styrke trivslen hos barnet, skal de rette fagkompetencer være til stede for at matche det anbragte barns og familiens behov i anbringelsestilbuddet. For nogle er det en plejefamilie og for andre et døgntilbud.

 • Døgntilbud skal være vidensressource
  Døgntilbuddene er og skal udvikle sig mere henimod at være ressource- og videnstilbud, hvor den faglighed og ekspertise, som er på døgntilbuddene, bliver sat spil i forhold til at finde løsninger for udsatte familier – også uden for døgntilbuddets matrikel.

 • Samarbejdet mellem døgntilbud og plejefamilier skal styrkes
  De fremtidige indsatser skal koble faglighed og ekspertise fra døgninstitutionerne med de mere familieære anbringelsesrammer på familieplejeområdet.

 • Der skal være fokus på rekruttering og fastholdelse af familieplejere
  Familieplejeområdet skal overenskomstdækkes, og der skal sikres, at familieplejerne har de rette kvalifikationer, adgang til supervision og efteruddannelse og støtte til barnet.

 • Alle tidligere anbragte har ret til efterværn
  Tidligere anbragte unge er overrepræsenteret i hjemløsestatistikkerne. Vi skal sikre, at alle unge får bedst mulige forudsætninger for at træde ind i voksenlivet.

 • Læring og omsorg går hånd i hånd
  Anbragte børn og unge oplever ofte mange skift og flere anbragte børn og unge har dårlige skoleerfaringer og ofte skolepauser bag sig. De skal sikres en kontinuitet og kvalificeret støtte i deres skolegang. Det kræver, at der tænkes helhedsorienteret omkring barnet på tværs af siloer.