Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Socialpædagogerne i fremtiden

Vision, pejlemærker og hovedfokus i kongresperioden 2016-2018.

Synlig og proaktiv - i dialog med beslutningstagerne og ud på arbejdspladserne

I forlængelse af forbundets arbejde med Socialpædagogerne i fremtiden, vedtog kongressen i november 2016 beslutningsdokumentet
"Synlig og proaktiv - i dialog med beslutningstagerne og ud på arbejdspladserne" (pdf).

Beslutningsdokumentet sætter rammerne for arbejdet med Socialpædagogerne i fremtiden i kongresperioden 2016-18.

Hovedfokus 2016-2018
Hovedfokus i kongresperioden 2016-2018 ligger på at skabe synlighed om og anerkendelse af den socialpædagogiske faglighed og dens bidrag til at understøtte og udvikle mennesker, der i kortere eller længere tid har brug for det. En synlighed og anerkendelse der kun kommer, hvis vi som forbund er offensive og i tæt dialog med beslutningstagerne og arbejdspladserne. Derfor er nøgleordene for kongresperioden synlighed og proaktivitet.

Mål:

  • Øget kendskab til vores faglighed
  • Nye jobarenaer for socialpædagoger
  • Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd på arbejdspladserne

Pejlemærker for fremtiden

1. Et menneskeligt netværk

Vi har alle brug for mennesker, der holder af os, og som vi betyder noget for i hverdagen. Alle skal have mulighed for at skabe sig et nært menneskeligt netværk. Det er vores opgave at tilbyde socialpædagogisk støtte, så der er de rette rammer og vilkår til at opbygge menneskelige relationer.

2. Hjemmet i centrum

Alle har ret til et hjem, der er deres. Et hjem, hvor de kan lide at være og som de selv har indrettet. Hjemmet må ikke bære præg af at være en institution og der må ikke være arbejdspladser i hjemmet.

3. Støtte med ud i livet

Plads til alle – plads til forskelligheder. Alle skal have mulighed for at udvikle deres kompetencer og bidrage til samfundet. Der er så vidt muligt ingen isolerede foran­staltninger. Der gives fleksibel so­cialpædagogisk støtte med på arbejds­markedet, i uddannelsessystemet og på boligområdet.

4. Trygge, selvvalgte livsforløb

Vi skal alle have et trygt og sammen­hængende liv. Indsatsen skal tilrettelæg­ges, så den giver kontinuerlige forløb. Den socialpædagogiske støtte og tilbud­dene skal tilpasses borgerens behov og valg. Mennesker, der er udsatte og men­nesker med handi­cap skal have mulighed for selv at træffe beslutninger i deres eget liv.

5. Tidlig hjælp og støtte

Indsatsen skal tilrettelægges, så der tages hånd om de sociale problemer, når de opstår. En stærkt funderet socialpædagogisk indsats skal stå for, og være en vigtig del af en forebyggende aktivistisk socialpolitik. Alle borgere skal være med til at spotte sociale problemer, og på den måde være en del af den tidlige indsats.

6. Nationale mål og høj kvalitet

Der skal opstilles nationale mål for in­klusion, så der arbejdes efter samme målsætninger, uanset hvor i landet man bor. For at sikre kvalitet i indsatsen, skal der udarbejdes faglige forløb for centrale målgrupper. Forløbene bygger på den bedste viden på området og ud­vikles løbende af faglige eksperter. Der skal være specialiseret socialpædagogisk støtte til mennesker med særlige behov.

7. Socialpædagogik med dokumenteret effekt

Socialpædagogikken skal være en vel­funderet faglig­hed baseret på et teoretisk grundlag, med fælles begreber, egen uddan­nelse, opdeling i specialiseringer, forsk­nings­programmer og metoder, der lø­bende evalueres og udvikles, på bag­grund af praksisviden, så socialpædagoger kan give den bedste støtte. Socialpædagoger skal ar­bejde med kortsigtede og langsigtede mål og sætte ambitiøse suc­ceskriterier.

8. Fagligt stærke miljøer

For at give den bedst kvalifi­cerede socialpæda­gogiske støtte, er det vigtigt, at det er stærke faglige mil­jøer, der udvikler indsatsen. En løbende op­kvalificering og kompetenceudvikling skal understøtte, at socialpæ­dagogerne kan skabe gode resultater. Socialpæda­goger indgår i samarbejder på tværs af professioner.

9. Et selvstyrende arbejdsliv

Socialpædagoger kommer til at få et endnu større ansvar i hverdagen. For at få de bedste resultater og et godt arbejdsmiljø er det vig­tigt, at der er stor indflydelse på tilret­telæggelsen af arbejdet og udvik­lingen af fagligheden. Der skal være en social­pædagogisk ledelse, som kan un­derstøtte den faglige udvikling og give den enkelte socialpædagog mulighed for at træffe faglige beslut­ninger under ordentlige arbejdsforhold.

10. Fleksibilitet og tryghed

Socialpædagoger får nye roller og nyt ansvar. Der skal sikres tryghed og klare rammer gennem overenskom­ster, hvor ansvar er afspejlet i løn- og ansættelses­vilkår. Overenskomst og rammer skal beskytte den enkelte mod at blive ud­brændt og understøtte et godt arbejdsliv, hvor der også er mulighed for at plan­lægge sin fritid, lade op og blive inspi­reret. Der skal være løbende kompetence­udvikling og adgang til supervision og sparring, og der skal være et godt sik­kerhedsnet ved skiftende opgaver

 

VISION: Et bedre velfærdssamfund

Der er mennesker med forskellige behov inden for det socialpædagogiske om­råde. Nogle kan støttes til et liv, hvor de ikke længere har brug for hjælp og støtte. Andre kan ikke blive helt uafhængige, fordi de har et psykisk eller fysisk handicap, som de altid vil have, men de kan under­støttes i at leve et liv med muligheder. 

Socialpædagogers unikke kompetence er at møde det enkelte menneske, der hvor det er, og opbygge en relation. Den gode relation betyder, at socialpædagogen har helt særlige mu­ligheder for at støtte den enkelte og samfundet med at inkludere og udvikle det enkelte menneskes potentiale og leve et liv med muligheder. Den socialpædagogiske kerneydelse kan bruges på mange flere områder i velfærdssamfundet, end til­fældet er i dag.

Visionen

Danmark har forpligtet sig til at leve op til FN’s konvention om ret­tigheder for personer med handicap og FN’s konvention om børns rettigheder. Vi har et velfærdssamfund, som på mange måder tager hånd om mennesker med særlige behov, men der skal ske forbedringer.

Socialpædagogerne er en del af løsningen

Socialpædagogerne er en del af løsningen

  • Kan socialpædagoger komme i centrum for fremtidens frivillige arbejde?
  • Er privatliv eller arbejdsmiljø vigtigst på bosteder?
  • Hvordan kan man få et selvstyrende arbejdsliv uden at brænde ud?

Socialpædagogernes vision

  • Socialpædagogerne ønsker et solida­risk sam­fund, hvor alle menne­sker har mulighed for at leve et godt liv og være en del af sam­fundet.
  • Den socialpædagogiske faglighed skal være synlig og anerkendt for sine re­sultater. So­cialpædagogikken skal indgå i mange dele af samfundet, fordi den gør en forskel for den enkelte og betaler sig for samfundet.
  • Socialpædagoger skal have et indholdsrigt arbejdsliv, med ordentlige løn- og ansættelsesforhold, og opleve høj trivsel på arbejdsp­ladsen. Ingen skal være nødt til at forlade faget.

(Visionen er formuleret på Socialpædagogernes kongres 2012.)

Socialpædagogerne i fremtiden

 

Magasin om nye pejlemærker for området, faget og arbejdslivet

Hent magasinet (pdf)